Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 maart 2013
gepubliceerd op 29 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening

bron
vlaamse overheid
numac
2013035293
pub.
29/04/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 9, § 5bis, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten0, en artikel 14, § 1, en 27, § 3;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 4.3.2 en 4.3.3, § 2, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 4.7.13, tweede lid, artikel 4.7.14/1 en 4.7.26/1, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten0, en artikel 5.3.2, § 3, eerste lid;

Gelet op het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten0 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 14, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2013;

Gelet op het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening, artikel 60;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036708 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage sluiten houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest sluiten betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen sluiten betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 mei 2012;

Gelet op advies 52.553/3 van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Artikel 1.In artikel 5, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - bepalingen tot het verkrijge type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008203822 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere modaliteiten en de procedure voor de opheffing of gedeeltelijke opheffing van de erkenning van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs sluiten, worden de woorden « een overeenkomstig dezelfde bepalingen opgesteld en goedgekeurd milieueffectrapport gevoegd » vervangen door de zinsnede « een van de volgende documenten gevoegd, overeenkomstig dezelfde bepalingen opgesteld : 1° een goedgekeurd milieueffectrapport;2° een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting en de definitieve beslissing daarover; 3° een project-m.e.r.-screeningsnota. ».

Art. 2.In artikel 6bis, § 2, 3° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 19 september 2008, wordt het woord « milieu-effectbeoordeling » vervangen door het woord « project-MER-procedure ».

Art. 3.Aan artikel 6ter, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - bepalingen tot het verkrijge type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008203822 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere modaliteiten en de procedure voor de opheffing of gedeeltelijke opheffing van de erkenning van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs sluiten, wordt de volgende zin toegevoegd : « Als de mededeling betrekking heeft op een verandering van een project, vermeld in bijlage II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage sluiten houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, wordt hierbij voor de volledigheid van de mededeling eveneens ofwel het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, behandeld conform de vastgestelde regels, en vergezeld van de goedkeuring ervan, ofwel een project-m.e.r.-screeningsnota gevoegd. ».

Art. 4.In artikel 6quater, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « veertien » en « 14 » worden telkens vervangen door het woord « dertig »;2° in het eerste lid wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « als er binnen dertig kalenderdagen na het indienen van de mededeling of na het verstrekken van de aanvullende gegevens geen schriftelijke kennisgeving aan de indiener werd verzonden, wordt de procedure voortgezet.In dat geval doet de bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld. Zo ja dan kan de beoogde verandering niet bij aktename worden vergund en moet een vergunning worden aangevraagd volgens de normale procedure. »; 3° er wordt een vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Als bij de mededeling kleine verandering een project-m.e.r.-screeningsnota is gevoegd, onderzoekt de bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar die nota en neemt een beslissing of er een milieueffectrapport over de beoogde verandering moet worden opgesteld. Er moet geen milieueffectrapport over de beoogde verandering worden opgesteld als de bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar oordeelt dat : 1° een toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid uitwijst dat de beoogde verandering geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten;2° vroeger al een project-MER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. De beslissing dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld, heeft van rechtswege de onvolledigheid van de mededeling kleine verandering tot gevolg.

De aanvrager kan in dat geval een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting indienen bij de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 4.3.3, § 3 tot en met § 9, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. ».

Art. 5.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 29 september 2000, 7 maart 2008 en 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het woord « veertien » telkens vervangen door het woord « dertig »;2° in punt 1° wordt punt e) vervangen als volgt : « als de deputatie of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk dertig kalenderdagen na de indiening van de vergunningsaanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de procedure voortgezet.In dat geval doet de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld. Zo ja, dan weigert ze de aangevraagde vergunning toe te kennen; »; 3° er wordt een punt 1° bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1° bis onderzoek project-m.e.r.-screeningsnota : a) als bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting of de verandering van een inrichting als vermeld in titel IV, hoofdstuk III, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, een project-m.e.r.-screeningsnota is gevoegd, onderzoekt de deputatie of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar die nota en neemt een beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld; b) Er moet geen milieueffectrapport over het project worden opgesteld als de deputatie of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar oordeelt dat : 1) een toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid uitwijst dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten;2) vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een plan of programma waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een project-MER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten;c) de beslissing dat een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld, heeft van rechtswege de onvolledigheid van de vergunningsaanvraag tot gevolg;».

Art. 6.In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, 7 maart 2008, 19 september 2008 en 18 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het woord « veertien » telkens vervangen door het woord « dertig »;2° in punt 1° wordt punt e) vervangen als volgt : « als het College van Burgemeester en schepenen of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar van de gemeente geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk dertig kalenderdagen na de indiening van de vergunningsaanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de procedure voortgezet.In dat geval doet de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld. Zo ja, dan weigert ze de aangevraagde vergunning toe te kennen; »; 3° er wordt een punt 1° bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1° bis onderzoek project-m.e.r.-screeningsnota : a) als bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting of de verandering van een inrichting als vermeld in titel IV, hoofdstuk III, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, een project-m.e.r.-screeningsnota is gevoegd, onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar van de gemeente die nota en neemt een beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld; b) er moet geen milieueffectrapport over het project worden opgesteld als het college van burgemeester en schepenen of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar van de gemeente oordeelt dat : 1) een toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid uitwijst dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten;2) vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een plan of programma waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een project-MER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten;c) de beslissing dat een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld heeft van rechtswege de onvolledigheid van de vergunningsaanvraag tot gevolg;».

Art. 7.In artikel 38, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 1°, a), wordt de zinsnede « en 35, 1° bis » toegevoegd;2° aan punt 2°, a) wordt de zinsnede « en 36, 1° bis » toegevoegd.

Art. 8.Aan artikel 39, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en 19 september 2008, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als deze aanvraag een project-m.e.r.-screeningsnota omvat als vermeld in artikel 4.3.3, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de bevoegde overheid op grond van deze nota beslist dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld of na een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageplicht geen ontheffing van deze rapportageplicht kan worden verleend, kan de inrichting onder naleving van dezelfde voorwaarden in afwachting van de definitieve beslissing over de nieuwe aanvraag die het milieueffectrapport omvat, verder worden geëxploiteerd in zoverre deze nieuwe aanvraag werd ingediend binnen een termijn van zes maanden na de datum waarop de laatste beslissing over de plicht tot het opstellen van het milieueffectrapport aan de aanvrager werd betekend. Op gemotiveerd verzoek van de exploitant kan deze termijn van zes maanden door de bevoegde overheid maximaal tweemaal verlengd worden met telkens drie maanden. ».

Art. 9.In artikel 55ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009036006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning met het oog op de afstemming van de milieuvergunningsprocedure met de type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009036112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdend type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2009 pub. 23/02/2010 numac 2010200799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2009 van het Vlaams Parlement sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt het cijfer « 14 » vervangen door het cijfer « 30 »;2° in punt 3° wordt tussen de zinsnede « artikel 36, 1° » en de woorden « De aanvraag van » de zinsnede « en 36, 1° bis » ingevoegd; 3° in punt 3° wordt de zinsnede « artikel 4.7.13 en 4.7.14 » vervangen door de zinsnede « artikel 4.7.13, 4.7.14 en 4.7.14/1 ».

Art. 10.In bijlage 4.A van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009035652 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende al sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt D9 wordt de zinsnede « bijlage I of II » vervangen door de zinsnede « bijlage I, II of III » en wordt de zinsnede « richtlijn 85/337/EG van de Raad van 27 juni 1985 » vervangen door de zinsnede « richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 »;2° in punt D10 wordt de zinsnede « of rubriek 13 van bijlage II » vervangen door de zinsnede « , rubriek 13 van bijlage II of rubriek 13 van bijlage III »; 3° in punt D11 wordt tussen het woord « Voeg » en de woorden « een goedgekeurd milieueffectrapport » het woord « ofwel » ingevoegd en wordt na de zinsnede « als bijlage D11b bij dit formulier » de zinsnede « ofwel de project-m.e.r.-screeningsnota als bijlage D11c bij dit formulier » toegevoegd; 4° aan deel H6 wordt onder de zinsnede « D11b » de zinsnede « D11c » toegevoegd;5° in punt K1, tweede alinea, wordt het woord « veertien » telkens vervangen door het woord « dertig »;6° in punt K1, tweede alinea, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « Als de bevoegde overheid u binnen dertig kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend of nadat u de aanvullende gegevens hebt verstrekt, geen schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd, wordt de procedure voortgezet.In dat geval doet de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld. Zo ja, dan weigert ze de aangevraagde vergunning toe te kennen. ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036708 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Art. 11.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036708 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning sluiten betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 en 3 juli 2009, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° als de aanvraag onderworpen is aan een milieueffectrapportage, een van de volgende documenten : a) een milieueffectrapport dat behandeld is conform de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels en waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen;b) het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, behandeld conform de vastgestelde regels, en vergezeld van de goedkeuring ervan; c) een project-m.e.r.-screeningsnota, waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen; ».

Art. 12.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest sluiten, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° als de aanvraag onderworpen is aan een milieueffectrapportage, een van de volgende documenten : a) een milieueffectrapport dat behandeld is conform de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels en waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen;b) het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, behandeld conform de vastgestelde regels, en vergezeld van de goedkeuring ervan; c) een project-m.e.r.-screeningsnota, waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen; ».

Art. 13.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 december 2005, 29 mei 2009, 5 juni 2009, 3 juli 2009, 12 maart 2010 en 2 juli 2010, wordt punt 7° vervangen door wat volgt : « 7° als de aanvraag onderworpen is aan een milieueffectrapportage, een van de volgende documenten : a) een milieueffectrapport dat behandeld is conform de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels en waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen;b) het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, behandeld conform de vastgestelde regels, en vergezeld van de goedkeuring ervan; c) een project-m.e.r.-screeningsnota, waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen; ».

Art. 14.In artikel 16/1, 1° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009035802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de vaststelling van de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2010, worden de woorden « als het project is onderworpen aan een milieuffectenrapportage » vervangen door de woorden « als voor het project een milieueffectrapport werd opgemaakt of een ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport over het project werd verleend, ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage sluiten houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage

Art. 15.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage sluiten houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° project-m.e.r.-screeningsnota : een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn. ».

Art. 16.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede « artikel 4.3.2. § 1, § 2 en § 3 van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 4.3.2, § 1, § 2, § 2bis, § 3 en § 3bis, van het decreet al dan niet » en wordt de zinsnede « bijlage I en bijlage II » vervangen door de zinsnede « bijlage I, bijlage II en bijlage III »; 2° er worden de paragrafen 6, 7 en 8 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 6.Voor de categorieën van projecten, vermeld in bijlage III bij dit besluit, kan de initiatiefnemer een project-m.e.r.-screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan een modelformulier vaststellen voor de opmaak van de project-m.e.r.-screeningsnota, vermeld in het eerste lid. In dat modelformulier worden alle gegevens opgevraagd over de kenmerken van het voorgenomen project, de locatie van het project, de gebieden waarop het project van invloed kan zijn en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, die nodig zijn om te besluiten of er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn van een voorgenomen project. § 7. De overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag beslist geval per geval over die project-m.e.r.-screeningsnota's. Ze beslist op basis van de selectiecriteria, vermeld in bijlage II van het decreet. § 8. Wanneer een project onder de toepassing valt van verschillende bijlagen bij dit besluit, dan geldt voor dit project de procedure van de bijlage met het laagste nummer. »

Art. 17.In bijlage I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 13 en 14 worden de woorden « artikel 1.3.1 VLAREA » telkens vervangen door de woorden « artikel 4.2.1 VLAREMA »; 2° punt 28 wordt vervangen door wat volgt : « 28.a) Wijziging of uitbreiding van de in bijlage I, II of III opgenomen projecten, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in bijlage I genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan. b) Wijziging of uitbreiding van de in bijlage I, II of III opgenomen projecten, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot een overschrijding van de in bijlage I genoemde drempelwaarden (niet in rubriek 28, a) opgenomen wijziging of uitbreiding).Van deze overschrijding van de drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage I voor het eerst wordt overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog te vergunnen activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de drempelwaarde van bijlage I. ».

Art. 18.In bijlage II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « De categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet aan de project-m.e.r. worden onderworpen maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen. » wordt vervangen door de zin : « De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3, van het decreet een project-MER of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing moet worden opgesteld. »; 2° in punt 2, d) worden de woorden « Diepboringen, namelijk » vervangen door de woorden « Diepboringen, met name »;3° in punt 3, b) wordt de bepaling « ° Industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water, en voor zover ze niet gelegen zijn binnen een bedrijventerrein of een gelijksoortig bestemmingsgebied over een lengte van meer dan 10 km, of die over een ononderbroken lengte van 1 km of meer in een bijzonder beschermd gebied zijn gelegen.» opgeheven; 4° in punt 10 wordt punt k) vervangen door wat volgt : « k) Aanleg in open sleuf van buisleidingen en aanleg van randvoorzieningen behorend bij die buisleidingen die niet gelegen zijn binnen de rooilijnen van een openbare weg, en waarbij een van de volgende voorwaarden vervuld is : 1) ten minste 2000 m2 van de randvoorziening ligt in een bijzonder beschermd gebied;2) de buisleiding heeft een ononderbroken lengte van 1 km of meer in een bijzonder beschermd gebied;3) de buisleiding heeft een lengte van 10 km of meer.»; 5° in punt 10 wordt punt m) opgeheven;6° in punt 10, c) wordt het woord « overladingsstations » vervangen door het woord « vervoerswijzen » en wordt het woord « overslagstations » vervangen door het woord « overladingsstations »;7° punt 13 wordt vervangen door wat volgt : « 13 WIJZIGINGEN EN UITBREIDINGEN VAN PROJECTEN a) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in bijlage II genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan (niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding).b) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot een overschrijding van de in bijlage II genoemde drempelwaarden (niet in bijlage I of in rubriek 13.a) van bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding). Van deze overschrijding van de drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage II voor het eerst wordt overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog te vergunnen activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de drempelwaarde van bijlage II. ».

Art. 19.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 15 juli 2011, wordt een bijlage III toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest sluiten betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

Art. 20.In artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest sluiten betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010, wordt punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° als de aanvraag onderworpen is aan een milieueffectrapportage, een van de volgende documenten : a) een milieueffectrapport dat behandeld is conform de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels en waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen;b) het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, behandeld conform de vastgestelde regels, en vergezeld van de goedkeuring ervan; c) een project-m.e.r.-screeningsnota, waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse Regering ter zake gestelde eisen; ». HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen sluiten betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

Art. 21.In artikel 5, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen sluiten betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 en 20 juli 2012, worden de woorden « bijlage I of II » vervangen door de woorden « bijlage I, II of III ». HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 22.De artikelen 2, 2°, 3, 5 tot 8, 10 en 12, van het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' sluiten0 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, treden in werking op datum van publicatie van huidig besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 23.De artikelen 17, 29 en 53 van het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening, treden in werking op datum van publicatie van huidig besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 25.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage sluiten houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage Bijlage III. De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2bis en § 3bis, van het decreet een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld. 1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur a) ruilverkavelingsprojecten (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) b) projecten voor het gebruik van niet in cultuur gebrachte gronden of seminatuurlijke gebieden voor intensieve landbouw (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) c) waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) d) eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) e) intensieve veeteeltbedrijven (projecten die niet in bijlage I of II zijn opgenomen) f) intensieve aquacultuur van vis (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen) 2.Extractieve bedrijven a) steengroeven, dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, en turfwinningen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) b) winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem c) diepboringen, voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling, met name : - geothermische boringen; - boringen in verband met de opslag van kernafval; - boringen voor watervoorziening met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond 3. Energiebedrijven a) industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met uitzondering van kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) b) industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water;transport van elektrische energie via bovengrondse leidingen (projecten die niet onder bijlage I of bijlage II vallen) c) bovengrondse opslag van aardgas d) ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen e) bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen f) industrieel briketteren van steenkool en bruinkool g) installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) h) installaties voor de productie van hydro-elektrische energie (projecten die niet onder bijlage II vallen) i) installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken) (projecten die niet onder bijlage II vallen) 4.Productie en verwerking van metalen a) installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten (projecten die niet onder bijlage II vallen) b) installaties voor de verwerking van ferrometalen door : i) warmwalsen; ii) smeden met hamers; iii) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal (projecten die niet onder bijlage II vallen) c) smelterijen van ferrometalen (projecten die niet onder bijlage II vallen) d) installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten enzovoort) (projecten die niet onder bijlage II vallen) e) installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé (projecten die niet onder bijlage II vallen) f) automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren (projecten die niet onder bijlage II vallen) g) scheepswerven (projecten die niet onder bijlage II vallen) h) installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen i) spoorwegmaterieelfabrieken (projecten die niet onder bijlage II vallen) j) uitstampen door middel van springstoffen (projecten die niet onder bijlage II vallen) 5.Minerale industrie a) installaties voor de vervaardiging van cement (projecten die niet onder bijlage II vallen) b) installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) c) installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van glasvezels (projecten die niet onder bijlage II vallen) d) installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels (projecten die niet onder bijlage II vallen) e) fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein (projecten die niet onder bijlage II vallen) 6.Chemische industrie (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) a) behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën b) productie van bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en vernissen, elastomeren en peroxiden c) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten 7.Voedings- en genotmiddelenindustrie (projecten die niet onder bijlage II vallen) a) vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten b) conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten c) zuivelfabrieken d) bierbrouwerijen en mouterijen e) suikerwaren- en siroop- of frisdrankfabrieken f) installaties voor het slachten van dieren g) zetmeelfabrieken h) vismeel- en visoliefabrieken i) suikerfabrieken 8.Textiel-, leder-, hout- en papierindustrie a) industriële installaties voor de fabricage van papier en karton (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) b) installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel (projecten die niet onder bijlage II vallen) c) installaties voor het looien van huiden (projecten die niet onder bijlage II vallen) d) installaties voor het produceren en bewerken van celstof (projecten die niet onder bijlage II vallen) 9.Rubberverwerkende industrie (projecten die niet onder bijlage II vallen) vervaardiging en behandeling van producten op basis van elastomeren 10. Infrastructuurprojecten a) industrieterreinontwikkeling (projecten die niet onder bijlage II vallen) b) stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen) c) aanleg van spoorwegen en faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van overladingsstations (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) d) aanleg van vliegvelden (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) e) aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) f) stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of voor de lange termijn opslaan van water (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) g) trams, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, welke uitsluitend of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd (projecten die niet onder bijlage II vallen) h) aanleg van olie- en gaspijpleidinginstallaties (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) i) aanleg van aquaducten over lange afstand (projecten die niet onder bijlage II vallen) j) werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II k) projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II 11.Andere projecten a) permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen (projecten die niet onder bijlage II vallen) b) installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) c) rioolwaterzuiveringsinstallaties (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) d) slibstortplaatsen (projecten die niet onder bijlage II vallen) e) opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken (projecten die niet onder bijlage II vallen) f) testbanken voor motoren, turbines of reactoren (projecten die niet onder bijlage II vallen) g) installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels (projecten die niet onder bijlage II vallen) h) vilderijen (projecten die niet onder bijlage II vallen) 12.Toerisme en recreatie a) skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen (projecten die niet onder bijlage II vallen) b) jachthavens (projecten die niet onder bijlage II vallen) c) vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones, met bijbehorende voorzieningen (projecten die niet onder bijlage II vallen) d) permanente kampeer- en caravanterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen) e) themaparken (projecten die niet onder bijlage II vallen) 13.Wijziging of uitbreiding van projecten wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding) Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

Brussel, 1 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^