Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juni 2018
gepubliceerd op 06 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en

bron
vlaamse overheid
numac
2018012507
pub.
06/06/2018
prom.
01/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012507

VLAAMSE OVERHEID


1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009, inzonderheid op artikel 201, § 1, tweede lid en § 2, eerste lid, gewijzigd bij decreet van 14 oktober 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016036528 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rust-pensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporgan sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2018;

Gelet op het advies van de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 5 april 2018;

Gelet op het verslag van het Departement CJM van 20 april 2018 over de raadpleging die het departement over dit besluit gehouden heeft;

Gelet op advies 63.412/1 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken sluiten houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken;

Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008036216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen sluiten betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen;

Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomr sluiten houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder DAB+ een geavanceerde versie van DAB, dat op zijn beurt een acroniem is voor "digital audio broadcasting", een Europese standaard voor digitale radio.

Art. 2.De frequenties, vermeld in de tabel, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, en dit overeenkomstig de procedure bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008036216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen sluiten betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen.

Art. 3.Het geheel van de frequenties, vermeld in de tabel in bijlage, moet samen worden ingezet voor het aanbieden van omroeptoepassingen met landelijke dekking en met gebruik van de DAB+ technologie.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

Bijlage: pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's

Frequentiepakket III

Theoretisch beoogd gebied

Frequentiekanaal

Pakket

- Provincies West- en Oost-Vlaanderen - Provincie Vlaams-Brabant en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de provincies Antwerpen en Limburg

5A 5D

2


Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's.

Brussel, 1 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^