Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 maart 2018
gepubliceerd op 21 maart 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector in

bron
vlaamse overheid
numac
2018011323
pub.
21/03/2018
prom.
02/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011323

VLAAMSE OVERHEID


2 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017010995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, artikel 25, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017010995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport, artikel 6;

Op voorstel van het agentschap Sport Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Stuurgroep Topsport, gegeven op 10 december 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 januari 2018;

Gelet op advies 62.932/1 van de Raad van State, gegeven op 22 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017010995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport wordt in punt 1° tussen de bepaling "-roeien" en de bepaling "-schermen" de bepaling "- rugby" ingevoegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 maart 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^