Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juni 2018
gepubliceerd op 26 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde bero

bron
vlaamse overheid
numac
2018012749
pub.
26/06/2018
prom.
01/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012749

VLAAMSE OVERHEID


1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten8 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 8, eerste lid, 2° ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten6;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten6 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 5° /1, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij, gegeven op 14 februari 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 maart 2018;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de Federale Regering van 22 februari 2018, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 9 maart 2018;

Gelet op advies 63.387/3 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij, vermeld in artikel 26, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten3 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;2° laboratorium: het laboratorium voor zaadontleding van de bevoegde entiteit;3° rassenlijst: de rassenlijst van landbouwgewassen en groentegewassen, vermeld in artikel 1, 8° en 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;4° OHB: onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van een ras als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;5° CGW: cultuur- en gebruikswaarde van een ras als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;6° onderzoeksinstelling: een wetenschappelijke instelling die door de bevoegde entiteit aangeduid is om een OHB- of een CGW-onderzoek uit te voeren;7° procedurebesluit Rassenlijst van 20 januari 2010: het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen;8° ras met een officiële beschrijving: een ras van teeltmateriaal van fruitgewassen dat voldoet aan de eisen, vermeld in artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit van 25 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten betreffende de registratie van leveranciers en van rassen;9° ras met een officieel erkende beschrijving: ras van teeltmateriaal van fruitgewassen met een beschrijving die door de bevoegde entiteit erkend is, die de specifieke kenmerken van het ras bevat, die het ras identificeerbaar maakt en die is verkregen op een andere wijze dan met een onderzoek naar zijn onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid;10° Vlaams Landbouwfonds: het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij, opgericht bij het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten8 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de retributies die verschuldigd zijn in het kader van: 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten4 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten2 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten4 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen;6° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten4 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;7° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen;8° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal sluiten betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal;9° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;10° het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen sluiten betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen;11° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten1 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad;12° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten0 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken;13° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten5 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid;14° het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen;15° het ministerieel besluit van 2 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen;16° het ministerieel besluit van 5 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen;17° het ministerieel besluit van 30 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017040318 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. HOOFDSTUK 2. - Retributies voor toelating van rassen tot de rassenlijst Afdeling 1. - Algemeen

Art. 3.§ 1. De aanvrager van een toelating van een ras tot een rassenlijst is een retributie verschuldigd voor: 1° de neerlegging van de aanvraag van toelating;2° de deelname aan het OHB-onderzoek, per onderzoeksperiode;3° de deelname aan, in voorkomend geval, een of meer CGW-onderzoeken, per onderzoeksdoeleinde en per onderzoeksperiode;4° het jaarlijkse behoud van de toelating. § 2. Het bedrag van de retributie, vermeld in paragraaf 1, is afhankelijk van de klasse en de plantensoort waartoe het ras behoort.

De plantensoorten zijn ingedeeld in vier klassen: 1° klasse A: maïs, suikerbiet;2° klasse B: tarwe, gerst, aardappel, vlas, koolzaad voor oliewinning, niet-doorlevende grassen;3° klasse C: doorlevende grassen en andere doorlevende landbouwsoorten;4° klasse D: landbouwsoorten die niet vermeld worden onder klasse A, B en C en groentesoorten. § 3. Het bedrag van de retributies, vermeld in paragraaf 1, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1. Afdeling 2. - De neerlegging van de aanvraag van toelating

Art. 4.Als er voor een ras verschillende types CGW-onderzoeken worden aangevraagd, wordt per aangevraagd CGW-onderzoek een retributie voor het neerleggen van de aanvraag van toelating betaald.

Als de aanvraag niet ontvankelijk is, zoals vermeld in artikel 2 van het procedurebesluit Rassenlijst van 20 januari 2010, wordt de retributie voor het neerleggen van de aanvraag van toelating niet terugbetaald. Afdeling 3. - De deelname aan het OHB-onderzoek en het CGW-onderzoek

Art. 5.Voor een OHB-onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de bevoegde entiteit of voor de overname van het resultaat van een OHB-onderzoek, is de verschuldigde som het bedrag dat de onderzoeksinstelling die het onderzoek heeft uitgevoerd, aan de bevoegde entiteit gefactureerd heeft. Als voorschot op het verschuldigde bedrag wordt per onderzoeksperiode het retributiebedrag, vermeld in bijlage 1, betaald.

In voorkomend geval wordt de conformiteitstest beschouwd als een onderdeel van het OHB-onderzoek. Een conformiteitstest is een vergelijkende test tussen verschillende zaadmonsters van hetzelfde ras die uitgevoerd wordt om de rasidentiteit ervan te bevestigen.

Als het totaal van de voorschotten, vermeld in het eerste lid en betaald over alle onderzoeksperioden, hoger blijkt te zijn dan het totale verschuldigde bedrag, zal het verschil terugbetaald worden.

Art. 6.De retributie voor de deelname aan het CGW-onderzoek, vermeld in bijlage 1, wordt per onderzoeksdoeleinde en per onderzoeksperiode betaald.

Als de aanvrager een aanvullende proef wil, wordt het bedrag, vermeld in bijlage 1, vermeerderd met 20 %.

Als de aanvrager een aanvullende analyse wil, betaalt hij de reële kostprijs van de aanvullende analyse.

Art. 7.§ 1. Retributies voor deelname aan de OHB- en CGW-onderzoeken worden alleen terugbetaald als de aanvraag van toelating is ingetrokken vóór de uiterste datum waarop een onderzoeksinstelling het teeltmateriaal ontvangen moet hebben, vermeld in artikel 2, vierde lid, 3°, van het procedurebesluit Rassenlijst van 20 januari 2010. § 2. Als het een genetisch gemodificeerd ras betreft, betaalt de aanvrager voor de deelname aan de OHB- en CGW-onderzoeken, bovenop het bedrag van de retributie, vermeld in bijlage 1, de reële aanvullende onkosten die voortvloeien uit de extra maatregelen die de onderzoeksinstelling moet treffen overeenkomstig het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten7 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. Voorafgaandelijk wordt een bestek voorgelegd door de bevoegde entiteit. Afdeling 4. - Het jaarlijkse behoud van de toelating

Art. 8.De retributie voor het jaarlijkse behoud van de toelating tot een rassenlijst wordt jaarlijks betaald vanaf het begin van het kalenderjaar na het jaar waarin de toelating van een ras tot een rassenlijst is uitgevoerd. HOOFDSTUK 3. - Retributies voor de registratie in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen

Art. 9.De aanvrager van de registratie van een ras met een officiële beschrijving in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen is een retributie verschuldigd voor: 1° de neerlegging van de aanvraag tot registratie;2° de deelname aan het OHB-onderzoek, per onderzoeksperiode. De aanvrager van de registratie van een ras met een officieel erkende beschrijving in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen is een retributie verschuldigd voor de neerlegging van de aanvraag tot registratie, behalve voor rassen met een officieel erkende beschrijving die al op de markt waren voor 1 januari 2017.

Er is geen retributie verschuldigd voor het behoud van de registratie in het rassenregister of een verlenging ervan, als vermeld in artikel 11 van het ministerieel besluit van 25 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten betreffende de registratie van leveranciers en van rassen.

Het bedrag van de retributies, vermeld in de eerste en tweede lid, wordt vastgesteld conform bijlage 2.

Art. 10.Bij de terugtrekking van een aanvraag of als de aanvraag onontvankelijk is, conform artikel 8, § 2, van het ministerieel besluit van 25 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten betreffende de registratie van leveranciers en van rassen, wordt de retributie voor het neerleggen van de aanvraag tot registratie niet terugbetaald.

Art. 11.§ 1. Voor een OHB-onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de bevoegde entiteit of voor de overname van het resultaat van een OHB-overzoek, is de verschuldigde som het bedrag dat de onderzoeksinstelling die het onderzoek heeft uitgevoerd, aan de bevoegde entiteit gefactureerd heeft. Als voorschot op het verschuldigde bedrag wordt per onderzoeksperiode het retributiebedrag, vermeld in bijlage 2, betaald. § 2. De retributie voor de deelname aan het OHB-onderzoek wordt alleen terugbetaald als de aanvraag tot registratie is ingetrokken voor de uiterste datum waarop een onderzoeksinstelling het teeltmateriaal ontvangen moet hebben.

Als het totaal van de voorschotten, vermeld in paragraaf 1 en betaald over alle onderzoeksperioden, hoger blijkt te zijn dan het totale verschuldigde bedrag, zal het verschil terugbetaald worden. § 3. Als het een genetisch gemodificeerd ras betreft, betaalt de aanvrager voor de deelname aan de OHB-onderzoeken, bovenop het bedrag van de retributie, vermeld in bijlage 2, de reële aanvullende onkosten die voortvloeien uit de extra maatregelen die de onderzoeksinstelling moet treffen overeenkomstig het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten7 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. Voorafgaandelijk wordt een bestek voorgelegd door de bevoegde entiteit. HOOFDSTUK 4. - Retributies voor kwaliteitscontroles en erkenningen tot uitoefening van bepaalde beroepen in de plantaardige sector

Art. 12.§ 1. In het kader van het kwaliteitsbeheer in de plantaardige sector is de aanvrager een retributie verschuldigd voor: 1° de jaarlijkse registratie en erkenning voor de uitoefening van bepaalde beroepen;2° de deelname aan de opleidingen en examens voor het uitvoeren van activiteiten onder officieel toezicht;3° de uitreiking van certificaten, etiketten en ander materiaal door de bevoegde entiteit;4° activiteiten niet gebonden aan de certificering: a) controle voor derden, tegen-expertise op vraag van operator, supplementaire controle;b) overbodige verplaatsing die te wijten is aan de aanvrager;5° de inschrijving ter keuring en de controle van teelten van zaaizaad en pootaardappelen;6° de partijkeuringen van partijen zaaizaden en pootaardappelen;7° de ontledingen inzake de kwaliteitscontrole van zaaizaden;8° de keuringsactiviteiten, uitgevoerd op bosbouwkundig teeltmateriaal;9° de keuringsactiviteiten, uitgevoerd op teeltmateriaal en plantgoed van fruitgewassen;10° de keuringsactiviteiten, uitgevoerd op vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken. § 2. De bedragen voor de retributies, vermeld in paragraaf 1, worden vastgesteld in bijlagen 3 en 4.

Art. 13.Ontledingen inzake de kwaliteitscontrole, vermeld in artikel 12, § 1, 7°, worden opgelegd door het ministerieel besluit van 30 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017040318 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, of kunnen uit eigen beweging aangevraagd worden door derden.

De prijs van ontledingen die niet bepaald zijn in bijlage 4, wordt vastgesteld door de verantwoordelijke van het laboratorium.

Voor ontledingen die als dringend worden aangevraagd, wordt het bedrag van de retributie, vermeld in bijlage 4, met 50 % verhoogd als de proeven worden aangevat binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het monster.

Art. 14.De betrokkene kan een tegencontrole van de activiteiten, vermeld in artikel 12, 5°, 6° en 7°, voor zijn rekening aanvragen.

De retributie die de betrokkene voor de tegencontrole, vermeld in het eerste lid, betaalt, is vastgelegd overeenkomstig bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, met uitzondering van de tegencontrole in het kader van de activiteit, vermeld in artikel 12, 4, a), waarvoor de werkelijke kostprijs van de ontleding wordt aangerekend.

Als de tegencontrole, vermeld in het eerste lid, een positief resultaat voor de aanvrager oplevert, hoeft de betrokkene de retributie voor de tegencontrole niet te betalen. HOOFDSTUK 5. - Betalingsprocedure en controlemaatregelen

Art. 15.Alle retributies, vermeld in dit besluit, worden binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de factuur gestort op de rekening van het Vlaams Landbouwfonds.

Art. 16.De naleving van de bepalingen van dit besluit wordt gecontroleerd en de niet-naleving ervan wordt bestraft overeenkomstig artikel 58, § 2, van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten6 betreffende het landbouw- en visserijbeleid. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 17.§ 1. Als het indexcijfer van de consumptieprijzen in minstens een van de maanden van eenzelfde kalenderjaar met 5 % of met een veelvoud van 5 % is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer, wordt op 1 juli van het jaar nadien het bedrag van de retributies overeenkomstig verhoogd met 5 % of met een veelvoud van 5 %. § 2. Voor de retributies, vermeld in bijlage 1 en 2, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen van januari 2017. § 3. Voor de retributies, vermeld in bijlage 3 en 4, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen van juli 2017.

Art. 18.Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008, 21 januari 2011, 19 december 2014 en 15 september 2017, wordt opgeheven.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018, met uitzondering van de inschrijving tot keuring van teelten van zaaizaad en pootaardappelen, vermeld in artikel 12, § 1, 5°, en de bijbehorende bedragen in bijlage 3, onder B1, dat uitwerking heeft op 1 januari 2018.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^