Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juni 2018
gepubliceerd op 15 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de kilometerheffing, de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de geïntegreerde woonbonus, de energieheffing en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Re

bron
vlaamse overheid
numac
2018012562
pub.
15/06/2018
prom.
01/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012562

VLAAMSE OVERHEID


1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de kilometerheffing, de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de geïntegreerde woonbonus, de energieheffing en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds sluiten tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, artikel 14538/2;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 10, § 4, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015035862 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten, en artikel 28, § 1, eerste lid;

Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten, artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, het laatst gewijzigd bij decreet van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2016 pub. 22/08/2016 numac 2016036317 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 type decreet prom. 08/07/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016036458 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, titel 2, hoofdstuk 4, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032267 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 type decreet prom. 22/12/2017 pub. 25/04/2018 numac 2018040121 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 sluiten;

Gelet op het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 93;

Gelet op het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband sluiten tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, artikel 13, 23 en 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds sluiten tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld sluiten tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld in artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten en tot bepaling van het uitstel van doorstorting van de heffing, vermeld in artikel 14.2.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten bij de heffing op de afnamepunten van elektriciteit;

Gelet op het schriftelijk verzoek van het Agentschap Sport Vlaanderen aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst waaraan de Vlaamse Regering op 2 maart 2018 haar akkoord heeft verleend;

Gelet op het schriftelijk verzoek van het Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst waaraan de Vlaamse Regering op 2 maart 2018 haar akkoord heeft verleend;

Gelet op het schriftelijk verzoek van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst waaraan de Vlaamse Regering op 2 maart 2018 haar akkoord heeft verleend;

Gelet op het schriftelijk verzoek van de Vlaamse Regulator van de Media aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst waaraan de Vlaamse Regering op 1 juni 2018 haar akkoord heeft verleend;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 februari 2018;

Gelet op advies nr. 63.343/3 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992

Artikel 1.In artikel 6318/13 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt tussen de zinsnede "artikelen 14537" en de zinsnede "en 14539", de zinsnede ", 14538/2" ingevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "personeelsleden";2° in het eerste lid worden de woorden "en vergoedingen" vervangen door de zinsnede ", vergoedingen en sociale voordelen";3° in het eerste lid wordt de zinsnede "116septies, § 1, 4°, van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep en de televisie" vervangen door de zinsnede "228, eerste lid, 4°, en artikel 229, eerste lid, 4°, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren sluiten0 betreffende radio-omroep en televisie";4° in het achtste lid wordt tussen het woord "Gezin" en het woord "worden" de zinsnede ", het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en het Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg," ingevoegd;5° er worden een tiende, een elfde en een twaalfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen als gevolg van de taken van het agentschap Facilitair Bedrijf worden ingevorderd door personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst. De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen als gevolg van de taken van het agentschap Sport Vlaanderen, met inbegrip van NADO Vlaanderen, worden ingevorderd door personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst.

De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen als gevolg van de taken van het Departement Werk en Sociale Economie worden ingevorderd door personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst.".

Art. 3.In artikel 1bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren sluiten, wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden".

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde besluit, opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "

Art. 2.Als daartoe grond bestaat, vorderen de personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst voor de aangelegenheden, vermeld in artikel 1, niet alleen de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in, maar ook de administratieve geldboeten en de toebehoren. Dat geldt ook voor de openbare instellingen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap, vermeld in artikel 1bis.".

Art. 5.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016, wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2bis.De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst kunnen de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen, de administratieve geldboeten en de toebehoren invorderen door gebruik te maken van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag. Artikel 3.10.3.3.1 en 3.10.3.3.2 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 zijn van toepassing, met dien verstande dat: 1° "de belastingschuldige" moet worden gelezen als "de schuldenaar van de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering, van de administratieve geldboete en van de toebehoren";2° "belastingen en toebehoren" moet worden gelezen als "onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen en administratieve geldboeten, met inbegrip van de toebehoren, vermeld in artikel 1/1 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren". De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst beschikken over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 3.13.1.3.1 tot en met 3.13.1.3.6, artikel 3.13.1.4.1 en 3.13.1.4.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, om de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op het leggen van een vereenvoudigd derdenbeslag.

De schuldenaar van de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering, van de administratieve geldboete en van de toebehoren wordt op de hoogte gebracht van het dwangschrift dat daarop betrekking heeft, voordat er een vereenvoudigd derdenbeslag wordt gelegd.

De vervolgingskosten die niet bij de schuldenaar kunnen worden gerecupereerd, worden gedragen door de Vlaamse ministeries of de openbare instellingen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "personeelsleden";2° in het eerste lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord "wordt" de zinsnede ", de invordering van administratieve geldboeten en de invordering van toebehoren" ingevoegd;3° in het tweede lid worden tussen het woord "schuldvorderingen" en de woorden "inzake de toekenning van subsidies" de woorden "en de toebehoren" ingevoegd;4° in het derde lid worden de woorden "en de administratieve geldboeten" vervangen door de zinsnede ", de administratieve geldboeten en de toebehoren"; 5° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen en de toebehoren als gevolg van de taken van het agentschap Facilitair Bedrijf worden ingevorderd door personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst.".

Art. 7.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.De personeelsleden, vermeld in artikel 1, worden tevens gemachtigd om, in naam en voor rekening van de openbare instellingen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2, tweede lid, van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 28, § 1, eerste lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

De machtiging tot invordering, vermeld in het eerste lid, geldt ook voor de administratieve geldboeten die door de instellingen, vermeld in het eerste lid, worden opgelegd en voor de toebehoren.".

Art. 8.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2/1.De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst kunnen de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen, de administratieve geldboeten en de toebehoren invorderen door gebruik te maken van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag. Artikel 3.10.3.3.1 en 3.10.3.3.2 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 zijn van toepassing, met dien verstande dat: 1° "de belastingschuldige" moet worden gelezen als "de schuldenaar van de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering, van de administratieve geldboete en van de toebehoren";2° "belastingen en toebehoren" moet worden gelezen als "onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen en administratieve geldboeten, met inbegrip van de toebehoren, vermeld in artikel 1/1 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren". De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst beschikken over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 3.13.1.3.1 tot en met 3.13.1.3.6, artikel 3.13.1.4.1 en 3.13.1.4.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, om de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op het leggen van een vereenvoudigd derdenbeslag.

De schuldenaar van de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering, van de administratieve geldboete en van de toebehoren wordt op de hoogte gebracht van het dwangschrift dat daarop betrekking heeft, voordat er een vereenvoudigd derdenbeslag wordt gelegd.

De vervolgingskosten die niet bij de schuldenaar kunnen worden gerecupereerd, worden gedragen door de Vlaamse ministeries of de openbare instellingen die afhangen van het Vlaamse Gewest.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013

Art. 9.In titel 2 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, het laatst gewijzigd bij het besluit van 15 september 2017, wordt het opschrift van hoofdstuk 4 vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk 4. Kilometerheffing".

Art. 10.Artikel 2.4.6.0.1 en 2.4.7.0.1 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 11.Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld sluiten tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld in artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten en tot bepaling van het uitstel van doorstorting van de heffing, vermeld in artikel 14.2.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten bij de heffing op de afnamepunten van elektriciteit

Art. 12.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld sluiten tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld in artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten en tot bepaling van het uitstel van doorstorting van de heffing, vermeld in artikel 14.2.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten bij de heffing op de afnamepunten van elektriciteit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "het vorige trimester" worden vervangen door de woorden "de vorige maand"; 2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° het aantal afnamepunten per tarief, vermeld in artikel 14.1.2 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten, waarvoor de heffing wordt doorgestort.".

Art. 13.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 3;2° artikel 5. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 14.Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds sluiten tot regeling van de werking van het Vlaams Toekomstfonds wordt opgeheven.

Art. 15.De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit, de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, de Vlaamse minister bevoegd voor de energie, de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie, de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid, de Vlaamse minister bevoegd voor de justitiehuizen, de Vlaamse minister bevoegd voor het elektronisch toezicht, de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, en Vlaamse minister bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^