Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juni 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis

bron
vlaamse overheid
numac
2018012961
pub.
09/07/2018
prom.
01/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012961

VLAAMSE OVERHEID


1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet van 30 maart 1891 waarbij de burgerlijke rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan de vereniging van het Belgische Rode Kruis;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004035935 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis;

Gelet op de statuten van het Belgische Rode Kruis, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004035935 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten, artikel 58 en 59;

Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van het Belgische Rode Kruis op 24 maart 2018 beslist heeft om haar statuten te wijzigen;

Overwegende dat de gewijzigde statuten op 24 maart 2018 met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de bijzondere algemene vergadering werden goedgekeurd;

Overwegende dat het Belgische Rode Kruis op 17 april 2018 een verzoek heeft gericht aan de Vlaamse Regering om de gewijzigde statuten goed te keuren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statuten van het Belgische Rode Kruis, die als bijlage bij dit besluit worden gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2.. Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004035935 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

De statuten, gevoegd bij dit besluit als bijlage, worden van kracht nadat de goedkeuringsbesluiten van de drie gemeenschapsregeringen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^