Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2005
gepubliceerd op 21 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onder

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036245
pub.
21/10/2005
prom.
02/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie


De Vlaamse Regering Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2003 betreffende de concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 23 oktober 2003 en van 11 mei 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 mei 2005;

Gelet op het protocol nr. 557 van 8 juli 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 322 van 8 juli 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 38.8321/1/V van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden tussen de woorden « Japans » en « Nederlands tweede taal » de woorden « Latijns schrift » gevoegd;2° het derde lid wordt als volgt gewijzigd : het woord « naaien » wordt vervangen door het woord « kleding »;b) tussen de woorden « textielmachines » en « weven » worden de woorden « Vlaamse gebarentaal » gevoegd.

Art. 2.Artikel 1, 1° en 2° b) heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004 en artikel 1, 2° a) heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^