Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 maart 2013
gepubliceerd op 23 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

bron
vlaamse overheid
numac
2013035346
pub.
23/04/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, § 1;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1 en 4;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 35quinquies, § 2, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en vervangen bij het decreet van 18 december 2009, § 12, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003, vervangen bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, en artikel 35septies, § 2, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003, vervangen bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, artikel 3 en artikel 9, 3°, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 20, eerste lid, vervangen bij het decreet van 25 mei 2012, artikel 22ter tot en met 22novies, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009, en artikel 29, vervangen bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.2.4, § 4 en § 5, artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.3.1, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, artikel 16.3.9, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.3.16, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, en artikel 16.4.27, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke consumptie, artikel 7, § 4;

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, artikel 25;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 5, § 4, en artikel 8;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, artikel 14, § 9, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2011, artikel 60bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 62, § 6, vervangen bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2011, en § 7, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 6 mei 2011;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 7, artikel 39 en artikel 86;

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, artikel 43;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaag afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011 betreffende de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in artikel 14 van het Mestdecreet van 22 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbedje M1b 70 x 140 met als producent J.S. Dreams sluiten houdende bepaling van de analysepakketten waarvoor laboratoria kunnen erkend worden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 maart 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, gegeven op 7 juni 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juni 2012;

Gelet op advies 52.518/3 van de Raad van State, gegeven op 7 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in titel II van het VLAREM

Artikel 1.In artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de « Definities ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) aan de definitie « ozonafbrekende stoffen » wordt de zinsnede « , met inbegrip van de isomeren ervan, afzonderlijk of in een mengsel, ongeacht of het nieuw geproduceerde, teruggewonnen, gerecycleerde of gegenereerde stoffen betreft » toegevoegd;b) de definitie « gefluoreerde broeikasgassen » wordt vervangen door wat volgt : « « gefluoreerde broeikasgassen » : fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride, vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr.842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en de latere wijzigingen ervan, afzonderlijk of in een mengsel; »; c) de definitie « fluorkoolwaterstoffen (HFK's) » wordt vervangen door wat volgt : « « fluorkoolwaterstoffen (HFK's) » : de fluorkoolwaterstoffen (HFK's), vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr.842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en de latere wijzigingen ervan; »; d) de definitie « perfluorkoolstoffen » wordt vervangen door wat volgt : « « perfluorkoolstoffen (PFK's) » : de perfluorkoolstoffen (PFK's), vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr.842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en de latere wijzigingen ervan. »; e) de definitie « zwavelhexafluoride » wordt opgeheven;2° in de « Definities koelinstallaties » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de definitie « een bevoegde deskundige » wordt opgeheven;b) de definitie « bevoegde koeltechnicus » wordt vervangen door wat volgt : « « bevoegde koeltechnicus » : een technicus die is aangewezen om werkzaamheden aan koelinstallaties op een verantwoorde manier uit te voeren, ofwel rechtstreeks door de exploitant, ofwel door het koeltechnische bedrijf dat werkzaamheden aan de koelinstallatie uitvoert.Indien de technicus aan koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, werkzaamheden verricht als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, moet de technicus gecertificeerd zijn volgens de bepalingen van dit besluit. Voor de werkzaamheden aan koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, vermeld in artikel 1, 5°, a) en b), van het voormelde besluit geldt als aanvullende voorwaarde dat de technicus werkt in een koeltechnisch bedrijf dat is gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici; »; c) de definitie « airconditioningsysteem » wordt vervangen door wat volgt : « « airconditioningsysteem » : een combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling waardoor de temperatuur wordt geregeld of kan worden verlaagd.Een reversibele warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem; »; d) er wordt een definitie « nominaal koelvermogen » toegevoegd, die luidt als volgt : « « nominaal koelvermogen » : het koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2.Als het airconditioningsysteem bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of een buizensysteem met elkaar verbonden zijn, moeten de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden; »; e) er wordt een definitie « gebouw » toegevoegd, die luidt als volgt : « « gebouw » : een overdekte constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.».

Art. 2.In artikel 1.3.1.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. Voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses als vermeld in de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en in de bijzondere vergunningsvoorwaarden van bepaalde inrichtingen of onderdelen van inrichtingen, wordt verstaan onder een milieudeskundige in de discipline afval of bodem : een laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen of in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, erkend voor de uitvoering van die bemonsteringen, metingen, beproevingen of analyses met toepassing van het VLAREL. ».

Art. 3.In artikel 1.3.4.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt de zinsnede « zoals bedoeld in artikel 32quater van de wet van 26 maart 1971 houdende bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging » vervangen door de zinsnede « als vermeld in artikel 2.2.6 en 10.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ».

Art. 4.In artikel 1.3.4.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 20 november 2009, worden de woorden « afdeling Meetnetten en Onderzoek » vervangen door de zinsnede « afdeling Lucht, Milieu en Communicatie ».

Art. 5.In artikel 5.16.3.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 december 2006, 7 maart 2008, 19 juni 2009, 4 september 2009 en 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW worden regelmatig gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, f), van het VLAREL.Die keuring omvat een beoordeling van het rendement van de airconditioning en van de dimensionering ervan, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. De minister, bevoegd voor het leefmilieu, bepaalt uit welke elementen de keuring minstens bestaat en met welke frequentie de keuring ten minste moet worden uitgevoerd. Het keuringsverslag bevat het resultaat van de keuring, alsook aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde systeem. De exploitant bezorgt een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw. De exploitant en de eigenaar van het gebouw houden het keuringsverslag ten minste vijf jaar ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Dit punt voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking). »; 2° in paragraaf 4 wordt de zin « Dat koelmiddel mag, nadat het goed bevonden is, enkel in dezelfde inrichting terug worden gebruikt.» opgeheven; 3° in paragraaf 6 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° Als het relatieve lekverlies meer dan 10 % per jaar bedraagt, moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen ofwel de installatie worden stilgelegd, het koelmiddel worden verwijderd en opgevangen, ofwel het koelmiddel worden verzameld in een of meer afsluitbare gedeelten van het koelsysteem.De lekkage moet worden opgespoord en gedicht.

Het koelmiddel mag pas opnieuw in het hele koelsysteem worden ingebracht nadat het defect is verholpen en een controle op lekdichtheid door een bevoegde koeltechnicus is uitgevoerd. Een nieuwe controle op lekdichtheid moet worden uitgevoerd binnen een maand na de herstelling.

Als bij lekdichtheidscontroles of uit de hoeveelheden bijgevuld koelmiddel die in het logboek genoteerd zijn, blijkt dat na herstellingen het lekverlies niet kan worden teruggebracht tot minder dan 5 % per jaar, moet de installatie binnen twaalf maanden na de vaststelling van het lekverlies uit gebruik worden genomen. Als om redenen van technische complexiteit die vervanging binnen twaalf maanden niet mogelijk is, moet de termijn voor vervanging zo kort mogelijk worden gehouden en moet dat gemeld worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. »; 4° in paragraaf 6 worden punt 4° en 5° opgeheven;5° paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt : « § 7.De periodieke lekdichtheidscontrole moet voldoen aan de volgende vereisten : 1° als bij de controles, vermeld in artikel 23 van Verordening (EG) nr.1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en Verordening (EG) nr. 1516/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat, het vermoeden van lekkage bestaat, moet de controle uitgevoerd worden met lekdetectieapparatuur die geschikt is voor het betreffende koelmiddel en met een detectiegrens van ten minste 5 g per jaar, onder een lichte overdruk ten opzichte van de normale bedrijfsdruk; 2° zowel een gedetailleerde beschrijving als de resultaten en bevindingen van die controles moeten met vermelding van de datum in het logboek worden geregistreerd.».

Art. 6.In artikel 5.17.4.2.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « In afwijking van het eerste lid kan de test, vermeld in punt 6 van bijlage 5.17.11, uitgevoerd worden door de milieucoördinator of door de exploitant, in aanwezigheid van de milieucoördinator, of door een hersteller die aan de voorwaarden voldoet van bijlage 5.17.13. De meting van de damp-benzineverhouding, vermeld in artikel 5.17.4.2.4, § 3, kan ook door die hersteller uitgevoerd worden. »; 2° aan paragraaf 2 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Voor het bijstellen van de damp-benzineverhouding volstaat de aanwezigheid van de hersteller, vermeld in paragraaf 1, tweede lid.»; 3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De betrokken deskundige of hersteller stelt van elke controle als vermeld in artikel 5.17.4.2.4, § 2 en § 3, en in artikel 5.17.4.2.5, met uitzondering van de test, vermeld in punt 6 van bijlage 5.17.11, een attest op waaruit ondubbelzinnig blijkt of het fase II-benzinedampterugwinningssysteem voldoet aan de voorschriften van het reglement.

De attesten, vermeld in het eerste lid, bevatten de volgende gegevens : 1° de bevindingen van de uitgevoerde onderzoeken en metingen;2° als dat van toepassing is, het erkenningsnummer van de deskundige die het attest heeft opgesteld;3° de naam en de handtekening van de deskundige of hersteller die het attest heeft opgesteld.».

Art. 7.Aan artikel 5.53.1.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de volgende zin toegevoegd : « Het aanleggen, wijzigen, verbouwen en buiten dienst stellen van een grondwaterwinning mag vanaf 1 januari 2015 alleen gebeuren door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, a) of b), van het voormelde besluit. ».

Art. 8.Aan artikel 5.53.4.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° tot en met 6°, punt 8°, punt 9° en punt 11° worden opgeheven;2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De vereiste, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, en 8°, 9° en 11°, is niet van toepassing voor werken die zijn uitgevoerd door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, a) of b), van het voormelde besluit.».

Art. 9.Aan artikel 5.53.5.1, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt de zin « Het meedelen van de buitendienststelling is niet van toepassing voor werken die zijn uitgevoerd door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, a) of b), van het voormelde besluit.» toegevoegd; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 5.55.1.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd : « Het uitvoeren en buiten dienst stellen van een boring mag vanaf 1 januari 2015 alleen gebeuren door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, c), d) of e), van het voormelde besluit.»; 2° het vierde lid wordt opgeheven;3° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het bezorgen van de bovenstaande gegevens door de exploitant is niet van toepassing op boringen die worden uitgevoerd door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, c), d) of e), van het voormelde besluit.».

Art. 11.Aan artikel 5.55.1.3, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd : « Het meedelen van de buitendienststelling door de exploitant is niet van toepassing voor werken die zijn uitgevoerd door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, c), d) of e), van het voormelde besluit.»; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 5bis.15.5.3.1, § 3, en artikel 5bis.19.8.3.1, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rij

Koelinstallaties (alle)

Attest opgesteld door de constructeur of een milieudeskundige m.b.t. bouw en de opstelling van koelinstallaties


wordt vervangen door de volgende rij :

Koelinstallaties (alle)

Attest, opgesteld door de constructeur of een erkende milieudeskundige, met betrekking tot de bouw en de opstelling van koelinstallaties (artikel 5.16.3.3, § 2)

Het keuringsverslag van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW (artikel 5.16.3.3, § 3, 4° )


2° de zinsnede « , behalve in geval van hermetisch gesloten koelsystemen » wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 5bis.15.5.3.1, § 4, en artikel 5bis.19.8.3.1, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na de rij

Luchtzuiveringsinstallaties

Onderhouden overeenkomstig de specificaties van de leveranciers


wordt een rij ingevoegd, die luidt als volgt :

Koelinstallaties (alle)

Keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW door een erkende airco-energiedeskundige (artikel 5.16.3.3, § 3, 4° )


2° de zinsnede « , behalve in geval van hermetisch gesloten koelsystemen » en de zinsnede « : koelinstallaties moeten minimaal eenmaal per twaalf maanden op goed functioneren en vanuit het oogpunt van preventie worden gecontroleerd op mogelijke oorzaken van lekkage. » worden opgeheven.

Art. 14.In artikel 5bis.15.5.4.5.4 en artikel 5bis.19.8.4.8.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° er worden een paragraaf 6 en een paragraaf 7 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 6.Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW worden regelmatig gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, f), van het VLAREL. Die keuring omvat een beoordeling van het rendement van de airconditioning en van de dimensionering ervan, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. De minister, bevoegd voor het leefmilieu, bepaalt uit welke elementen de keuring minstens bestaat en met welke frequentie de keuring ten minste moet worden uitgevoerd. Het keuringsverslag bevat het resultaat van de keuring, alsook aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde systeem. De exploitant bezorgt een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw. De exploitant en de eigenaar van het gebouw houden het keuringsverslag ten minste vijf jaar ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Het eerste lid voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking). § 7. Bij definitieve buitenbedrijfstelling moet het koelmiddel binnen een maand worden verwijderd. Bij buitenbedrijfstelling of bij herstellingen waarbij het koelmiddel moet worden afgetapt, moet het koelmiddel met doelmatige apparatuur door bevoegde koeltechnici worden opgevangen in speciaal daarvoor bestemde en gemarkeerde recipiënten. ».

Art. 15.In artikel 5bis.15.5.4.5.5 en artikel 5bis.19.8.4.8.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin « De bepalingen van de hiernavolgende paragrafen zijn niet van toepassing op hermetisch gesloten koelsystemen.» opgeheven; 2° in paragraaf 3 worden de woorden « dertig dagen » vervangen door de woorden « veertien dagen » en worden de woorden « drie maanden » vervangen door de woorden « een maand »;3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.Als het relatieve lekverlies meer dan 10 % per jaar bedraagt, moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen ofwel de installatie worden stilgelegd, het koelmiddel worden verwijderd en opgevangen, ofwel het koelmiddel worden verzameld in een of meer afsluitbare gedeelten van het koelsysteem. De lekkage moet worden opgespoord en gedicht.

Het koelmiddel mag pas opnieuw in het hele koelsysteem worden ingebracht nadat het defect is verholpen en een controle op lekdichtheid door een bevoegde koeltechnicus is uitgevoerd. Een nieuwe controle op lekdichtheid moet worden uitgevoerd binnen een maand na de herstelling.

Als bij lekdichtheidscontroles of uit de hoeveelheden bijgevuld koelmiddel die in het logboek genoteerd zijn, blijkt dat na herstellingen het lekverlies niet kan worden teruggebracht tot minder dan 5 % per jaar, moet de installatie binnen twaalf maanden na de vaststelling van het lekverlies uit gebruik worden genomen. Als om redenen van technische complexiteit die vervanging binnen twaalf maanden niet mogelijk is, moet de termijn voor vervanging zo kort mogelijk worden gehouden en moet dat gemeld worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. »; 4° paragraaf 5 en 6 worden opgeheven.

Art. 16.In artikel 5bis.15.5.4.5.6 en artikel 5bis.19.8.4.8.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Als bij de controles, vermeld in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en Verordening (EG) nr. 1516/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat, het vermoeden van lekkage bestaat, moet die controle uitgevoerd worden met lekdetectieapparatuur die geschikt is voor het betreffende koelmiddel en met een detectiegrens van ten minste 5 g per jaar, onder een lichte overdruk ten opzichte van de normale bedrijfsdruk. »; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Zowel een gedetailleerde beschrijving als de resultaten en bevindingen van die controles moeten met vermelding van de datum in het logboek worden geregistreerd. »; 3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 17.In artikel 6.5.4.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin wordt de zinsnede « ofwel door een installateur die gemachtigd is om hiervoor een certificaat af te leveren ofwel » opgeheven;2° in de tweede zin en derde zin worden de woorden « de gemachtigde installateur of » telkens opgeheven.

Art. 18.In artikel 6.5.4.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de woorden « de gemachtigde installateur of » opgeheven.

Art. 19.In artikel 6.5.4.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de woorden « de gemachtigde installateur of » opgeheven.

Art. 20.In het opschrift van afdeling 6.5.6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de woorden « en gemachtigde installateurs » opgeheven.

Art. 21.In artikel 6.5.6.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de zinsnede « wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van de certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van de beproevingslaboratoria » vervangen door de zinsnede « wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling ».

Art. 22.In artikel 6.5.6.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede « persoon die erkend wordt volgens artikel 17 van » vervangen door de zinsnede « persoon, erkend volgens »;2° in het tweede lid worden de woorden « of bijscholing » opgeheven.

Art. 23.In artikel 6.5.6.4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt de zinsnede « erkend met toepassing van artikel 24 van » vervangen door de zinsnede « erkend als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, volgens ».

Art. 24.Artikel 6.6.0.1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art. 6.6.0.1. Voor andere centrale stooktoestellen dan de centrale stooktoestellen, vermeld in rubriek 43 van de indelingslijst, die in hoofdzaak gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen en, optioneel, voor de aanmaak van warm verbruikswater, gelden de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. ».

Art. 25.Artikel 6.6.0.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006, wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 6.8.0 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 6.8.0. Voor niet-ingedeelde koelinstallaties geldt artikel 5.16.3.3, § 3, 4°. ».

Art. 27.Artikel 6.8.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 6.8.1. Dit artikel is van toepassing op vast opgestelde koelinstallaties die gebruikmaken van ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op hermetisch gesloten koelsystemen met een geïnstalleerde drijfkracht van 500 W of minder.

Het is verboden chloorfluorkoolstoffen en halonen aan te wenden in of voorhanden te houden voor koelinstallaties.

De handelingen, voorafgaand aan de ingebruikname van een koelinstallatie, worden uitgevoerd conform de bepalingen van de norm EN 378 of een gelijkwaardige code van goede praktijk.

De bepalingen van artikel 5.16.3.3, § 3, 1°, 2° en 3°, en § 4 tot en met § 8, gelden ook voor de koelinstallaties, vermeld in dit artikel. ».

Art. 28.Artikel 6.8.2 en 6.8.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003, worden opgeheven.

Art. 29.Aan artikel 6.9.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, wordt de volgende zin toegevoegd : « Het aanleggen, wijzigen, verbouwen en buiten dienst stellen van een grondwaterwinning en het uitvoeren en buiten dienst stellen van een boring, met uitzondering van grondwaterwinningen voor handpompen, mag vanaf 1 januari 2015 alleen gebeuren door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline, vermeld in artikel 6, 7°, van het voormelde besluit. ».

Art. 30.Bijlage 4.4.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 31.Bijlage 5.16.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003, wordt opgeheven.

Art. 32.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, wordt een bijlage 5.17.13 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Art. 33.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater wordt tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » het woord « centrale » ingevoegd.

Art. 34.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 en 19 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° de toezichthoudende ambtenaar : de toezichthouder, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, die het toezicht uitoefent op de toepassing van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;»; 2° aan punt 32° worden de woorden « of de schoorsteen » toegevoegd;3° punt 35° wordt vervangen door wat volgt : « 35° verwarmingsauditrapport : verslag van de verwarmingsaudit van de gehele verwarmingsinstallatie, dat een beoordeling van het rendement van de ketel en van de ketelgrootte vergeleken met de verwarmingsbehoeften van het gebouw bevat, alsook het advies over vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren;»; 4° punt 36° wordt opgeheven;5° er worden een punt 40° en een punt 41° toegevoegd, die luiden als volgt : « 40° gebouw : een overdekte constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen;41° nominaal vermogen : het maximale verwarmingsvermogen, uitgedrukt in kW, dat door de fabrikant voor continu gebruik is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het door hem aangegeven nuttig rendement wordt gehaald.».

Art. 35.In artikel 8, 4°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na de zin « De tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten mag niet langer zijn dan de weergegeven onderhoudsfrequentie, vermeerderd met 3 maanden.» wordt een zin ingevoegd, die luidt als volgt : « Die vermeerdering verstoort de onderhoudsfrequentie, vermeld in het eerste lid, niet. »; 2° de volgende zinnen worden toegevoegd : « Als bij de onderhoudsbeurt, vermeld in artikel 13, de schoorsteen gereinigd en gecontroleerd moet worden, zal dat voorafgaand aan de reinigingsbeurt van het centrale stooktoestel gebeuren.Als de technicus de reiniging en controle van de schoorsteen niet zelf uitvoert, zal het reinigingsattest daarvan aan de erkende technicus worden voorgelegd. ».

Art. 36.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008, worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « Eenmalige verwarmingsaudit » vervangen door het woord « Verwarmingsaudit »;2° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De eigenaar van een centraal stooktoestel met een nominaal vermogen van 20 kW of meer laat telkens een verwarmingsaudit uitvoeren samen met de eerstvolgende onderhoudsbeurt, vermeld in artikel 8, 4°, nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks.

In afwijking van het eerste lid, laat de eigenaar van een centraal stooktoestel met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW een verwarmingsaudit uitvoeren met de volgende frequentie : 1° tweejaarlijks in het geval van een centraal stooktoestel gevoed met vloeibare brandstof;2° vierjaarlijks in het geval van een centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof.».

Art. 37.Aan artikel 12 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. De technicus voert na de uitvoering van de keuring een verbrandingscontrole uit als vermeld in artikel 13. ».

Art. 38.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 1 worden de woorden « en een verbrandingsattest » toegevoegd;2° paragraaf 4 wordt opgeheven;3° in paragraaf 6 worden de twee laatste zinnen opgeheven.

Art. 39.Artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 en 19 november 2010, wordt opgeheven.

Art. 40.Artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 en 12 december 2008, wordt opgeheven.

Art. 41.Artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008, wordt opgeheven.

Art. 42.Artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt opgeheven.

Art. 43.Aan bijlage I, hoofdstuk I, 3, van hetzelfde besluit wordt een tweede alinea toegevoegd, die luidt als volgt : « Het verbrandingsattest vermeldt de waarden, gemeten met het elektronische rookgasanalysetoestel. De afdruk van het toestel wordt opgenomen in de daarvoor bestemde ruimte. ».

Art. 44.In bijlage III, I Model, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « schoorsteenonderdruk (hPa of mbar) : » wordt vervangen door de zinsnede « druk schoorsteen (Pa) : »;2° de woorden « Vlaamse regering » worden vervangen door de zinsnede « Vlaamse Regering van 8 december 2006 »;3° tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » wordt het woord « centrale » ingevoegd.

Art. 45.In bijlage III, II Model, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rijen

pompdruk

MPa (of bar)

1


Gasdruk

MPa of bar

2


onderdruk schoorsteen

hPa (of mbar)

1, 2


worden vervangen door de volgende rijen :

pompdruk

bar

1


gasdruk

mbar

2


druk schoorsteen

Pa

1, 2


2° de zinsnede « EINDBEOORDELING : (kruis aan wat van toepassing is) O Het stooktoestel werkt goed O het toestel werkt niet goed » wordt vervangen door de volgende zinsnede : « EINDBEOORDELING : Het stooktoestel werkt : (Kruis aan wat van toepassing is.)O goed O niet goed O veilig O niet veilig »; 3° de woorden « Vlaamse regering » worden vervangen door de zinsnede « Vlaamse Regering van 8 december 2006 »;4° tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » wordt het woord « centrale » ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Art. 46.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, wordt punt 7° vervangen door wat volgt : « 7° CMA : compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet, vermeld in het VLAREL. ».

Art. 47.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « vermeld in artikel 28 en 29 » vervangen door de woorden « vermeld in het Bodemdecreet en in dit besluit ».

Art. 48.Hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 27 tot en met 46, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, 12 december 2008, 13 februari 2009 en 23 september 2011, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 49.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, 15 juli 20011 en 23 september 2011, wordt een punt 35° /3 ingevoegd, dat luidt als volgt : « 35° /3 de afdeling, bevoegd voor grondwater : de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij; ».

Art. 50.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en 19 november 2010, wordt een punt 9° /2 ingevoegd, dat luidt als volgt : « 9° /2 de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor grondwater; ».

Art. 51.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt de zinsnede « hoofdstuk IIIbis. - Erkenningen van het Milieuvergunningendecreet » vervangen door de zinsnede « hoofdstuk IIIbis van het Milieuvergunningendecreet ».

Art. 52.In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 en 19 november 2010, wordt de zinsnede « artikel 22 » vervangen door de zinsnede « artikel 22, artikel 26, § 1, derde lid, artikel 27, tweede lid, artikel 28/2 en artikel 29, 5° ».

Art. 53.Aan artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 6°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van hoofdstuk IIIbis van het Milieuvergunningendecreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, wat betreft de verplichtingen inzake erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, en het gebruik van die erkenning. ».

Art. 54.Aan artikel 27 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 7°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van hoofdstuk IIIbis van het Milieuvergunningendecreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, wat betreft de verplichtingen inzake erkenning als opleidingscentrum voor de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, erkenning als bodemsaneringsdeskundigen en inzake erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, en het gebruik van die erkenningen. ».

Art. 55.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011, wordt een artikel 28/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 28/2.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 9° /2, van dit besluit, oefenen het toezicht uit op de toepassing van hoofdstuk IIIbis van het Milieuvergunningendecreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, wat betreft de verplichtingen inzake de erkenning als boorbedrijf, en het gebruik van die erkenning. ».

Art. 56.Aan artikel 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en 28 oktober 2011, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° hoofdstuk IIIbis van het Milieuvergunningendecreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, wat betreft de verplichtingen inzake erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting, de discipline mest en de discipline diervoeder, en het gebruik van die erkenning. ».

Art. 57.In bijlage VII, artikel 1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na de rij

5.16.3.3, § 3, eerste lid, 2°

De resultaten van deze onderzoeken worden ingeschreven in een register dat ter inzage is van de toezichthoudende ambtenaar.


wordt de volgende rij ingevoegd :

5.16.3.3, § 3, 4°

De exploitant bezorgt een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw. De exploitant en de eigenaar van het gebouw houden het keuringsverslag ten minste vijf jaar ter beschikking van de toezichthoudende overheid.


2° de rij

5.16.3.3, § 7, 3°

Zowel een gedetailleerde beschrijving als de resultaten en bevindingen van die controles moeten onder vermelding van datum in het logboek worden geregistreerd.


wordt vervangen door de volgende rij :

5.16.3.3, § 7, 2°

Zowel een gedetailleerde beschrijving als de resultaten en bevindingen van die controles moeten met vermelding van de datum in het logboek worden geregistreerd.


».

Art. 58.In bijlage VIII van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, worden de volgende rijen opgeheven :

8.1.4.1, eerste lid

Elke wijziging die wordt aangebracht aan de gegevens, vermeld in artikel 8.1.2.2, 1°, 7°, 8°, 9°, en elke wijziging van leidinggevende personeelsleden of in het adres van het laboratorium, worden onmiddellijk met een aangetekende brief meegedeeld aan de OVAM.

8.1.4.2, 3°

3° als het laboratorium analyses uitvoert waarvoor het niet erkend is, moet de niet-erkenning voor de analyses in kwestie expliciet in het analyseverslag vermeld worden; 8.1.4.2, 4°

4° als het laboratorium analyses laat uitvoeren in een ander daartoe erkend laboratorium, moet de uitbesteding voor de analyses in kwestie expliciet in het analyseverslag vermeld worden.

».

Art. 59.In bijlage IX van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » wordt het woord « centrale » ingevoegd;2° de rij

15, § 1

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten

§ 1.De persoon die de keuring van een nieuw centraal stooktoestel, bedoeld in artikel 7, uitvoert, overhandigt aan de eigenaar een behoorlijk ingevuld keuringsrapport.


wordt vervangen door de volgende rij :

15, § 1

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten

§ 1. De persoon die de keuring van een nieuw centraal stooktoestel, bedoeld in artikel 7, uitvoert, overhandigt aan de eigenaar een behoorlijk ingevuld keuringsrapport en een verbrandingsattest.


3° de rij

15, § 4

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten

§ 4.De erkende technicus bezorgt de afdeling uiterlijk 2 maanden na het verloop van elk kalenderjaar een overzichtslijst van alle installaties welke hij dat kalenderjaar heeft gekeurd, onderhouden of aan een verwarmingsaudit heeft ontworpen, samen met het eindresultaat (al dan niet in orde bevonden) van elke door hem uitgevoerde controle.


wordt opgeheven.

Art. 60.In hetzelfde besluit wordt bijlage XXIII, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en hernummerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011, vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaag afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Art. 61.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaag afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten worden de woorden « ozonlaag afbrekende » vervangen door het woord « ozonlaagafbrekende ».

Art. 62.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° ozonafbrekende stoffen : de stoffen, vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr.1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, met inbegrip van de isomeren ervan, afzonderlijk of in een mengsel, ongeacht of het nieuw geproduceerde, teruggewonnen, gerecycleerde of gegenereerde stoffen betreft; »; 2° in punt 2° wordt de zinsnede « en de latere wijzigingen ervan » opgeheven;3° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 10° het één-loket : het ondernemersloket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 tot gedeeltelijke omzetting van artikel 6 en 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.».

Art. 63.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « dat binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit erkend is » worden vervangen door de zinsnede « dat erkend is voor de werkzaamheden aan brandbeveiligingssystemen en handelingen met blusmiddel, vermeld in artikel 1, 3°, a) en b) »;2° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Een gecertificeerde technicus voor brandbeveiligingssystemen is van rechtswege gecertificeerd als vervoerder van blusmiddelen.».

Art. 64.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zin « Het bedrijf stuurt de aanvraag tot erkenning aangetekend naar de afdeling. » vervangen door de zin « De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de afdeling. ».

Art. 65.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zin « Het examencentrum stuurt de aanvraag tot erkenning aangetekend naar de afdeling. » vervangen door de zin « De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de afdeling. ».

Art. 66.In bijlage IV, a), 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « Verordening (EG) nr. 2037/2000 » vervangen door de zinsnede « Verordening (EG) nr. 1005/2009 ». HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici

Art. 67.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° ozonafbrekende stoffen : de stoffen, vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr.1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, met inbegrip van de isomeren ervan, afzonderlijk of in een mengsel, ongeacht of het nieuw geproduceerde, teruggewonnen, gerecycleerde of gegenereerde stoffen betreft; »; 2° in punt 2° wordt de zinsnede « en de latere wijzigingen ervan » opgeheven;3° er wordt een punt 20° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 20° het één-loket : het ondernemersloket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 tot gedeeltelijke omzetting van artikel 6 en 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.».

Art. 68.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « artikel 5.16.3.3 en artikel 6.8.0 van » opgeheven.

Art. 69.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord « keuringinstelling » vervangen door het woord « keuringsinstelling »;2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Het certificaat voor een bedrijf vervalt : 1° na een periode van 24 maanden vanaf de datum van de uitreiking van het certificaat bij een bedrijf dat personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 1°, in dienst heeft dat werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoert die alleen door personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 1°, uitgevoerd mogen worden;2° na een periode van vijf jaar vanaf de datum van de uitreiking van het certificaat bij een bedrijf dat personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 1° of 2°, in dienst heeft dat werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoert die ten minste uitgevoerd moeten worden door personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 2°.».

Art. 70.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de zinsnede « als vermeld in artikel 14, § 1, 1°, in dienst heeft » en de zinsnede « , of voor een periode van vijf jaar » wordt de zinsnede « dat werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoert die alleen door personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 1°, uitgevoerd mogen worden » ingevoegd;2° de zinsnede « personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 2°, 3° of 4°, in dienst heeft » wordt vervangen door de zinsnede « personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 1° of 2°, in dienst heeft dat werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoert die ten minste moeten worden uitgevoerd door personeel als vermeld in artikel 14, § 1, 2° ».

Art. 71.In artikel 11, § 4, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, wordt tussen de zinsnede « artikel 5.16.3.3, § 7, » en de zinsnede « van titel II van het VLAREM » de zinsnede « artikel 5bis.15.5.4.5.6 en 5bis.19.8.4.8.6 » ingevoegd; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede « Als uit de koelmiddelregistratie blijkt dat uit een koelinstallatie een relatief lekverlies optreedt waarbij overeenkomstig artikel 5.16.3.3, § 6, van titel II van het VLAREM » vervangen door de zinsnede « Als uit de koelmiddelregistratie blijkt dat met betrekking tot het relatieve lekverlies, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 6, artikel 5bis.15.5.4.5.5 en artikel 5bis.19.8.4.8.5 van titel II van het VLAREM ».

Art. 72.In artikel 24, 3°, van hetzelfde besluit wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) minstens drie leden van de examenjury bezitten een geldig certificaat als vermeld in artikel 14 en 15. In afwijking daarvan bezitten minstens twee leden van de examenjury een geldig certificaat als vermeld in artikel 14 en 15, als een examen georganiseerd wordt om een certificaat van categorie IV te behalen; ».

Art. 73.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 26.Een keuringsinstelling is een instelling die de koelinstallatiebeheersystemen en examensystemen, vermeld in dit besluit, keurt en voor die activiteiten geaccrediteerd is als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC 17020. ».

Art. 74.In artikel 28, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zin « De aanvraag tot erkenning als keuringsinstelling, vermeld in artikel 27, wordt door de instelling aangetekend naar de afdeling gestuurd. » vervangen door de zin « De aanvraag tot erkenning als keuringsinstelling, vermeld in artikel 27, wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de afdeling. ».

Art. 75.In hetzelfde besluit wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 28/1.De keuringsinstelling richt zich naar de instructies die door de afdeling worden gegeven. ».

Art. 76.In bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling « 2.fundamentele kennis : EU-Verordening 2037/2000 betreffende ozonafbrekende stoffen(2), VLAREM en VLAREA(3) » wordt vervangen door de bepaling « 2. fundamentele kennis : Verordening (EG) nr. 1005/2009(2), titel I en II van het VLAREM en VLAREMA(3) »; 2° de zinsnede « Verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, en de latere wijzigingen ervan » wordt vervangen door de zinsnede « Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen »; 3° de zinsnede « besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, en de latere wijzigingen ervan » wordt vervangen door de zinsnede « besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen ». HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen

Art. 77.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 9° het één-loket : het ondernemersloket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 tot gedeeltelijke omzetting van artikel 6 en 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. ».

Art. 78.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin « Het opleidingscentrum stuurt de aanvraag tot erkenning aangetekend naar de afdeling.» vervangen door de zin « De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de afdeling. »; 2° in paragraaf 2 worden in de eerste zin de woorden « na de ontvangst » vervangen door de woorden « na de aanvraag »;3° in paragraaf 2 worden in de tweede zin de woorden « de ontvangst van » opgeheven;4° in paragraaf 3 worden de woorden « de ontvangst van » opgeheven.

Art. 79.In artikel 12, 4°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt d) wordt vervangen door wat volgt : « d) minstens de helft van de juryleden is een gecertificeerde technicus;»; 2° er wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt : « e) minstens één jurylid heeft praktijkervaring met de toestellen die worden gebruikt bij het examen;». HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars

Art. 80.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 8° het één-loket : het ondernemersloket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 tot gedeeltelijke omzetting van artikel 6 en 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. ».

Art. 81.Aan artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De betrokkene kan altijd gevraagd worden een bewijs van inschrijving voor te leggen aan de afdeling. ».

Art. 82.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zin « Het examencentrum stuurt de aanvraag tot erkenning aangetekend naar de afdeling. » vervangen door de zin « De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de afdeling. ». HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur

Art. 83.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 8° het één-loket : het ondernemersloket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 tot gedeeltelijke omzetting van artikel 6 en 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. ».

Art. 84.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zin « Het examencentrum stuurt de aanvraag tot erkenning aangetekend naar de afdeling. » vervangen door de zin « De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de afdeling. ». HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen in het VLAREL

Art. 85.In artikel 1 van het VLAREL worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « beroepskwalificaties en in » worden vervangen door de zinsnede « beroepskwalificaties, in »;2° de volgende zinsnede wordt toegevoegd : « en in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) ».

Art. 86.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bestaande tekst die paragraaf 1 zal vormen, wordt in punt 5° tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » het woord « centrale » ingevoegd;2° in punt 6° wordt de zinsnede « de afdeling : de afdeling, bevoegd voor erkenningen, namelijk » vervangen door de zinsnede « de afdeling, bevoegd voor erkenningen : »;3° in punt 11° en 12° wordt de zinsnede « Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen » telkens vervangen door de zinsnede « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen »;4° in punt 13° worden de woorden « voor toezicht » vervangen door de woorden « voor het toezicht »;5° aan punt 16° worden de woorden « en het waterbeleid » toegevoegd;6° in punt 18° wordt de zinsnede « vermeld in artikel 6, 5°, a), b) en c), voor een gedeelte van een pakket of een volledig pakket, als vermeld in bijlage 3, 1°, 2°, respectievelijk 3°, » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 6, 5°, voor een gedeelte van een pakket of een volledig pakket als vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, »;7° in punt 20° worden de woorden « de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » vervangen door de woorden « het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest »;8° in punt 21° wordt tussen de woorden « door de » en het woord « afdeling » het woord « bevoegde » ingevoegd;9° er worden een punt 26° tot en met 43° ingevoegd, die luiden als volgt : « 26° Materialendecreet : het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;27° Bodemdecreet : het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;28° VLAREBO : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;29° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;30° de afdeling, bevoegd voor afval- en materialenbeheer : de afdeling Afval- en Materialenbeheer van de OVAM;31° afdeling, bevoegd voor bodembeheer : de afdeling Bodembeheer van de OVAM;32° Mestbank : de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij;33° Mestdecreet : het Mestdecreet van 22 december 2006;34° gps-datalogger : systeem dat plaats en tijdstip van een monsterneming ondubbelzinnig registreert op basis van global positioning;35° het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet : het methodenboek met bemonsterings- en analysemethodes voor meststoffen, bodem en diervoeders in het kader van het Mestdecreet, vermeld in artikel 62, § 7, van het Mestdecreet;36° het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest : de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;37° VMM : Vlaamse Milieumaatschappij;38° de afdeling, bevoegd voor grondwater : de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM;39° de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer : de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM;40° de afdeling, bevoegd voor het ecologisch toezicht : de afdeling Ecologisch Toezicht van de VMM;41° de afdeling, bevoegd voor het opvolgen van de luchtkwaliteit : de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie van de VMM;42° agentschap Onroerend Erfgoed : het agentschap Onroerend Erfgoed van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;43° bevoegde afdeling : a) voor de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 6, 1°, 2°, 4°, b) tot en met f), en 5°, a) tot en met c) : de afdeling, bevoegd voor erkenningen;b) voor de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 6, 3° en 4°, a) : de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen;c) voor de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 6, 5°, d) : de Mestbank;d) voor de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 6, 5°, e) : de afdeling, bevoegd voor afval- en materialenbeheer;e) voor de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 6, 4°, g), 5°, f), en 6° : de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;f) voor de aanvragen tot erkenning, vermeld in artikel 6, 7° : de afdeling, bevoegd voor grondwater.»; 10° er wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2.Voor de toepassing van artikel 25/1 en 25/2 wordt verstaan onder in dienst hebben : kennis of ervaring op continue basis ter beschikking hebben van : 1° een werknemer die zich via arbeidsovereenkomst ertoe verbindt om tegen loon en onder het gezag van de bodemsaneringsdeskundige arbeid te verrichten;2° een zelfstandige op voorwaarde dat hij zijn dienstverlening met betrekking tot die kennis of ervaring maximaal aan drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stelt.».

Art. 87.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 5, vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk 2. Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest «

Art. 5.Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest publiceert op zijn website : 1° de beoordelingscriteria van ringtesten en technische proeven, vermeld in bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd, per pakket;2° de voorwaarden waaraan ringtesten moeten voldoen, vermeld in bijlage 10/1, die bij dit besluit is gevoegd;3° welke ringtesten of technische proeven het organiseert. Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest brengt een laboratorium schriftelijk per brief of per e-mail op de hoogte van de beoordelingscriteria, voorafgaand aan de deelname aan een ringtest of technische proef, als die georganiseerd wordt door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest.

Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest wordt geacht erkend te zijn als laboratorium in de verschillende disciplines en deeldomeinen als vermeld in artikel 6, 5°. ».

Art. 88.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 1° wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt : « f) airco-energiedeskundige : deskundige voor het uitvoeren van keuringen aan airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, eerste lid, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM; »; 2° aan punt 4° worden een punt f) en g) toegevoegd, die luiden als volgt : « f) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM; g) voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, vermeld in artikel 8 van het Bodemdecreet; »; 3° in punt 5°, a), wordt de eerste alinea vervangen door wat volgt : « laboratorium in de discipline water voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses op afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in het kader van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en titel I en titel II van het VLAREM, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 1°, die bij dit besluit is gevoegd. »; 4° in punt 5°, b), wordt de zinsnede « in het kader van de bestrijding van de luchtverontreiniging als vermeld in artikel 1.3.1.1, § 1, van titel II van het VLAREM » vervangen door de zinsnede « in het kader van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en titel I en titel II van het VLAREM »; 5° aan punt 5° worden een punt d) tot en met f) toegevoegd, die luiden als volgt : « d) laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting, de discipline mest en de discipline diervoeder, voor het nemen van monsters en het uitvoeren van analyses op bodem, meststoffen en diervoeders in het kader van het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 4°, die bij dit besluit is gevoegd;e) laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses ter uitvoering van titel I en titel II van het VLAREM en het Materialendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 5°, die bij dit besluit is gevoegd;f) laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, voor het uitvoeren van analyses op bodems in het kader van bodemonderzoek ter uitvoering van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 6°, die bij dit besluit is gevoegd;»; 6° er worden een punt 6° en 7° toegevoegd, die luiden als volgt : « 6° bodemsaneringsdeskundigen : bodemsaneringsdeskundigen als vermeld in het Bodemdecreet, van type 1 of type 2 : Een bodemsaneringsdeskundige van type 1 kan de volgende taken uitvoeren in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan : a) het leiden van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek;b) het voorstellen en het leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen, voor zover die maatregelen geen grondwateronttrekkingen omvatten;c) het leiden van het opstellen van een technisch verslag;d) het leiden van het opstellen van een studie van de ontvangende grond;e) het opstellen van een evaluatierapport als vermeld in artikel 78 van het Bodemdecreet. Een bodemsaneringsdeskundige van type 2 kan alle taken uitvoeren die in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan aan een bodemsaneringsdeskundige zijn toegewezen; 7° boorbedrijven : boorbedrijven met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines, waarbij de boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, en horizontale boringen, voor zover deze niet vergunningsplichtig zijn, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze disciplines : a) bemalingen en draineringen : bemalingen en draineringen als vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.4 en 53.5 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM; b) andere grondwaterwinningen : andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt a); c) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM; d) verticale boringen : verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt c); e) andere boringen : andere boringen dan de boringen, vermeld in punt a) tot en met d).».

Art. 89.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « vermeld in artikel 6, 1°, c » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 6, 1°, c) ».

Art. 90.In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het woord « voorwaarden » vervangen door het woord « erkenningsvoorwaarden ».

Art. 91.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 13/1.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor de airco-energiedeskundige, vermeld in artikel 6, 1°, f) : 1° een natuurlijke persoon zijn;2° voldoen aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd;3° in het bezit zijn van het certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, f), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/4, § 1.Als het certificaat van bekwaamheid ouder is dan vijf jaar na de datum van het slagen voor het examen, moet hij een bewijs voorleggen dat hij een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/4, § 2, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, f). De datum van het slagen voor het examen van de bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan de datum van de betaling van de retributie, vermeld in punt 4° ; 4° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, f).».

Art. 92.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden punt 2° en 3° vervangen door wat volgt : « 2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, b), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het examen, vermeld in artikel 43, § 1. Als het certificaat van bekwaamheid ouder is dan vijf jaar na de datum van het slagen voor het examen, moet hij een bewijs voorleggen dat hij een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 40, eerste lid, 3°, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, b). De datum van het slagen voor het examen van de bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan de datum van de betaling van de retributie, vermeld in punt 3° ; 3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, b).».

Art. 93.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden punt 2° en 3° vervangen door wat volgt : « 2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het examen, vermeld in artikel 43/1, § 1. Als het certificaat van bekwaamheid ouder is dan vijf jaar na de datum van het slagen voor het examen, moet hij een bewijs voorleggen dat hij een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 40, eerste lid, 3°, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c). De datum van het slagen voor het examen van de bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan de datum van de betaling van de retributie, vermeld in punt 3° ; 3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c).».

Art. 94.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, d), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/2, § 1.Als het certificaat van bekwaamheid ouder is dan vijf jaar na de datum van het slagen voor het examen, moet hij een bewijs voorleggen dat hij een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 40, eerste lid, 3°, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, d). De datum van het slagen voor het examen van de bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan de datum van de betaling van de retributie, vermeld in punt 4° ; »; 2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, d).».

Art. 95.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, e), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/3, § 1.Als het certificaat van bekwaamheid ouder is dan vijf jaar na de datum van het slagen voor het examen, moet hij een bewijs voorleggen dat hij een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 40, eerste lid, 3°, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, e). De datum van het slagen voor het examen van de bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan de datum van de betaling van de retributie, vermeld in punt 3° ; »; 2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, e).».

Art. 96.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 19.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor de milieuverificateur die belast is met de validatie van de decretale milieuaudit, vermeld in artikel 6, 3°, b) : 1° houder zijn van de titel van milieuverificateur, vermeld in Verordening nr.1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie; 2° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen.».

Art. 97.In artikel 20, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zin « Het afdelingshoofd van de afdeling of zijn afgevaardigde maken van rechtswege deel uit van de opvolgingscommissie. » opgeheven.

Art. 98.Artikel 21 tot en met 24 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt : «

Art. 21.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake vloeibare brandstof, vermeld in artikel 6, 4°, b) : 1° beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake vloeibare brandstof met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43, § 1, te organiseren;2° beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht.Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 1°.

Het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft; 3° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : a) de jury bestaat uit minstens drie specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als technicus vloeibare brandstof en die actief is in het vak;b) minstens twee juryleden beschikken over een erkenning als technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 1°. Het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren; c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende technicus vloeibare brandstof die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.

Art. 22.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake gasvormige brandstof, vermeld in artikel 6, 4°, c) : 1° beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake gasvormige brandstof module G1 of de modules G1 en G2 of de modules G1, G2 en G3 met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/1, § 1 en § 2, te organiseren;2° beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht.Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 2°.

Het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft; 3° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : a) de jury bestaat uit minstens drie specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als technicus gasvormige brandstof en die actief is in het vak;b) minstens twee juryleden beschikken over een erkenning als technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 2°. Het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren; c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende technicus gasvormige brandstof die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.

Art. 23.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de verwarmingsaudit, vermeld in artikel 6, 4°, d) : 1° erkend zijn als opleidingscentrum vloeibare brandstof of gasvormige brandstof als vermeld in artikel 6, 4°, b) of c);2° beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake de verwarmingsaudit met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/2, § 1, te organiseren;3° beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht.Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 3°. Het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft; 4° een examenjury samenstellen, waarbij ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : a) de jury bestaat uit minstens twee specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als technicus verwarmingsaudit en die actief is in het vak;b) minstens één jurylid beschikt over een erkenning als technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 3°.Het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het jurylid jureert; c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende technicus verwarmingsaudit die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld. Art. 24 De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, vermeld in artikel 6, 4°, e) : 1° beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/3, § 1, te organiseren;2° beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht.Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als stookolietechnicus als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 4°. Het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft; 3° een examenjury samenstellen, waarbij ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : a) de jury bestaat uit minstens drie specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als stookolietechnicus en die actief is in het vak;b) minstens twee juryleden beschikken over een erkenning als stookolietechnicus als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 4°.Het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren; c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende stookolietechnicus die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.».

Art. 99.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden een artikel 24/1 en 24/2 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 24/1.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 6, 4°, f) : 1° beschikken over degelijke procedures om de opleiding en de bijscholing met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/4, § 1 en § 2, te organiseren, waarbij alleen de personen tot de opleiding worden toegelaten die voldoen aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd;2° het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 6° ;3° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen, bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering, of een persoon met minstens drie jaar praktijkervaring in de koelsector;b) minstens één examenjurylid beschikt over een erkenning als airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 6°.

Art. 24/2.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, vermeld in artikel 6, 4°, g) : 1° de cursussen en de examens organiseren, waarvan het programma minstens beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd;2° over in de materie onderlegde docenten beschikken die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten, of die meer dan vijf jaar ervaring hebben in het lesdomein in kwestie;3° over een opvolgingscommissie beschikken die de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen bewaakt.».

Art. 100.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 25.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5° : 1° een rechtspersoon zijn;2° voor de aangevraagde pakketten over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest beschikken, gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen die door een referentielaboratorium ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn.De beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses zijn uitgevoerd volgens de methoden, vermeld in artikel 45. Een gedeelte van een pakket of een volledig pakket wordt beoordeeld : a) in geval van een ringtest op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 1, die bij dit besluit is gevoegd.Alleen de resultaten van ringtesten die georganiseerd zijn overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in bijlage 10/1, die bij dit besluit is gevoegd, komen in aanmerking voor evaluatie; b) in geval van een technische proef op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° voor ten minste één parameter per discipline waarvoor het laboratorium de erkenning aanvraagt, over een ISO/IEC 17025-accreditatie beschikken met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45.Als het laboratorium over een ISO/IEC 17025-accreditatie beschikt voor een parameter waarvoor het al een erkenning heeft verkregen en die deel uitmaakt van dezelfde discipline als de parameter waarvoor het de erkenning aanvraagt, wordt deze erkenningsvoorwaarde als vervuld beschouwd; 4° voor de overige parameters die het voorwerp uitmaken van de erkenningsaanvraag, beschikken over : a) hetzij een ISO/IEC 17025-accreditatie met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45;b) hetzij een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de toepassing van ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45. De gunstige beoordeling, vermeld in het eerste lid, 2° en 4°, b), mag niet ouder zijn dan één jaar, voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.

Een laboratorium dat alleen erkend wil worden voor een pakket dat alleen monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse omvat of een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, b), dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18, vermeld in bijlage 3, 2°, die bij dit besluit is gevoegd, is vrijgesteld van de erkenningsvoorwaarden, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°. Dat laboratorium moet beschikken over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de toepassing van ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45. De gunstige beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar, voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.

Voor monstername wordt ISO/IEC 17020 evenwaardig beschouwd aan ISO/IEC 17025.

Een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) en f), kan maximaal 10 % van de parameters van een pakket uitbesteden aan andere laboratoria op voorwaarde dat het pakket tien of meer parameters bevat. De laboratoria waaraan de parameters worden uitbesteed, moeten erkend zijn voor de analyse van de desbetreffende parameters en moeten de analyses zelf uitvoeren. ».

Art. 101.Aan hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 6, die bestaat uit artikel 25/1 en 25/2, toegevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 6. Erkenningsvoorwaarden voor bodemsaneringsdeskundigen

Art. 25/1.§ 1. Om als natuurlijke persoon te worden erkend als bodemsaneringsdeskundige van type 1 als vermeld in artikel 6, 6°, gelden de hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden : 1° a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding of in opleidingen waarin de disciplines bodemkunde, geologie en scheikunde aan bod komen, en minstens drie jaar praktische ervaring hebben wat betreft het onderzoek inzake bodemverontreiniging, verworven binnen zes jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding of in opleidingen waarin de disciplines bodemkunde, geologie en scheikunde aan bod komen, en minstens zes jaar praktische ervaring hebben wat betreft het onderzoek inzake bodemverontreiniging, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;2° in het bezit zijn van een getuigschrift van aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1, dat door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, g), is uitgereikt met toepassing van de bepalingen van bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd. § 2. Om als rechtspersoon te worden erkend als bodemsaneringsdeskundige van type 1 als vermeld in artikel 6, 6°, gelden de hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden : 1° een natuurlijke persoon in dienst hebben die voldoet aan de volgende vereisten, of verschillende natuurlijke personen in dienst hebben die afzonderlijk of samen voldoen aan de volgende vereisten : a) minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de discipline scheikunde aan bod komt, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;b) minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de disciplines geologie en bodemkunde aan bod komen, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;2° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die minstens drie jaar praktische ervaring heeft in een milieusector die relevant is voor het onderzoek inzake bodemverontreiniging, verworven binnen zes jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;3° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die in het bezit is van een getuigschrift van aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1, dat door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, g), is uitgereikt met toepassing van de bepalingen van bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 25/2.De volgende bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een bodemsaneringsdeskundige van type 2 als vermeld in artikel 6, 6° : 1° een rechtspersoon zijn;2° een natuurlijke persoon in dienst hebben die voldoet aan de volgende vereisten, of verschillende natuurlijke personen in dienst hebben die afzonderlijk of samen voldoen aan de volgende vereisten : a) minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de discipline biologie aan bod komt, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;b) minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de discipline microbiologie aan bod komt, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;c) minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de discipline scheikunde aan bod komt, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;d) minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de disciplines geologie en bodemkunde aan bod komen, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;3° een of meer natuurlijke personen in dienst hebben of contractueel ter beschikking hebben die minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald in een opleiding waarin de disciplines bouwkunde en grondmechanica aan bod komen, dan wel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad hebben behaald in een dergelijke opleiding op voorwaarde dat die personen minstens zes jaar ervaring hebben in het leiden van de bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;4° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die minstens drie jaar praktische ervaring heeft in een milieusector die relevant is zowel voor het uitvoeren van bodemonderzoeken als voor het onderzoek inzake risico's van bodemverontreiniging, verworven binnen zes jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;5° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die minstens vijf jaar praktische ervaring heeft in een milieusector die relevant is voor het leiden van de bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;6° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die minstens vijf jaar praktische ervaring heeft met werfopvolging, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;7° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die in het bezit is van een getuigschrift van aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 2, dat door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, g), is uitgereikt met toepassing van de bepalingen van bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd;8° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben die met gunstig gevolg een opleiding heeft genoten waarin minstens de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen : de Vlaamse reglementeringen inzake de milieuvergunning, het grondwaterbeheer en de stedenbouw en ruimtelijke ordening;9° minstens één natuurlijke persoon in dienst hebben of contractueel ter beschikking hebben met de nodige ervaring om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan correct te interpreteren.».

Art. 102.Aan hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 7, die bestaat uit artikel 25/3, toegevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 7. Erkenningsvoorwaarden voor boorbedrijven

Art. 25/3.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7° : 1° een rechtspersoon zijn;2° voor elk operationeel boortoestel voor het uitvoeren van de werken in het kader van de gewenste erkenning een natuurlijke persoon in dienst hebben die aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoet : a) over minstens drie jaar praktische ervaring beschikken in het uitvoeren van werken in het kader van de gewenste erkenning, verworven binnen vijf jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;b) over een attest beschikken dat een algemene opleiding als vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is gevoegd, met gunstig gevolg werd gevolgd binnen vijf jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.».

Art. 103.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden « bij de » en het woord « afdeling » het woord « bevoegde » ingevoegd;2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De aanvraag bevat minstens : 1° het aanvraagformulier, waarvan het model wordt vastgesteld door de bevoegde afdeling, dat minstens de volgende gegevens omvat : a) de identificatiegegevens van de aanvrager : indien een natuurlijke persoon : 1) de voor- en achternaam;2) het privéadres;3) het rijksregisternummer;4) in voorkomend geval, de naam van het statuut, het ondernemingsnummer en het adres van de werkgever;5) de contactgegevens van de aanvrager;6) als de erkenningsaanvraag uitgaat van een natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep uitoefent : het ondernemingsnummer; indien een rechtspersoon : 1) de naam;2) het statuut van de rechtspersoon die de aanvraag indient of namens wie ze wordt ingediend;3) het adres van de maatschappelijke zetel;4) het ondernemingsnummer;5) de identificatiegegevens van de personeelsleden en de erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten;6) de identificatiegegevens van de bestuurders;b) een omschrijving van het voorwerp van de erkenning die wordt aangevraagd.Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 1°, a), wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van de deeldomeinen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd. Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 1°, c) en d), wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van de deeldomeinen, vermeld in de respectieve artikels. Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 5°, wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van de pakketten, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, en, in voorkomend geval, op basis van een of meer van de deeldomeinen, vermeld in artikel 6, 5°, a). Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 7°, wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van een of meer van de disciplines, vermeld in artikel 6, 7° ; c) de gegevens en verklaringen die bewijzen dat voldaan is aan de van toepassing zijnde erkenningsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 4;2° een ondertekende verklaring van de aanvrager dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld;3° in voorkomend geval, een kopie van de diploma's en getuigschriften, alsook de andere bewijsstukken, vermeld in de erkenningsvoorwaarden;4° in voorkomend geval, als een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) of f), geen volledig pakket ontleedt en gebruikmaakt van de mogelijkheid, vermeld in artikel 25, vijfde lid : alle schriftelijke overeenkomsten met erkende laboratoria waaraan parameters worden uitbesteed met vermelding van welke parameters worden uitbesteed;5° in voorkomend geval, het bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 1.».

Art. 104.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling »;2° in paragraaf 2 worden de zinnen « De afdeling onderzoekt de aanvraag tot erkenning.De afdeling vraagt advies aan de hierna vermelde overheidsorganen : » vervangen door de zinnen « De bevoegde afdeling onderzoekt de aanvraag tot erkenning. De bevoegde afdeling vraagt advies aan de volgende overheidsorganen : »; 3° in paragraaf 2, 2°, a), worden de woorden « voor toezicht volksgezondheid » telkens vervangen door de woorden « voor het toezicht volksgezondheid » en wordt de zinsnede « ruimtelijke ordening : de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveilgheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken » vervangen door de zinsnede « ruimtelijke aspecten : de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed »;4° in paragraaf 2, 2°, c) en d), worden de woorden « de afdeling Bodembeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » telkens vervangen door de zinsnede « de afdeling, bevoegd voor bodembeheer », worden de woorden « de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij » telkens vervangen door de zinsnede « de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer » en worden de woorden « de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij » telkens vervangen door de zinsnede « de afdeling, bevoegd voor het ecologisch toezicht »;5° in paragraaf 2, 2°, e), worden de woorden « de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie van de Vlaamse Milieumaatschappij » vervangen door de zinsnede « de afdeling, bevoegd voor het opvolgen van de luchtkwaliteit »;6° in paragraaf 2, 2°, i), wordt de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed » vervangen door de woorden « het agentschap Onroerend Erfgoed »;7° aan paragraaf 2 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° voor de aanvragen tot erkenning als boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, voor de disciplines, vermeld in artikel 6, 7°, c), d) en e) : de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen.»; 8° in paragraaf 4 worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling »;9° in paragraaf 5 worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;10° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 105.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « De minister neemt op voorstel van de afdeling » vervangen door de zinsnede « De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort, neemt »;2° in paragraaf 2 worden de woorden « De minister » vervangen door de zinsnede « De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort, » en worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling »;3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede « vermeld in de paragraaf 1 en 2 » vervangen door de zinsnede « vermeld in paragraaf 1 en 2 ».

Art. 106.In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de afdeling » worden vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Bij de betekening van de beslissing worden ook de beschikbare rechtsmiddelen, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te respecteren formaliteiten en termijnen vermeld.».

Art. 107.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 4 en 6 worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;2° in paragraaf 2 worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling »;3° in paragraaf 3 worden de woorden « De minister beslist op voorstel van de afdeling » vervangen door de zinsnede « De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort, beslist ».

Art. 108.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De erkenning gaat in op de datum waarop het gebruik van de erkenning wordt gemeld aan de bevoegde afdeling en een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, wordt voorgelegd aan de bevoegde afdeling.»; 2° in paragraaf 2, 5°, wordt het woord « erkenningsvoorwaarde » vervangen door het woord « erkenningsvoorwaarden »;3° aan paragraaf 2 wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, f) : de personen die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 13/1.»; 4° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De erkenning, vermeld in het eerste lid, 5°, gaat in op de datum waarop het gebruik van de erkenning wordt gemeld aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, en een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, wordt voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen.».

Art. 109.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De erkende persoon neemt daarbij een objectieve en onafhankelijke houding aan.Het is hem verboden om zijn erkenning te gebruiken als : 1° hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;2° de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;3° hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad is met de opdrachtgever;4° er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;5° hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.»; 2° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het gebruiksverbod, vermeld in het tweede lid, is niet van toepassing op bodemsaneringsdeskundigen.Voor de bodemsaneringsdeskundige geldt de onverenigbaarheidsregeling, vermeld in artikel 53/5. »; 3° in paragraaf 5 en 8 worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;4° er wordt een paragraaf 9 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 9.De erkende persoon legt vijfjaarlijks een bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, voor aan de bevoegde afdeling. ».

Art. 110.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt de zinsnede « in bijlage 8 » vervangen door de zinsnede « vermeld in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd »;2° in punt 3° wordt tussen de zinsnede « bijlage 7, » en het woord « bevat » de woorden « die bij dit besluit is gevoegd, » ingevoegd;3° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake de discipline geluid en trillingen door jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur te volgen;»; 4° er worden een punt 8°, 9° en 10° toegevoegd, die luiden als volgt : « 8° houdt de logboeken en de procedures, vermeld in bijlage 7/1, die bij dit besluit is gevoegd, ten minste vijf jaar bij;9° kalibreert de meetapparatuur op de tijdstippen die hieronder aangegeven worden, en houdt de resultaten daarvan bij in een logboek : a) eerstelijnskalibratie : ijking van meetapparatuur voor en na elke meting;b) tweedelijnskalibratie : jaarlijkse reciproque ijking van meetapparatuur met behulp van een extern gekalibreerd referentiemeetapparaat;c) derdelijnskalibratie : tweejaarlijkse externe ijking van een referentiemeetapparaat;10° houdt de meetgegevens van onderzoeken in het kader van de erkenning ten minste vijf jaar bij.».

Art. 111.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt een artikel 39/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 39/1.De erkende airco-energiedeskundige, vermeld in artikel 6, 1°, f) : 1° toont op verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de erkenning; 2° voert de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM correct uit en interpreteert de resultaten correct; 3° bezorgt na iedere keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM, een verslag van de keuring aan de exploitant van het gebouw met het airconditioningsysteem. Het keuringsverslag bevat het resultaat van de keuring, alsook aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde systeem en, in voorkomend geval, de evaluatie van de aanbevelingen die bij de vorige keuring werden geformuleerd; 4° houdt alle gegevens van de keuring op dusdanige wijze bij dat een controle op het verloop van de keuring mogelijk is.Die gegevens en het keuringsverslag worden gedurende ten minste drie jaar bewaard en worden ter beschikking gehouden van de afdeling, bevoegd voor erkenningen, en de keuringsinstelling, vermeld in artikel 58/2; 5° houdt een overzichtslijst bij van alle keuringen als vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM, die hij in het voorbije kalenderjaar uitgevoerd heeft; 6° volgt vijfjaarlijks de bijscholing en slaagt voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/4, 2°, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, f). Als een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 13/1, 4°, na een termijn van vijf jaar na het behalen van het certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, vermeld in artikel 13/1, 3°, voorgelegd wordt, moet de airco-energiedeskundige de bijscholing gevolgd hebben en voor het bijhorende examen geslaagd zijn, vermeld in het eerste lid, van dit artikel, voor hij de erkenning van rechtswege, vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 6°, kan gebruiken. ».

Art. 112.In artikel 40 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er worden een punt 4° en 5° toegevoegd, die luiden als volgt : « 4° voert de keuring, onderhoudsbeurt of verwarmingsaudit, vermeld in artikel 12, 13, en 14 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen, correct uit;5° levert de attesten en rapporten af en houdt die ter beschikking, zoals bepaald in artikel 15 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen.». 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als een geldig bewijs van betaling van de desbetreffende retributie, vermeld in artikel 14, 3°, artikel 15, 3°, artikel 16, 4°, of artikel 17, 3°, na een termijn van vijf jaar na het behalen van het desbetreffende certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 14, 2°, artikel 15, 2°, artikel 16, 3°, of artikel 17, 2°, voorgelegd wordt, moet de technicus de bijscholing, vermeld in het eerste lid, 3°, gevolgd hebben, en voor het bijhorende examen, vermeld in het eerste lid, 3°, geslaagd zijn voor hij de desbetreffende erkenning van rechtswege, vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 1° tot en met 4°, kan gebruiken.»;

Art. 113.In artikel 42 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt : « 4° brengt de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, minstens één maand vooraf op de hoogte van de datum van de examens en van de bespreking van de eindwerken.Een lijst met de vermelding van de titels van de eindwerken wordt gelijktijdig met de lijst van voormelde data aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, bezorgd. De afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, kan zetelen in de examen- of eindwerkjury; »; 2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° stelt ten minste tweemaal per jaar een verslag op over de inhoudelijke werking van de opvolgingscommissie die waakt over de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen.Dit verslag omvat minimaal een beschrijving van de vergadering en activiteiten, en wordt aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, bezorgd; »; 3° er worden een punt 6° en 7° toegevoegd, die luiden als volgt : « 6° nodigt de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, uit op elke vergadering van de opvolgingscommissie.Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, of zijn afgevaardigde maken van rechtswege deel uit van de opvolgingscommissie; 7° moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen en examens bij te wonen.».

Art. 114.Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 43.§ 1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake vloeibare brandstof, vermeld in artikel 6, 4°, b), organiseert de opleiding met het bijhorende examen inzake vloeibare brandstof, waarvan de inhoud en de minimale duur van de opleiding worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 1 en 2, die bij dit besluit is gevoegd, en organiseert, in voorkomend geval, de bijscholing met het bijhorende examen inzake vloeibare brandstof, waarvan de inhoud van de bijscholing en de minimale duur van de bijscholing en het bijhorende examen worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Het bijhorende examen bestaat uit vijf onderdelen : 1° een schriftelijk theoretisch deel;2° een praktische proef;3° een mondeling theoretisch deel;4° een onderdeel over de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie;5° een proef over de verwarmingsaudit. De proef over de verwarmingsaudit bestaat uit het beoordelen van het rendement en de correcte dimensionering van centrale verwarmingsketels met het rekeninstrument, vermeld in artikel 14 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voldoet aan de volgende voorwaarden : 1° voor het schriftelijke theoretische deel, de praktische proef, het mondelinge theoretische deel en het onderdeel over de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie telkens minstens vijftig procent van de punten behalen en voor die vier onderdelen in totaal minstens zestig procent van de punten behalen;2° voor de proef over de verwarmingsaudit minstens zestig procent van de punten behalen. § 2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt een certificaat van bekwaamheid of, in voorkomend geval, van bijscholing inzake vloeibare brandstof uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd. § 4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat door de geslaagde kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 14, 3°, of artikel 34, § 9, voorgelegd is, een kopie van dat bewijsaan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de infrastructuur en het materiaal, vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 1, die bij dit besluit is gevoegd, om de opleiding, theoretische en praktische oefeningen, examens en, in voorkomend geval, de bijscholing te organiseren. De infrastructuur biedt elke leerling de mogelijkheid om zelf proefnemingen uit te voeren. § 6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar. § 7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen, minstens een maand voor een opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of, in voorkomend geval, van de bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan zetelen in de examenjury. § 8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de afdeling, bevoegd voor erkenningen. ».

Art. 115.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden een artikel 43/1 tot en met artikel 43/5 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 43/1.§ 1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake gasvormige brandstof, vermeld in artikel 6, 4°, c), organiseert de opleiding met het bijhorende examen inzake gasvormige brandstof, waarvan de inhoud en de minimale duur van de opleiding worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 1 tot en met 5, die bij dit besluit is gevoegd, en organiseert, in voorkomend geval, de bijscholing met het bijhorende examen inzake gasvormige brandstof waarvan de inhoud en de minimale duur van de bijscholing worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 6, die bij dit besluit is gevoegd.

De opleiding en bijscholing gasvormige brandstof bestaan telkens uit drie modules : een basismodule G1 over algemeenheden met betrekking tot het verwarmen met gasvormige brandstof en over de atmosferische gastoestellen, en twee uitbreidingsmodules, namelijk module G2 over gasunits en module G3 over gasketels met ventilatorbrander. Na elke module volgt een examen.

Het bijhorende examen van de module G1 bestaat uit vijf onderdelen : 1° een schriftelijk theoretisch deel;2° een praktische proef;3° een mondeling theoretisch deel;4° een onderdeel over de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie;5° een proef over de verwarmingsaudit. De proef over de verwarmingsaudit bestaat uit het beoordelen van het rendement en de correcte dimensionering van centrale verwarmingsketels met het rekeninstrument, vermeld in artikel 14 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen.

Een persoon is geslaagd voor het examen module G1 als hij voldoet aan de volgende voorwaarden : 1° voor het schriftelijke theoretische deel, de praktische proef, het mondelinge theoretische deel en het onderdeel over de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie telkens minstens vijftig procent van de punten behalen en voor die vier onderdelen in totaal minstens zestig procent van de punten behalen;2° voor de proef over de verwarmingsaudit minstens zestig procent van de punten behalen. Het bijhorende examen van de module G2 bestaat uit drie onderdelen : 1° een schriftelijk theoretisch deel;2° een praktische proef;3° een mondeling theoretisch deel. Een persoon is geslaagd voor het examen module G2 als hij voor ieder onderdeel minstens vijftig procent van de punten behaalt en in totaal minstens zestig procent van de punten behaalt.

Het bijhorende examen van de module G3 bestaat uit drie onderdelen : 1° een schriftelijk theoretisch deel;2° een praktische proef;3° een mondeling theoretisch deel. Een persoon is geslaagd voor het examen module G3 als hij voor ieder onderdeel minstens vijftig procent van de punten behaalt en in totaal minstens zestig procent van de punten behaalt. § 2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, past de volgende voorwaarden voor toelating tot het bijhorende examen van de betreffende module toe : 1° aan het examen met betrekking tot de uitbreidingsmodule G2 over gasunits kan alleen deelgenomen worden door een technicus met een certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof niveau G1;2° aan het examen met betrekking tot de uitbreidingsmodule G3 over gasketels met ventilatorbrander kan alleen deelgenomen worden door een technicus met een certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof niveau G2, die geslaagd is voor een voorafgaande test over elektriciteit. § 3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt een certificaat van bekwaamheid of, in voorkomend geval, van bijscholing inzake gasvormige brandstof uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd. § 5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde kandidaat een geldig bewijs van de betaling van de retributie, vermeld in artikel 15, 3°, of artikel 34, § 9, voorgelegd heeft, een kopie van dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de infrastructuur en het materiaal, vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 2, die bij dit besluit is gevoegd, om de opleiding, theoretische en praktische oefeningen, examens en, in voorkomend geval, de bijscholing te organiseren. De infrastructuur biedt elke leerling de mogelijkheid om zelf proefnemingen uit te voeren. § 7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar. § 8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen, minstens een maand voor een opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of, in voorkomend geval, van de bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan zetelen in de examenjury. § 9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Art. 43/2.§ 1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake verwarmingsaudit, vermeld in artikel 6, 4°, d), organiseert de opleiding met het bijhorende examen inzake de verwarmingsaudit, waarvan de inhoud en de minimale duur van de opleiding worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 4, onderafdeling 1, die bij dit besluit is gevoegd, en organiseert, in voorkomend geval, de bijscholing met het bijhorende examen inzake de verwarmingsaudit. De minister kan de inhoud en de minimale duur van de bijscholing vastleggen.

Het bijhorende examen bestaat uit twee onderdelen : 1° een schriftelijk deel;2° een praktische proef. De proef over de verwarmingsaudit bestaat uit het beoordelen van het rendement en de correcte dimensionering van centrale verwarmingsketels met software die geschikt is voor toestellen op vloeibare en gasvormige brandstof.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij in totaal minstens zestig procent van de punten behaalt. § 2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt een certificaat van bekwaamheid of, in voorkomend geval, van bijscholing inzake de verwarmingsaudit uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd. § 4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde kandidaat een geldig bewijs van de betaling van de retributie, vermeld in artikel 16, 4°, of artikel 34, § 9, voorgelegd heeft, een kopie van dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de infrastructuur en het materiaal, vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 3, die bij dit besluit is gevoegd, om de opleiding, theoretische en praktische oefeningen, examens en, in voorkomend geval, de bijscholing te organiseren. De infrastructuur biedt elke leerling de mogelijkheid om zelf proefnemingen uit te voeren. § 6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar. § 7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen, minstens een maand voor een opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan zetelen in de examenjury. § 8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Art. 43/3.§ 1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, vermeld in artikel 6, 4°, e), organiseert de opleiding met het bijhorende examen inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, waarvan de inhoud en de minimale duur van de opleiding worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 1 en 2, die bij dit besluit is gevoegd, en organiseert, in voorkomend geval, de bijscholing met het bijhorende examen inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, waarvan de inhoud en de minimale duur van de bijscholing worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Het bijhorende examen bestaat uit vier onderdelen : 1° een schriftelijk theoretisch deel;2° een praktische proef;3° een mondeling theoretisch deel;4° een onderdeel over de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie. De praktische proef wordt afgesloten met het invullen van het bijhorende certificaat van de gecontroleerde opslaghouder.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor ieder onderdeel minstens vijftig procent van de punten behaalt en in totaal minstens zestig procent van de punten behaalt. § 2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt een certificaat van bekwaamheid of, in voorkomend geval, van bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd. § 4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde kandidaat een geldig bewijs van de betaling van de retributie, vermeld in artikel 17, 3°, of artikel 34, § 9, voorgelegd heeft, een kopie van dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de infrastructuur en het materiaal, vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 4, die bij dit besluit is gevoegd, om de opleiding, theoretische en praktische oefeningen, examens en, in voorkomend geval, de bijscholing te organiseren. De infrastructuur biedt elke leerling de mogelijkheid om zelf proefnemingen uit te voeren. § 6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar. § 7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen, minstens een maand voor een opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of, in voorkomend geval, van de bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan zetelen in de examenjury. § 8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Art. 43/4.§ 1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, vermeld in artikel 6, 4°, f), organiseert de opleiding met het bijhorende examen voor de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW waarvan de inhoud van de opleiding en de minimale duur van de opleiding en het bijhorende examen worden vastgelegd in bijlage 12, 1°, die bij dit besluit is gevoegd.

De opleiding bestaat uit drie modules : 1° module 1 : wetgeving;2° module 2 : energetische aspecten; 3° module 3 : de correcte uitvoering van de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, en artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM. Het bijhorende examen bestaat uit twee onderdelen : 1° een theorieonderdeel over de onderwerpen die in de opleiding aan bod zijn gekomen; 2° een oefening over de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, en artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM. Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor ieder onderdeel minstens zeventig procent van de punten behaalt. § 2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, organiseert de bijscholing met het bijhorende examen voor de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW waarvan de inhoud van de bijscholing en de minimale duur van de bijscholing en het bijhorende examen worden vastgelegd in bijlage 12, 2°, die bij dit besluit is gevoegd.

Het bijhorende examen bestaat uit een oefening met betrekking tot de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, § 6, eerste lid, en artikel 5bis.19.8.4.8.4, § 6, eerste lid, van titel II van het VLAREM. Een persoon is geslaagd voor het examen als hij minstens zeventig procent van de punten behaalt. § 3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt een certificaat van bekwaamheid of van bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing, gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in § 1, respectievelijk § 2.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd. § 5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 13/1, 4°, of artikel 34, § 9, voorgelegd heeft, een kopie van dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur en apparatuur om de opleiding, bijscholing en examens, vermeld in paragraaf 1 en 2, te organiseren. § 7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar. § 8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen, minstens een maand voor een opleiding of bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan zetelen in de examenjury. § 9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Art. 43/5.Het erkende opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, vermeld in artikel 6, 4°, g) : 1° beschikt over de nodige infrastructuur om de cursist in staat te stellen de nodige kennis en bekwaamheid te verwerven voor het vervullen van de taken van de bodemsaneringsdeskundige;2° brengt de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, minstens één maand vooraf op de hoogte van de datum van de examens.De afdeling, bevoegd voor bodembeheer, kan zetelen in de examenjury; 3° moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen en examens bij te wonen;4° nodigt de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, uit op elke vergadering van de opvolgingscommissie.Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, of zijn afgevaardigde maakt van rechtswege deel uit van de opvolgingscommissie. De afdeling, bevoegd voor bodembeheer, wordt ook in het bezit gesteld van het verslag van de vergadering van de opvolgingscommissie. ».

Art. 116.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden het woord « jaarlijks » en de woorden « voor een gedeelte van een pakket of een volledig pakket » opgeheven.2° in het eerste lid worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;3° in het tweede lid worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling », worden de woorden « door de VITO » vervangen door de woorden « door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « De VITO » vervangen door de woorden « Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest »;4° het derde lid wordt opgeheven;5° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : « Een gedeelte van een pakket of een volledig pakket wordt beoordeeld : 1° in geval van een ringtest op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 1, die bij dit besluit is gevoegd;2° in geval van een technische proef op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 2, die bij dit besluit is gevoegd.»; 6° er worden een vijfde en een zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Bij de beoordeling kan ook rekening gehouden worden met het geheel van pakketten waarvoor een laboratorium erkend is binnen een discipline, of, in voorkomend geval, het deeldomein, of met de resultaten van de ringtesten of technische proeven van de voorbije twee kalenderjaren. Het erkende laboratorium geeft op verzoek van de bevoegde afdeling het nodige gevolg aan het beoordelingsverslag en legt, in voorkomend geval, een plan van aanpak met corrigerende maatregelen en termijnen van uitvoering voor aan de bevoegde afdeling en het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest. Het plan van aanpak moet door de bevoegde afdeling goedgekeurd worden. Het erkende laboratorium voert de corrigerende maatregelen uit binnen de termijn die is opgenomen in het plan van aanpak. ».

Art. 117.Artikel 45 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 45.§ 1. Het erkende laboratorium past voor de monsternemingen, beproevingen, metingen en analyses waarvoor het erkend is, de volgende methoden toe : 1° een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, a) : het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water, afgekort WAC;2° een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, b) : het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht, afgekort LUC;3° een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, c) : het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming, afgekort BOC;4° een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, d) : het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet, afgekort BAM;5° een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) en f) : het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet, afgekort CMA. § 2. Het erkende laboratorium past voor de monsternemingen, beproevingen, metingen en analyses waarvoor het erkend is, en waarvoor in de compendia, vermeld onder paragraaf 1, geen methoden opgenomen zijn, de volgende methoden toe : 1° de methoden, vermeld in de toepasselijke bepalingen in de wetten, decreten en besluiten die van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest;2° de methoden, vermeld in Belgische normen die uitgegeven zijn door het NBN;3° de methoden, vermeld in normen die uitgegeven zijn door het Comité Européen de Normalisation (CEN);4° de methoden, vermeld in normen die uitgegeven zijn door de International Organisation for Standardization (ISO);5° de methoden van een in die materie onderlegde instelling of erkend laboratorium, die door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest en de bevoegde afdeling geschikt bevonden zijn. De volgorde, vermeld in het eerste lid, is bepalend. De minister kan de methoden als vermeld in punt 3° en 4° bepalen. ».

Art. 118.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « de bevoegde personeelsleden van » opgeheven;2° in paragraaf 1 worden de woorden « de VITO » vervangen door de woorden « het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;3° in paragraaf 2 worden de woorden « de VITO » vervangen door de woorden « het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « met betrekking tot de erkenning » vervangen door de woorden « in het kader van de audit »;4° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest stelt het verslag op van de uitgevoerde audit. Het erkende laboratorium geeft op verzoek van de bevoegde afdeling het nodige gevolg aan het auditverslag en legt in voorkomend geval een plan van aanpak met corrigerende maatregelen en termijnen van uitvoering voor aan de bevoegde afdeling en het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest. Het plan van aanpak moet door de bevoegde afdeling goedgekeurd worden. Het erkende laboratorium voert de corrigerende maatregelen uit binnen de termijn die is opgenomen in het plan van aanpak. ».

Art. 119.In artikel 47 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de afdeling » worden vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling » en de woorden « de VITO » worden vervangen door de woorden « het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest »;2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Het erkende laboratorium, vermeld in artikel 6, 5°, c), verleent bovendien op elk moment toegang tot het laboratorium aan de afdeling, bevoegd voor bodembescherming.».

Art. 120.Artikel 48 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 48.Het erkende laboratorium beschikt voor ten minste één parameter per discipline waarvoor het erkend is, over een ISO/IEC 17025-accreditatie met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45. Voor de overige parameters waarvoor het laboratorium erkend is, wordt ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45, toegepast.

Een laboratorium dat alleen erkend is voor een pakket dat alleen monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse omvat of een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, b), dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18, vermeld in bijlage 3, 2°, die bij dit besluit is gevoegd, is vrijgesteld van de gebruikseis, vermeld in het eerste lid. Het voormelde laboratorium moet ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45, toepassen.

Voor monstername wordt ISO/IEC 17020 evenwaardig beschouwd aan ISO/IEC 17025. ».

Art. 121.Artikel 49 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 49.Op de verslagen en andere documenten die afgeleverd worden door een erkend laboratorium, wordt een erkenningslogo aangebracht en wordt duidelijk vermeld voor welke uitgevoerde monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses het laboratorium erkend is en voor welke niet. Het erkenningslogo kan door de minister vastgesteld worden. ».

Art. 122.Artikel 50 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 50.§ 1. Alle gegevens van de monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses die nuttig kunnen zijn, worden bijgehouden en blijven op dusdanige wijze bewaard dat een controle mogelijk is, zowel op het verloop van de verrichtingen als op de wijze waarop de resultaten verkregen zijn. Die gegevens blijven gedurende ten minste drie jaar bewaard en worden ter beschikking gehouden van de bevoegde afdeling en het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest. § 2. Het erkende laboratorium stelt over de uitgevoerde monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses telkens een verslag op dat op zijn minst de volgende gegevens bevat : 1° de naam en hoedanigheid van de persoon die de monsters genomen heeft, de volledige identificatie van de monsters en de datum en het uur van monsterneming;2° het resultaat van de uitgevoerde monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses, met vermelding van de gebruikte methode, de meet- en analyseomstandigheden en, in voorkomend geval, de afwijkingen van de monsternemingsmethode, de meet- en analysemethode en de reden daarvoor. Als een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) of f), analyses heeft uitbesteed aan andere erkende laboratoria, vermeldt het analyseverslag dat wordt opgesteld door het erkende laboratorium, waaraan de desbetreffende parameters zijn uitbesteed, de gebruikte methoden en de gedetailleerde verwijzing naar het monster. Dat analyseverslag wordt gevoegd bij het analyseverslag van de parameters die niet zijn uitbesteed. ».

Art. 123.Artikel 51 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 124.In artikel 53 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt de zinsnede « , conform ISO 17025 » opgeheven;2° in punt 1° worden de woorden « uitvoeren in » vervangen door de woorden « uitvoeren door »;3° aan punt 1° wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Het verslag bevat ook de gedetailleerde verwijzing naar het monster; »; 4° in punt 2° wordt de zinsnede « in artikel 6, 5°, c) » vervangen door de zinsnede « in artikel 6, 5°, a), c), d) en e) »;5° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° als een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) of f), gebruikmaakt van de mogelijkheid, vermeld in artikel 25, vijfde lid.Als de analyses uitgevoerd worden door derden in opdracht van het erkende laboratorium, blijft het erkende laboratorium verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan. ».

Art. 125.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden een artikel 53/1 en 53/2 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 53/1.§ 1. Voor bepaalde door de minister vastgestelde monsternemingen en analyses die uitgevoerd worden in het kader van het Mestdecreet, wordt een aanmelding gedaan door het erkende laboratorium, vermeld in artikel 6, 5°, d), aan de Mestbank via een webapplicatie die de Mestbank ter beschikking stelt. De minister bepaalt de nadere regels voor de aanmelding en de webapplicatie.

Alleen de analyseresultaten van de monsternemingen die voorafgaand zijn aangemeld bij de Mestbank, kunnen gebruikt worden om bepaalde rechten te verkrijgen in het kader van het Mestdecreet of om te voldoen aan bepaalde verplichtingen in het kader van het Mestdecreet. § 2. Het erkende laboratorium, vermeld in artikel 6, 5°, d), bezorgt van elke aangemelde monsterneming de analyseresultaten aan de Mestbank. De minister bepaalt de procedure voor die gegevensoverdracht. § 3. Het erkende laboratorium, vermeld in artikel 6, 5°, d), maakt gebruik van een gps-datalogger bij de uitvoering van de monsternemingen die betrekking hebben op monsterneming en analyse van de bodem voor het bepalen van : 1° het nitraatresidu, vermeld in artikel 13, § 12 en § 13, en artikel 14 van het Mestdecreet;2° de fosfaatverzadigingsgraad en het fosfaatbindend vermogen, vermeld in artikel 17, § 2, § 5 en § 6, van het Mestdecreet;3° het gehalte aan stikstof uit kunstmest of uit andere specifieke meststoffen bij de bodemanalyses, vermeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;4° het gehalte aan fosfaat uit kunstmest bij de bodemanalyses, vermeld in artikel 6, § 1, van het besluit, vermeld in punt 3° ;5° het nitraatresidu en het koolstofgehalte met het oog op het opbrengen van compost op percelen met een te laag koolstofgehalte, vermeld in artikel 8 van het besluit, vermeld in punt 3° ;6° het nitraatresidu, vermeld in artikel 58, 9°, van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr.1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling.

De minister kan bijkomende categorieën van monsternemingen bepalen waarvoor het erkende laboratorium moet gebruikmaken van een gps-datalogger.

De gps-dataloggegevens worden bezorgd aan de Mestbank. De minister bepaalt de nadere regels voor het gebruik van de gps-datalogger en de procedure voor de overdracht van de gps-dataloggegevens.

Art. 53/2.Voor bepaalde door de minister vastgelegde monsternemingen en analyses die uitgevoerd worden in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, moet het erkende laboratorium, vermeld in artikel 6, 5°, c), een rapportering van de analyseresultaten bezorgen aan de afdeling, bevoegd voor bodembescherming. De minister bepaalt de procedure voor die rapportering.

De minister bepaalt voor welke monsternemingen die uitgevoerd worden in het kader van het voormelde besluit, het erkende laboratorium moet gebruikmaken van een gps-datalogger. ».

Art. 126.Aan hoofdstuk 8, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 6, die bestaat uit artikel 53/3, 53/4 en 53/5, toegevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 6. Gebruikseisen voor bodemsaneringsdeskundigen

Art. 53/3.§ 1. De erkende bodemsaneringsdeskundige, vermeld in artikel 6, 6° : 1° ziet erop toe dat alle monsters die genomen zijn in het kader van het Bodemdecreet, geanalyseerd worden overeenkomstig het CMA, door een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, f);2° voert het veldwerk uit of ziet erop toe dat het veldwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig het CMA;3° deelt op eenvoudig verzoek onmiddellijk aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, mee waar veldwerk in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt gepland in de periode die is aangegeven in het verzoek van de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;4° voert de taken, vermeld in artikel 6, 6°, uit in overeenstemming met de standaardprocedures of de codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;5° houdt een klachtenregister bij dat ter inzage ligt voor de toezichthoudende overheid;6° beschikt zelf over een model voor risicoanalyse van bodemverontreiniging dat aanvaard wordt door de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;7° stelt jaarlijks een jaarverslag op dat minstens de volgende elementen bevat : a) een overzicht van de personen die beschikken over de vereiste kennis en beroepservaring;b) een evaluatie van de genomen acties voor de kwaliteitsborging, de opleiding van het personeel en de inhoud van het klachtenregister;8° houdt een kwaliteitshandboek bij;9° schoolt zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bij wat betreft het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving in verband met bodem, door cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke te volgen.De totale bijscholing van de bodemsaneringsdeskundige van type 1 of de personen die bij hem in dienst zijn, bedraagt ten minste vijftien uur per kalenderjaar. De totale bijscholing voor de personen die in dienst zijn bij een bodemsaneringsdeskundige van type 2, bedraagt ten minste zestig uur per kalenderjaar. § 2. De erkende bodemsaneringsdeskundige van type 2 beschikt bovendien over een mathematisch grondwatermodel dat aanvaard wordt door de afdeling, bevoegd voor bodembeheer.

Art. 53/4.§ 1. De verslagen en rapporten die worden opgesteld in het kader van de taken van de bodemsaneringsdeskundige van type 1, vermeld in artikel 6, 6°, worden ondertekend door de bodemsaneringsdeskundige of door minstens één persoon die bij hem in dienst is die beschikt over de individuele handtekeningsbevoegdheid, vermeld in § 2, eerste lid, van dit artikel.

De verslagen, rapporten en projecten die worden opgesteld in het kader van de taken van de bodemsaneringsdeskundige van type 2, met uitzondering van de taken van de bodemsaneringsdeskundige van type 1, vermeld in artikel 6, 6°, worden ondertekend door minstens één persoon die bij de bodemsaneringsdeskundige in dienst is en die beschikt over de individuele handtekeningsbevoegdheid, vermeld in § 2, tweede lid, van dit artikel. § 2. Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, verleent op aanvraag de bevoegdheid om verslagen en rapporten van de bodemsaneringsdeskundige te ondertekenen aan de personen die in het bezit zijn van een getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1.

Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, verleent op aanvraag de bevoegdheid om verslagen, rapporten en projecten te ondertekenen aan de personen die in het bezit zijn van een getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 2. § 3. Naar aanleiding van de vaststelling van een ernstige fout of van herhaalde fouten in de verslagen, rapporten of projecten van de erkende bodemsaneringsdeskundige, opgesteld in het kader van de taken, vermeld in artikel 6, 6°, kan het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, de persoon met de individuele handtekeningsbevoegdheid, vermeld in paragraaf 2, die de verslagen, rapporten of projecten heeft ondertekend, de verplichting opleggen om binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van die beslissing, deel te nemen aan het examen van de aanvullende vorming voor de overeenstemmende module, vermeld in bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.

Als die persoon niet slaagt voor dat examen of binnen die termijn niet deelneemt aan dat examen, vervalt van rechtswege de individuele handtekeningsbevoegdheid, vermeld in paragraaf 2, die aan hem toegekend is.

De afdeling, bevoegd voor bodembeheer, betekent de beslissing aan de bodemsaneringsdeskundige en aan de houder van de individuele handtekeningsbevoegdheid, per adres van de bodemsaneringsdeskundige.

Art. 53/5.§ 1. Van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige kan niet gebruikgemaakt worden in de volgende gevallen : 1° de bodemsaneringsdeskundige of een persoon die bij de bodemsaneringsdeskundige een bestuursmandaat opneemt of een bestuursfunctie uitoefent, is bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad met : a) de opdrachtgever;b) de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of risicobeheersmaatregelen;c) iedere andere persoon die bij de voormelde opdrachtgever of uitvoerder een bestuursmandaat opneemt of een bestuursfunctie uitoefent;2° de bodemsaneringsdeskundige of een persoon die bij de bodemsaneringsdeskundige een bestuursmandaat opneemt of een bestuursfunctie uitoefent, is zelf of met een tussenpersoon eigenaar of werkende vennoot van : a) de opdrachtgever;b) de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of risicobeheersmaatregelen;3° de bodemsaneringsdeskundige of een persoon die bij de bodemsaneringsdeskundige een bestuursmandaat opneemt of een bestuursfunctie uitoefent, oefent zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite, een bestuursmandaat of bestuursfunctie uit bij : a) de opdrachtgever;b) de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of risicobeheersmaatregelen;4° de bodemsaneringsdeskundige wordt rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gefinancierd, gecontroleerd of beheerd door : a) de opdrachtgever;b) de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of risicobeheersmaatregelen;c) een persoon die ook de voormelde opdrachtgever of uitvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, financiert, controleert of beheert. § 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de minister op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever of de bodemsaneringsdeskundige beslissen dat toch gebruikgemaakt kan worden van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige als de verzoeker : 1° aantoont dat de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gewaarborgd;2° zich ertoe verbindt de bijkomende controlekosten van de OVAM te vergoeden. De minister neemt een beslissing binnen vijfenveertig dagen na de ontvangst van het gemotiveerde schriftelijke verzoek. ».

Art. 127.Aan hoofdstuk 8, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 7, die bestaat uit artikel 53/6, toegevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 7. Gebruikseisen voor boorbedrijven

Art. 53/6.Het erkende boorbedrijf, vermeld in artikel 6, 7° : 1° beschikt over de nodige actuele vakliteratuur en technische gegevens over de uit te voeren werken met betrekking tot de erkenning;2° zorgt ervoor dat een van de volgende voorwaarden vervuld is : a) ieder boortoestel wordt bediend door, of de bediening staat onder het directe toezicht van een verantwoordelijke die over minstens drie jaar praktische ervaring beschikt in het uitvoeren van werken in het kader van de erkenning;b) ieder boortoestel wordt bediend door een werknemer die beschikt over een attest dat hij de algemene opleiding, vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is gevoegd, met gunstig gevolg heeft gevolgd;3° zorgt ervoor dat het personeel dat de werken in het kader van de erkenning uitvoert, vijfjaarlijks een opleiding met gunstig gevolg volgt.Die opleiding bestaat uit de algemene opleiding, vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is gevoegd, of uit een bijscholing als vermeld in dezelfde bijlage, voor het personeel dat de algemene opleiding al met gunstig gevolg heeft gevolgd; 4° zorgt ervoor dat het personeel dat de werken in het kader van de erkenning uitvoert, over het meest geschikte en in goede staat verkerende materieel beschikt dat voldoet aan alle reglementaire eisen en dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken waarvoor de erkenning werd verkregen; 5° zorgt ervoor dat het personeel de nodige notities neemt tijdens de werken in het kader van de erkenning en, in voorkomend geval, een volledig boorverslag als vermeld in bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM, opstelt; 6° blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake de werken waarvoor de erkenning werd verkregen;7° voert alleen werken uit met betrekking tot ingedeelde inrichtingen als de nodige vergunning of aktename daarvoor voorhanden is, en houdt zich strikt aan de geldende milieuvoorwaarden;8° houdt een inventaris ter beschikking van de toezichthouders van alle werken die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd, met telkens de unieke code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan wel een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting;9° bezorgt minimaal tweemaandelijks via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen een inventaris van de werken die de voorbije periode zijn uitgevoerd, waarbij de boorverslagen in het formaat, vastgesteld door de Databank Ondergrond Vlaanderen, digitaal worden bezorgd.».

Art. 128.In artikel 54 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « De minister » vervangen door de zinsnede « De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort, »;2° aan paragraaf 1 worden een punt 4° en 5° toegevoegd, die luiden als volgt : « 4° geen enkele werknemer die geslaagd is voor de ringtest met betrekking tot het pakket voor een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, c), of voor de technische proef, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 2, 8°, die bij dit besluit is gevoegd, werkt nog bij het erkende laboratorium;5° de retributie als vermeld in artikel 54/1, § 2, niet betaald wordt. »; 3° in paragraaf 2 worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling »;4° in paragraaf 3 worden de woorden « De minister neemt op voorstel van de afdeling » vervangen door de zinsnede « De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort, neemt »;5° in paragraaf 4 worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling ».

Art. 129.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt een hoofdstuk 9/1, dat bestaat uit artikel 54/1 en 54/2, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK 9/ 1. - Retributie

Art. 54/1.§ 1. Voor de behandeling van een aanvraag tot erkenning wordt een retributie geheven, waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu wordt gestort, ten laste van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag tot erkenning als vermeld in artikel 6, indient.

De bedragen van die retributie worden vastgesteld in bijlage 18, A, die bij dit besluit is gevoegd. § 2. Voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning wordt een retributie geheven, waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu wordt gestort, ten laste van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het bezit is van een erkenning als vermeld in artikel 6. Die retributie is op de volgende tijdstippen verschuldigd : 1° in geval van personen die van rechtswege erkend zijn conform artikel 32, § 2, eerste lid, 1° tot en met 4° en 6° : een eerste keer voor het verkrijgen van het erkenningscertificaat en vervolgens vijfjaarlijks, te rekenen vanaf de datum, vermeld op dit certificaat;2° in alle andere gevallen : uiterlijk op 31 december 2014 en vervolgens vijfjaarlijks. De bedragen van die retributie worden vastgesteld in bijlage 18, B, die bij dit besluit is gevoegd. § 3. De retributies, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden niet voor de volgende categorieën van erkenningen : 1° de opleidingscentra, vermeld in artikel 6, 4° ;2° de laboratoria, vermeld in artikel 6, 5°. § 4. De retributies, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden ook niet in de volgende gevallen : 1° bij een uitbreiding van de erkenning van een milieudeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, a) en c), in de discipline waarvoor de milieudeskundige erkend is;2° bij een uitbreiding van de erkenning van een MER-deskundige in de discipline waarvoor de MER-deskundige erkend is;3° bij de erkenning als MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, d), 7);4° bij een uitbreiding van de erkenning van een technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 6, 2°, b), met de modules G2 of G2 en G3. § 5. De retributie, vermeld in paragraaf 1, is niet van toepassing op de personen die van rechtswege erkend zijn conform artikel 32. § 6. In uitzonderlijke gevallen kan het afdelingshoofd van de bevoegde afdeling of diens plaatsvervanger op basis van een gemotiveerde aanvraag beslissen een persoon geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van een verschuldigde retributie, vermeld in paragraaf 2.

Art. 54/2.§ 1. De retributiebedragen, vermeld in bijlage 18, A, en 18, B, worden jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex op basis van de volgende formule : retributiebedrag x het nieuwe indexcijfer / het basisindexcijfer.

Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2010, namelijk 113,46 met het jaar 2004 als basisjaar. De retributiebedragen worden afgerond op een geheel getal. § 2. De geïndexeerde retributiebedragen worden jaarlijks gepubliceerd op de website van de bevoegde afdeling, uiterlijk vijftien dagen voorafgaand aan het jaar waarvoor de retributiebedragen gelden. ».

Art. 130.In artikel 55 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 en 3 worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling »;2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De erkenning van een airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, f), of een technicus als vermeld in artikel 6, 2°, vervalt ook in een van de volgende gevallen : 1° als hij de bijscholing niet heeft gevolgd;2° als de erkende persoon niet tijdig slaagt voor de proef inzake de bijscholing. In dat geval moet, voor de erkenning opnieuw kan worden verleend, de airco-energiedeskundige of de technicus de bijscholing volgen en slagen voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 39/1, eerste lid, 6°, respectievelijk artikel 40, eerste lid, 3°. »; 3° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 2/1.De erkenning van een deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, c), d) of e), of een milieucoördinator als vermeld in artikel 6, 3°, a), vervalt ook als hij gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren het totale aantal te volgen uren van de bijscholing niet gevolgd heeft.

In dat geval moet hij, voor de erkenning opnieuw kan worden verleend, het resterende aantal nog te volgen uren van de bijscholing volgen.

Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 9 en 13 van dit besluit zijn de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 18, § 1, 2°, of § 2, 2°, niet van toepassing voor milieucoördinatoren die erkend zijn op basis van een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2016, en die opnieuw een erkenning willen verkrijgen nadat hun erkenning van rechtswege is vervallen.

Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 9 en 13 van dit besluit zijn de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 18, § 1, 3°, of § 2, 3°, niet van toepassing voor milieucoördinatoren die erkend zijn op basis van een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2000, en die opnieuw een erkenning willen verkrijgen nadat hun erkenning van rechtswege is vervallen. »; 4° in paragraaf 4 worden de woorden « De afdeling » vervangen door de woorden « De bevoegde afdeling ».

Art. 131.Artikel 56 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 56.§ 1. De bevoegde afdeling publiceert op haar website de voorwaarden, de modaliteiten die moeten zijn vervuld bij de indiening van de erkenningsaanvraag, de procedure en de lijsten van de erkende personen. Op vraag van de erkenninghouder kunnen gegevens van de erkende persoon niet gepubliceerd worden op de website van de bevoegde afdeling. § 2. De bevoegde afdeling verschaft op eenvoudig verzoek alle algemene informatie over de procedure tot erkenning en de toepassing van de erkenningsvoorwaarden. ».

Art. 132.In artikel 57, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde afdeling ».

Art. 133.In hetzelfde besluit worden een hoofdstuk 13/1, dat bestaat uit artikel 58/1, en een hoofdstuk 13/2, dat bestaat uit artikel 58/2, ingevoegd, die luiden als volgt : « Hoofdstuk 13/1. Periodieke evaluatie van erkende technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit en erkende airco-energiedeskundigen

Art. 58/1.§ 1. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan een stooktoestel dat door een erkende technicus onderhouden is of aan een verwarmingsaudit onderworpen is als vermeld in het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen, op ieder moment onderwerpen aan een controle door een keuringsinstelling die aangewezen is door de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Een willekeurige selectie van ten minste een statistisch relevant percentage van alle attesten van de onderhoudsbeurten en verwarmingsauditrapporten die jaarlijks worden verstrekt, wordt aan een controle onderworpen. § 2. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan de keuringen, vermeld in artikel 39/1, eerste lid, 2°, of de keuringsverslagen, vermeld in artikel 39/1, eerste lid, 3°, op ieder moment onderwerpen aan een controle door een keuringsinstelling die aangewezen is door de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Een willekeurige selectie van ten minste een statistisch relevant percentage van alle keuringsverslagen die jaarlijks worden verstrekt, wordt aan een controle onderworpen.

Hoofdstuk 13/2. Keuringsinstelling

Art. 58/2.Om aangewezen te worden als keuringsinstelling, moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° een rechtspersoonlijkheid zijn;2° een of meer keurders aanwijzen die aan de volgende voorwaarden voldoen : a) in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, § 1 : een erkenning als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 1°, 2°, en 3°, bezitten en beschikken over minstens drie jaar praktijkervaring in de verwarmingssector;b) in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, § 2 : een erkenning als airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 6°, bezitten;3° in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, § 1, voor de activiteiten, vermeld in artikel 58/1, § 1, eerste lid, of in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, § 2, voor de activiteiten, vermeld in artikel 58/1, § 2, eerste lid, geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC 17020, hetzij een bewijs leveren dat een aanvraag om die accreditatie te verkrijgen, aanvaard is door BELAC of een gelijkwaardig accreditatiesysteem. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, wijst een keuringsinstelling aan voor een periode van maximaal vier jaar. ».

Art. 134.In artikel 89, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « de erkenning. Erkenningen » vervangen door de zinsnede « de erkenning. Erkenningen ».

Art. 135.In artikel 91 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « § 1. In afwijking van artikel 11, 3°, kan op basis van een aanvraag die moet worden ingediend binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een persoon die de onderwerpen, vermeld in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd, niet heeft gevolgd, als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen in de van toepassing zijnde deeldomeinen worden erkend als hij minstens vijf jaar ervaring heeft met de uitvoering van opdrachten in het kader van de erkenning.

In afwijking van artikel 11, 3°, moet die milieudeskundige van wie de erkenning van rechtswege is vervallen en die zijn erkenning opnieuw aanvraagt, de opleiding, waarvan de inhoud wordt beschreven in bijlage 9, 1°, niet volgen als hij minstens vijf jaar ervaring heeft in de uitvoering van de opdrachten in het kader van de erkenning. ».

Art. 136.Aan artikel 92 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van artikel 12, § 1, 3°, moet die MER-deskundige van wie de erkenning van rechtswege is vervallen en die zijn erkenning opnieuw aanvraagt, de opleiding, waarvan de inhoud wordt beschreven in bijlage 9, 2° of 3°, niet volgen als hij minstens vijf jaar ervaring heeft in de uitvoering van de opdrachten in het kader van de erkenning. ».

Art. 137.Aan artikel 93 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van artikel 13, 3°, moet die VR-deskundige van wie de erkenning van rechtswege is vervallen en die zijn erkenning opnieuw aanvraagt, de opleiding, waarvan de inhoud wordt beschreven in bijlage 9, 4°, niet volgen als hij minstens vijf jaar ervaring heeft in de uitvoering van de opdrachten in het kader van de erkenning. ».

Art. 138.In artikel 100 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « vermeld in artikel 25, 3° » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 25, eerste lid, 3° ».

Art. 139.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden een artikel 100/1 en 100/2 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 100/1.Het erkende laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, in de discipline bodem, deeldomein bemesting, in de discipline mest of in de discipline diervoeder voldoet uiterlijk op 1 juli 2014 aan de erkenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 25, eerste lid, 3°.

Art. 100/2.In afwachting van de goedkeuring door de minister van het BAM ter uitvoering van artikel 4, § 1, 20°, van dit besluit, geldt als BAM het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet, dat als bijlage 2 is gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet. ».

Art. 140.In artikel 103 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een paragraaf 4/1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 4/1.Een MER-deskundige die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend is in de discipline geluid en trillingen, is met toepassing van dit besluit erkend als MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen voor de deeldomeinen geluid en trillingen. »; 2° er worden een paragraaf 8, 9 en 10 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 8.Een milieudeskundige die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend is in de discipline geluid en trillingen, is met toepassing van dit besluit erkend als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen voor de deeldomeinen geluid en trillingen. § 9. Een milieudeskundige die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend is voor de code 1), a, mag met toepassing van dit besluit ook geluidsplannen als vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 2, 4°, b), van titel II van het VLAREM, opmaken. § 10. Een deskundige die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend is als deskundige voor het opstellen van omgevingsveiligheidsrapporten, is met toepassing van dit besluit erkend als VR-deskundige voor het opstellen van omgevings- en ruimtelijke veiligheidsrapporten. ».

Art. 141.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden een artikel 103/1, 103/2 en 103/3 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 103/1.In afwijking van artikel 32, § 2, eerste lid, 6°, wordt tot uiterlijk 1 januari 2015 een persoon die minstens aan een van de volgende voorwaarden voldoet, beschouwd als een erkende airco-energiedeskundige : 1° een certificaat als vermeld in artikel 14, § 1, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, behaald hebben;2° een bachelor in de elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering behaald hebben;3° een diploma van het secundair onderwijs in koel- en warmtetechnieken, industriële koeltechnieken of koeltechnische installaties behaald hebben;4° een van de volgende getuigschriften behaald hebben die erkend zijn door de Vlaamse overheid : a) een getuigschrift van technicus klimaatbeheersing - airconditioning;b) een getuigschrift van installateur airco- en warmtepompen;c) een getuigschrift van koeltechnicus;d) een modulegetuigschrift airco;5° in het volwassenenonderwijs het diploma van koeltechnicus, het certificaat van aircotechnicus of het certificaat van koeltechnicus behaald hebben;6° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en in het bezit zijn van de kwalificatie of erkenning die in het andere gewest of in de andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte verplicht is voor de keuring van airconditioningsystemen als vermeld in artikel 15 van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking);7° minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud en afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. De persoon is vrijgesteld van de retributie, vermeld in artikel 34, § 9.

Art. 103/2.De personen aan wie de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, in het kader van artikel 36, 6°, van het VLAREBO handtekeningsbevoegdheid heeft verleend voor de vereiste grondige kennis van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan en voor de vereiste drie jaar ervaring in het uitvoeren van bodemonderzoeken, krijgen van rechtswege uiterlijk tot 31 december 2017 de handtekeningsbevoegdheid, vermeld in artikel 53/4, § 2, eerste lid, van dit besluit, met behoud van de toepassing van artikel 53/4, § 3, van dit besluit.

Art. 103/3.De personen aan wie de afdeling, bevoegd voor bodembeheer, in het kader van artikel 36, 6°, van het VLAREBO handtekeningsbevoegdheid heeft verleend voor de vereiste vijf jaar ervaring in het leiden van de bodemsanering en voor de vereiste drie jaar ervaring in het uitvoeren van bodemonderzoeken, krijgen van rechtswege uiterlijk tot 31 december 2017 de handtekeningsbevoegdheid, vermeld in artikel 53/4, § 2, tweede lid, van dit besluit, met behoud van de toepassing van artikel 53/4, § 3, van dit besluit. ».

Art. 142.In artikel 105 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « , behalve de bepalingen inzake het één-loket vermeld in de artikels 28 tot en met 30 die in werking treden tesamen met de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord met de Federale Staat inzake het gebruik van de erkende ondernemingsloketten conform de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen » opgeheven.

Art. 143.In bijlage 1, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door wat volgt : « Afdeling 1. Voor een opleidingscentrum vloeibare brandstof ».

Art. 144.In bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « Een opleidingscentrum dat erkend wil worden als opleidingscentrum vloeibare brandstof, » vervangen door de zinsnede « Een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, b), ».

Art. 145.In bijlage 1, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt : « Afdeling 2. Voor een opleidingscentrum gasvormige brandstof ».

Art. 146.In bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « Een opleidingscentrum dat erkend wil worden als opleidingscentrum gasvormige brandstof, » vervangen door zinsnede « Een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c), ».

Art. 147.In bijlage 1, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen door wat volgt : « Afdeling 3. Voor een opleidingscentrum verwarmingsaudit (installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW, installaties, gevoed met vaste brandstof, of installaties die bestaan uit verschillende ketels) ».

Art. 148.In bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « Een opleidingscentrum dat erkend wil worden als opleidingscentrum verwarmingsaudit, » vervangen door de zinsnede « Een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, d), ».

Art. 149.In bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 3, van hetzelfde besluit wordt aan de eerste zin de zinsnede « (gasvormige brandstof) » toegevoegd.

Art. 150.In bijlage 1, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 4 vervangen door wat volgt : « Afdeling 4. Voor een opleidingscentrum inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks ».

Art. 151.In bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 4, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « Een opleidingscentrum dat erkend wil worden inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, » vervangen door de zinsnede « Een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, e), ».

Art. 152.In bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 2 opgeheven.

Art. 153.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « De technische opleiding vloeibare brandstof omvat minstens 24 uur theorie en minstens 44 uur praktijk met betrekking tot de centrale stooktoestellen, gevoed met vloeibare brandstof.» wordt vervangen door de zin « De technische opleiding vloeibare brandstof omvat 24 uur theorie en 44 uur praktijk met betrekking tot de centrale stooktoestellen, gevoed met vloeibare brandstof, waarbij het totale aantal te besteden lesuren als richtwaarde geldt. »; 2° er wordt een punt 25° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 25° de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen : wat is asbest, de gezondheidsrisico's van asbest, het voorkomen in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, hoe herkennen, wat te doen bij aantreffen, de noodzaak van bewerken en afbraak van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, persoonlijke beschermingsmiddelen en nuttige websites met betrekking tot asbest.».

Art. 154.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden « Vlaamse Regering » en de woorden « betreffende het onderhoud » wordt de zinsnede « van 8 december 2006 » ingevoegd;2° tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » wordt het woord « centrale » ingevoegd.

Art. 155.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « Het programma van de bijscholing vloeibare brandstof centrale verwarming bestaat uit een herhaling van de belangrijkste aspecten met betrekking tot verwarmen met centrale verwarming, gevoegd met vloeibare brandstof » wordt vervangen door de zinsnede « Het programma van de bijscholing vloeibare brandstof bestaat uit een herhaling van de belangrijkste aspecten met betrekking tot het verwarmen met een centrale verwarming, gevoegd met vloeibare brandstof »;2° de woorden « de rol van een erkende technicus vloeibare brandstof centrale verwarming » worden vervangen door de woorden « de rol van een erkende technicus vloeibare brandstof »;3° de woorden « praktische proef » worden vervangen door het woord « proeven ».

Art. 156.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « Module G2 kan pas aangevat worden nadat module G1 met vrucht werd gevolgd.» wordt vervangen door de zin « Er kan pas deelgenomen worden aan het examen over module G2 nadat module G1 met vrucht is afgerond. »; 2° de zin « Module G3 kan pas aangevat worden nadat module G2 met vrucht werd gevolgd.» wordt vervangen door de zin « Aan het examen over module G3 kan pas deelgenomen worden nadat module G2 met vrucht is afgerond en nadat de persoon geslaagd is voor een voorafgaande test over elektriciteit. ».

Art. 157.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « De technische opleiding gasvormige brandstof, module G1, omvat minstens 68 uur met betrekking tot gastoestellen type B, waarbij het aantal te besteden lesuren als richtwaarde geldt en het overzicht niet limitatief is : » wordt vervangen door de zinnen « De technische opleiding gasvormige brandstof, module G1, omvat 68 uur met betrekking tot gastoestellen type B, waarbij het totale aantal te besteden lesuren en, in voorkomend geval, het aantal te besteden lesuren per programmaonderdeel als richtwaarden gelden.Het programma bestaat uit de volgende onderdelen (niet limitatief) : »; 2° aan punt 5° wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt : « c) de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen : wat is asbest, de gezondheidsrisico's van asbest, het voorkomen in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, hoe herkennen, wat te doen bij aantreffen, de noodzaak van bewerken en afbraak van asbesthoudend materiaal in en rond stookketels en rond verwarmingsbuizen, persoonlijke beschermingsmiddelen en nuttige websites met betrekking tot asbest;»; 3° de zin « Deze opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van een technicus gasvormige brandstof niveau G1.» wordt opgeheven.

Art. 158.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « De technische opleiding gasvormige brandstof, module G2, omvat minstens 28 uur met betrekking tot gastoestellen type C, waarbij het aantal te besteden lesuren als richtwaarden geldt en het overzicht niet limitatief is) : » wordt vervangen door de zinnen « De technische opleiding gasvormige brandstof, module G2, omvat 28 uur met betrekking tot gastoestellen type C, waarbij het totale aantal te besteden lesuren en, in voorkomend geval, het aantal te besteden lesuren per programmaonderdeel als richtwaarden gelden.Het programma bestaat uit de volgende onderdelen (niet limitatief) : »; 2° in punt 3° wordt het woord « Onderhoud » vervangen door het woord « onderhoud »;3° de zinnen « Als beginvoorwaarde geldt de kalificatie van technicus gasvormige brandstof niveau G1.De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus gasvormige brandstof niveau G2. » worden opgeheven.

Art. 159.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 4, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « De technische opleiding gasvormige brandstof, module G3, omvat minstens 56 uur met betrekking tot gasketels met ventilatorbrander, waarbij het aantal te besteden lesuren als richtwaarde geldt en het overzicht niet limitatief is.» wordt vervangen door de zinnen « De technische opleiding gasvormige brandstof, module G3, omvat 56 uur met betrekking tot gasketels met ventilatorbrander, waarbij het totale aantal te besteden lesuren en, in voorkomend geval, het aantal te besteden lesuren als programmaonderdeel als richtwaarden gelden. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen (niet limitatief) : »; 2° de zinnen « Als beginvoorwaarden gelden de kwalificatie als technicus gasvormige brandstof niveau G2 en het bewijs van bekwaamheid kennis van elektriciteit.De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus gasvormige brandstof niveau G3. » worden opgeheven.

Art. 160.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 5, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden « centrale verwarming » en het woord « omvat » wordt de zinsnede « (minstens 2 uur) » ingevoegd;2° tussen de woorden « Vlaamse Regering » en de woorden « betreffende het onderhoud » wordt de zinsnede « van 8 december 2006 » ingevoegd;3° tussen de woorden « nazicht van » en het woord « stooktoestellen » wordt het woord « centrale » ingevoegd.

Art. 161.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 6, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de zinsnede « (atmosferische gasketels) » en de zinsnede « 4 uur opleiding » wordt het woord « minstens » ingevoegd;2° tussen de zinsnede « (atmosferische gasketels en gasunits) » en de zinsnede « 6 uur opleiding » wordt het woord « minstens » ingevoegd;3° tussen de zinsnede « (atmosferische ketels, gasunit en gasketels met ventilatorbrander) » en de zinsnede « 8 uur opleiding » wordt het woord « minstens » ingevoegd;4° de woorden « de praktische proef » worden vervangen door het woord « proeven ».

Art. 162.In bijlage 1, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit wordt afdeling 3 opgeheven.

Art. 163.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 4, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit, worden de zinnen « De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus verwarmingsaudit (installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW, of installaties bestaande uit meerdere ketels). De huidige software is geschikt voor toestellen op vloeibare en gasvormige brandstof. » opgeheven.

Art. 164.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 4, van hetzelfde besluit wordt onderafdeling 2 opgeheven.

Art. 165.In bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit wordt het woord « corrisiviteit » vervangen door het woord « corrosiviteit ».

Art. 166.Aan bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « en wordt gevolgd door proeven » toegevoegd.

Art. 167.In bijlage 2, 2°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Uitgangspunten achtergronden » worden vervangen door de zinsnede « Uitgangspunten, achtergronden »; 2° de zinsnede « 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen 1.1.

Grondslagen van milieuwetenschappen » wordt vervangen door de zinsnede « 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen »; 3° het woord « oner » wordt vervangen door het woord « onder »;4° het woord « milieu-eisen » wordt telkens vervangen door het woord « milieueisen »;5° de zinsnede « (MER, VR, audit, LCA) convenanten » wordt vervangen door de zinsnede « (MER, VR, audit, LCA), convenanten »;6° het woord « emissie-normen » wordt vervangen door het woord « emissienormen »;7° het woord « Environmenteal » wordt vervangen door het woord « Environmental »;8° het woord « ingebrip » wordt vervangen door het woord « inbegrip »;9° de zinsnede « bodem- (grond)water- en luchtverontreiniging » wordt vervangen door de zinsnede « bodem-, (grond)water- en luchtverontreiniging »; 10° de zinsnede « 3.2.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen » wordt vervangen door de zinsnede « 3.3.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen »; 11° de woorden « Veiligheidsrapportering en risico-analysetechniekenvanuit » worden vervangen door de woorden « Veiligheidsrapportering en risicoanalysetechnieken vanuit ».

Art. 168.Aan bijlage 2, 3°, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : « Een persoon die slaagt voor de aanvullende vorming, krijgt een getuigschrift van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren voor het overeenstemmende niveau. ».

Art. 169.Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 170.In het opschrift van bijlage 4 van hetzelfde besluit wordt het woord « voorgassen » vervangen door de woorden « voor gassen ».

Art. 171.In bijlage 4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « van P-.producten » vervangen door de zinsnede « van P-producten ».

Art. 172.In het opschrift van bijlage 6 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « vermeld in artikel 40, § 2 » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 40, eerste lid, 2° ».

Art. 173.In bijlage 6 van hetzelfde besluit worden de zin « De erkende technicus moet de door hem gebruikte meettoestellen tonen aan de toezichthouders als hem daarom gevraagd wordt. » en de zinnen « De fabrikant of invoerder bevestigt na controle van het apparaat een klever op de toegangswegen tot het toestel. Op die klever wordt de datum van de laatste controle en de uiterlijke datum van de eerstvolgende controle genoteerd. De fabrikant of invoerder maakt een zogenaamd attest van goede werking van het toestel op. Dat attest van goede werking bevindt zich steeds bij het desbetreffende apparaat. De erkende technicus moet het attest tonen aan de toezichthouders of aan de afdeling als hem daarom gevraagd wordt. » opgeheven.

Art. 174.In bijlage 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk II wordt de zinsnede « II.2.b Kalibratie en onderhoud apparatuur » vervangen door de volgende zinsnede : « II.2.b. Kalibratie en onderhoud apparatuur 1° eerstelijnskalibratie : ijking voor en na elke meting 2° tweedelijnskalibratie : jaarlijkse reciproque ijking ten opzichte van referentietoestel dat tweejaarlijks wordt geijkt door de fabrikant 3° derdelijnskalibratie : tweejaarlijkse ijking door de fabrikant »; 2° in hoofdstuk IV worden de volgende zinnen opgeheven : « De gegevens (inclusief originele metingen, bandopnames,... worden minstens 5 jaar bijgehouden. LNE heeft toegang tot de laboratoria voor het uitvoeren van controles op de kwaliteit van het handboek en op de toepassing ervan.

HET MINIMUM AANTAL LOGBOEKEN Onder logboek wordt verstaan, een eenduidige verwijzing naar een bestand of document waarin informatie wordt bijgehouden om alles traceerbaar te maken. Er wordt hier alleen een minimumindeling vooropgesteld. Qua inhoud heeft men de vrijheid om die logboeken naar believen in te vullen. 1) Log Offerten en bestellingen bevat alle gegevens (details, opvolging,...) van offerteaanvragen en bestellingen 2) Log Beheer van apparatuur bevat gegevens zoals de datum van aankoop, laatste ijking, buitendienststellingen over de apparatuur, en bevat ook alle gegevens betreffende de uitgeleende apparatuur 3) Log Methodologie van alle procedures bevat alle gegevens over de manier van werken in het laboratorium 4) Log Klachten bevat alle gegevens over de klachten 5) Log Corrigerende Maatregelen bevat alle gegevens over correcties die werden uitgevoerd 6) Log Personeel bevat onder meer een omschrijving van wie welke taken uitvoert in het bedrijf 7) Log Registratie is een lijst zonder details van alle uitgevoerde projecten ».

Art. 175.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt een bijlage 7/1 ingevoegd, die als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 176.In bijlage 8, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), a, » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), a. ».

Art. 177.In bijlage 9 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° a) Een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid als vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), heeft met gunstig gevolg een opleiding van minstens 50 uur gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen : 1) elementaire fysische begrippen in verband met de geluidsleer;2) geluidsgrootheden en -begrippen;3) grondbeginselen geluid;4) gehoor, gehoorschade, effecten van lawaai, geluidshinder;5) lawaaibeheersing;6) meettechnieken en -apparatuur;7) berekenen van emissie- en immissieniveaus;8) bronnen van lawaai;b) een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), 2), heeft met gunstig gevolg een opleiding van minstens 20 uur gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen : 1) elementaire fysische begrippen in verband met de trillingsleer;2) trillingsparameters en -begrippen;3) grondbeginselen trillingen;4) effecten van trillingen, trillingshinder;5) trillingsbeheersing;6) meettechnieken en -apparatuur;7) berekenen van emissie- en immissieniveaus;8) bronnen van trillingen;»; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° a) Een MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid als vermeld in artikel 6, 1°, d), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 10 uur inzake het beperken van geluidshinder;b) Een MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, d), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 4 uur inzake het beperken van trillingshinder;»; 3° in punt 4° worden de woorden « waarin minstens de volgende onderwerpen » vervangen door de woorden « waarin de volgende onderwerpen ».

Art. 178.Bijlage 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 179.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt een bijlage 10/1 ingevoegd, die als bijlage 7 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 180.Aan hetzelfde besluit worden een bijlage 12 tot en met 18 toegevoegd, die als bijlage 8 tot en met 14 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006

Art. 181.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt de zinsnede « artikel 2, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet » vervangen door de zinsnede « artikel 4, § 1, 34°, van het VLAREL ». HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011 betreffende de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in artikel 14 van het Mestdecreet van 22 december 2006

Art. 182.In artikel 1, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011 betreffende de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in artikel 14 van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt de zinsnede « artikel 2, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet » vervangen door de zinsnede « artikel 4, § 1, 34°, van het VLAREL ». HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Art. 183.In artikel 2.2.8., § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « door een laboratorium dat erkend of gekwalificeerd is door de OVAM overeenkomstig de bepalingen, vermeld in hoofdstuk 8 » wordt vervangen door de zinsnede « door een erkend laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, vermeld in artikel 6, 5°, e), van het VLAREL »;2° de woorden « door onafhankelijke en gekwalificeerde personen of instellingen » worden vervangen door de woorden « door een erkend laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, vermeld in artikel 6, 5°, e), van het VLAREL ».

Art. 184.In artikel 2.4.2.2. van hetzelfde besluit worden in punt 7° de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « door een laboratorium dat erkend of gekwalificeerd is door de OVAM, overeenkomstig de bepalingen, vermeld in hoofdstuk 8 » wordt vervangen door de zinsnede « door een erkend laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, vermeld in artikel 6, 5°, e), van het VLAREL";2° de zinsnede « door onafhankelijke en gekwalificeerde personen of instellingen » wordt vervangen door de zinsnede « door een erkend laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, vermeld in artikel 6, 5°, e), van het VLAREL ».

Art. 185.Hoofdstuk 8, dat bestaat uit artikel 8.1.1.1 tot en met artikel 8.2.1, van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 4. - Opheffingsbepalingen

Art. 186.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 28 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbedje M1b 70 x 140 met als producent J.S. Dreams sluiten houdende bepaling van de analysepakketten waarvoor laboratoria kunnen erkend worden, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 juli 2006 en 23 januari 2009;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, met uitzondering van bijlage 2, die wordt opgeheven op de datum die door de minister wordt bepaald.

Art. 187.De erkenning als laboratorium in de discipline water als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL wordt opgeheven voor de pakketten W.3.4, W.3.5, W.4.2.9, W.7.4, W.7.18 en W.10.3. HOOFDSTUK 1 5. - Overgangsbepalingen

Art. 188.§ 1. Een laboratorium in de discipline water als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL dat erkend is : 1° voor het pakket W.1.4 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.1.4.1, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 2° voor het pakket W.1.5 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.1.5.1 en W.1.5.2, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 3° voor het pakket W.1.8 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.1.8 en W.1.9, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 4° voor het pakket W.3.3 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.3.3, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 5° voor het pakket W.5.4 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.5.4, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 6° voor het pakket W.6 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.6, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 7° voor het pakket W.7.2 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.7.2, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 8° voor het pakket W.7.11, W.7.12, W.7.13, W.7.17 en W.7.18 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.7.11, W.7.12, W.7.13, W.7.14, W.7.15 en W.7.17, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL; 9° voor het pakket W.8.1 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.8.1, W.8.5 en W.8.6, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL. De erkenning heeft alleen betrekking op de deeldomeinen waarvoor het laboratorium erkend was vóór de inwerkingtreding van dit besluit. § 2. Een laboratorium in de discipline water als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL dat vóór de inwerkingtreding van dit besluit erkend is voor een pakket waarvoor vanaf de inwerkingtreding van dit besluit als bijkomende erkenningsvoorwaarde een erkenning vereist is voor een ander pakket als vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL voldoet uiterlijk op 1 januari 2014 aan die voorwaarde.

Art. 189.Een laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL dat erkend is : 1° voor het pakket L.5.2 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket L.5.2, vermeld in bijlage 3, 2°, van het VLAREL; 2° voor het pakket L.19.1 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket L.19, vermeld in bijlage 3, 2°, van het VLAREL.

Art. 190.De erkenningsaanvragen van de personen, vermeld in artikel 6, 5°, d), e) en f), en 6°, van het VLAREL die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit worden behandeld overeenkomstig de bepalingen die van kracht zijn op het ogenblik dat de aanvraag werd ingediend.

De erkenningen worden verleend of geweigerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 191.De erkenningen, vermeld in artikel 6, 5°, d), e) en f), en 6°, van het VLAREL die werden verleend op grond van de bepalingen die van toepassing zijn vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijven geldig voor de vastgestelde duur van de erkenning. Erkenningen die voor onbepaalde duur zijn verleend, blijven voor de toekomst hun geldigheid behouden. Op de houder van die erkenningen kan een beroep worden gedaan binnen het voorwerp van hun erkenning. HOOFDSTUK 1 6. - Slotbepalingen

Art. 192.Artikel 7 en 76 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen treden tien dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad in werking.

Art. 193.Artikel 40 en 41 van het decreet van 20 april 2012 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur treden tien dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad in werking.

Art. 194.Artikel 8, 1°, artikel 9, 2°, artikel 10, 2°, en artikel 11, 2°, van dit besluit treden in werking op 1 januari 2015.

Art. 195.Artikel 8, 2°, en artikel 10, 3°, van dit besluit treden buiten werking op 1 januari 2015.

Art. 196.Artikel 38, 2°, van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 197.Artikel 42 van dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 198.Voor personen die van rechtswege erkend worden conform artikel 32, § 2, 1° en 2°, van het VLAREL treedt artikel 129 van dit besluit in werking op 1 september 2013.

Art. 199.Artikel 183, 2°, en 184, 2°, van dit besluit treden in werking op 1 januari 2014.

Art. 200.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^