Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 december 2016
gepubliceerd op 19 januari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8, 13, 14, 15, 16 en 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

bron
vlaamse overheid
numac
2017030085
pub.
19/01/2017
prom.
02/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030085

VLAAMSE OVERHEID


2 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8, 13, 14, 15, 16 en 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren sluiten houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en artikel 58, vervangen bij decreet van 31 mei 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren sluiten houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2016;

Gelet op het advies van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 6 september 2016;

Gelet op advies 60.298/3 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren sluiten houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en 18 december 2015, wordt vervangen door wat volgt: Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegde kredieten worden, onder de voorwaarden gesteld in dit besluit, de volgende subsidies toegekend aan de erkende sociale verhuurkantoren: 1° een opstartsubsidie;2° een basissubsidie-enveloppe;3° een aanvullende subsidie-enveloppe;4° een subsidie bestemd voor de beheersvergoeding; De minister kan in het begrotingsjaar 2016 een subsidie toekennen bestemd voor het aanzuiveren van het overgedragen verlies en voor het opvangen van de verliezen ingevolge het oninvorderbaar worden van huurvorderingen.

Art. 2.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De minister kan in het begrotingsjaar 2016 een subsidie verlenen, bestemd voor het aanzuiveren van het overgedragen verlies en voor het opvangen van de verliezen ingevolge het oninvorderbaar worden van huurvorderingen.De subsidie bedraagt maximaal 1100 euro per woning, opgenomen in de overzichtstabel, vermeld in artikel 11, derde lid, voor zover deze in aanmerking komt voor de basissubsidie en/of de aanvullende subsidie. Als een sociaal verhuurkantoor zijn eerste aanvraag voor subsidiëring indient in de loop van 2016, wordt voor de berekening van de subsidie rekening gehouden met het minimum aantal woningen waarmee met toepassing van het eerste en het tweede lid wordt rekening gehouden bij de bepaling van de basissubsidie-enveloppe op de aanvraagdatum." 2° In het bestaande zevende lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden "vierde, vijfde en zesde", vervangen door de woorden "vijfde, zesde en zevende";3° In het bestaande achtste lid, dat het negende lid wordt, wordt het woord "zevende" vervangen door het woord "achtste"; 4° In het bestaande elfde lid, dat het twaalfde lid wordt, wordt de zin "Met behoud van de bepalingen in artikel 15 en na aftrek van de aan de ondersteuningsstructuur verschuldigde beheersvergoeding, worden de basissubsidie en de aanvullende subsidie besteed aan de werkings- en personeelskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de opdrachten van het sociaal verhuurkantoor, met inbegrip van de kosten van frictieleegstand en de afschrijvingen op andere activa dan de huurwoningen." vervangen door de zin "Met behoud van de toepassing van artikel 15 worden de basissubsidie-enveloppe en de aanvullende subsidie-enveloppe, vermeld in het eerste en tweede lid, besteed aan de werkings- en personeelskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de opdrachten van het sociaal verhuurkantoor, met inbegrip van de kosten van frictieleegstand en de afschrijving op andere activa dan de huurwoningen."

Art. 3.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De basissubsidie-enveloppe en de aanvullende subsidie-enveloppe worden voor elk volledig kalenderjaar uitbetaald via drie voorschotten.Het eerste voorschot bedraagt 40 % van het met toepassing van artikel 13 toegestane maximumbedrag, verhoogd met de subsidie voor de beheersvergoeding vermeld in artikel 13, derde lid.

Het tweede voorschot bedraagt 40% van het met toepassing van artikel 13 toegestane maximumbedrag. Het derde voorschot bedraagt 10% van het met toepassing van artikel 13 toegestane maximumbedrag. De voorschotten worden ambtshalve betaalbaar gesteld bij het begin van elke viermaandelijkse periode. De jaarlijkse afrekening wordt uiterlijk op 31 mei van het volgende kalenderjaar opgemaakt op basis van de stukken, vermeld in artikel 7 en 16, tweede lid, 1° en 2°, met het oog op de uitbetaling van het saldo." 2° er wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De subsidie, vermeld in artikel 13, vierde lid wordt betaald in de loop van het laatste kwartaal van het jaar dat volgt op het jaar waarin de overzichtstabel is ingediend conform artikel 11, derde lid. "

Art. 4.Aan artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° Jaarlijks kan maximaal 5% van de totaliteit van de basissubsidie-enveloppe en de aanvullende subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 8, eerste lid, 2° en 3°, bestemd worden als reserve; 2° er wordt een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 het niet aangewende saldo van de subsidie, vermeld in artikel 8, tweede lid, wordt jaarlijks overgedragen en bestemd als reserve;" 3° punt 4° wordt opgeheven.

Art. 5.Aan artikel 16, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° een gedetailleerd overzicht, in overeenstemming met de boekhouding, van de waardeverminderingen en terugnemingen daarvan op huurvorderingen, alsook de minder- en meerwaarden op de realisatie van huurvorderingen.".

Art. 6.In artikel 17, 4° van hetzelfde besluit wordt het woord "susidies" vervangen door het woord "subsidies".

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^