Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juni 2018
gepubliceerd op 26 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek

bron
vlaamse overheid
numac
2018012772
pub.
26/06/2018
prom.
01/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012772

VLAAMSE OVERHEID


1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, artikel 62;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2018;

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 24 april 2018;

Gelet op advies 63.402/1 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de generieke beheersregels bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek: de dienst met afzonderlijk beheer, opgericht bij artikel 62 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.

Art. 2.De ontvangsten van de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek hebben betrekking op: 1° het overgedragen saldo;2° de dotatie die is ingeschreven op de begroting van de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap;3° de eigen inkomsten;4° de schenkingen en legaten die aan de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek ad nominatim zijn toegekend en die aanvaard zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.De lijnmanager van het Departement Cultuur, Jeugd en Media of zijn gemandateerde, is gedelegeerd ordonnateur van de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek.

In het eerste lid wordt verstaan onder Departement Cultuur, Jeugd en Media: het departement, vermeld in artikel 24, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

Art. 4.De ordonnateur, vermeld in artikel 3, eerste lid, is gemachtigd om alle verbintenissen aan te gaan die noodzakelijk zijn voor de culturele en administratieve werking van de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek, met behoud van de toepassing van de reglementaire bepalingen daarover en afhankelijk van de beschikbare kredieten.

Art. 5.De delegatie, vermeld in artikel 4, wordt ook verleend aan het personeelslid dat de ordonnateur vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. Dat personeelslid plaatst in dat geval boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening de formule "voor de ordonnateur, afwezig". Het personeelslid wordt aangewezen door de ordonnateur.

Art. 6.Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek sluiten betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, 1 juni 2012, 27 februari 2015 en 28 april 2017, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^