Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2005
gepubliceerd op 23 september 2005

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036157
pub.
23/09/2005
prom.
02/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 juni 2005;

Gelet op het advies 38.720/1/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2005 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op : a) het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen;b) de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid die in het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid worden opgericht.

Art. 2.§ 1. Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk X van titel IV van de Programmawet van 2 augustus 2002, kunnen de lijnmanagers van de in artikel 2 bedoelde diensten, instellingen en entiteiten, of hun gemachtigde, met personen die alternerend leren binnen het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs beroepsinlevingsovereenkomsten afsluiten tegen de volgende voorwaarden : a) de duurtijd van de beroepsinlevingsovereenkomst stemt overeen met de duur van de opleiding in alternerend leren;b) aan de stagiair worden toegekend : 1° een vergoeding overeenkomstig de hiernavermelde tabel, en met inachtname van de volgende regels : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld a) het bedrag van de vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld,zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen; b) bij afwezigheid van de stagiair op te presteren stagedagen, wordt op de vergoeding de formule voor de berekening van het gedeeltelijk maandloon toegepast die geldt voor het contractuele personeel van de dienst, instelling of entiteit waarbij de stage wordt gelopen;2° een vakantiegeld overeenkomstig de regeling die geldt voor het contractuele personeel van de dienst, instelling of entiteit waarbij de stage wordt gelopen;3° de hiernavermelde verloven, overeenkomstig de regeling die geldt voor het contractuele personeel van de dienst, instelling of entiteit waarbij de stage wordt gelopen : - jaarlijks vakantieverlof; - feestdagen; - compensatieverlof; - voorbehoedend verlof; - compensatieverlof voor extra-prestaties; c) de stagiair heeft recht op afwezigheid zonder vermindering van de vergoeding vermeld in b), 1°), in geval van afwezigheden in het kader van de moederschapsbescherming, of in toepassing van de welzijnsreglementering;d) de stagiair loopt stage gedurende 3 dagen per week, met een dagelijkse prestatie van 7 u.36 m.; e) de beroepsinlevingsovereenkomst kan zowel door de stagegever als door de stagiair eenzijdig worden beëindigd zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding;f) gedurende de looptijd van de beroepsinlevingsovereenkomst is de stagiair verzekerd tegen arbeidsongevallen, arbeidswegongevallen en beroepsziekten. § 2. Van stagegeverszijde gebeurt de beëindiging van beroepsinlevingsovereenkomsten door de lijnmanager of zijn gemachtigde.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,Media en Toerisme, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^