Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 maart 2019
gepubliceerd op 01 april 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 5 en de bijlage van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg va

bron
vlaamse overheid
numac
2019011418
pub.
01/04/2019
prom.
01/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011418

VLAAMSE OVERHEID


1 MAART 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 5 en de bijlage van het koninklijk besluit van 24 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 65, § 1, vervangen bij de wet van 29 februari 1984 en gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 2bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1985;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 4bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juni 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse commissie administratie-nijverheid, gegeven op 6 juli 2018;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen, zoals voorgeschreven in artikel 6, § 2, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op advies 64.744/3 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Als hetzelfde vervoer meer dan één voorschrift overtreedt, mag de totale gevorderde som niet meer dan 5000 euro bedragen. Die som wordt teruggebracht tot 2500 euro als de voorschriften, vermeld in onderafdeling 1.1.3.6 van bijlage A bij het ADR, kunnen worden toegepast.".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2000, 27 maart 2006 en 19 juli 2013, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Als de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, bedraagt de som die hij per overtreding in consignatie moet geven, evenveel als de te innen som. De totale som die dezelfde overtreder ter plaatse moet consigneren, mag niet meer dan 5000 euro bedragen.".

Art. 3.De bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^