Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 april 2020
gepubliceerd op 09 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19

bron
vlaamse overheid
numac
2020020774
pub.
09/04/2020
prom.
03/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020774

VLAAMSE OVERHEID


3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 2 april 2020. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De dringende noodzakelijkheid laat niet toe om te wachten op het advies van de Raad van State binnen een verkorte termijn van 5 dagen, onder meer omwille van de coronacrisis en de zeer snelle evolutie van de situatie.

De coronacrisis en het afkondigen door de Vlaamse Regering op 20 maart van de duurtijd van de civiele noodsituatie heeft tot gevolg dat in het kader van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid in het belang van de verenigingen, in het belang van de jongeren en in het belang van de Vlaamse overheid maximale rechtszekerheid moet worden verzekerd in lopende procedures.

Rekening houdend met de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), neemt ook de Vlaamse Overheid de nodige maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen en om de socio-economische gevolgen maximaal te beperken en ondervangen.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent in artikel 5 de Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten om een maximale rechtszekerheid te verzekeren; - Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid stelt de duurtijd van de civiele noodsituatie vast van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020; - Het is niet meer dan billijk om de kosten die begunstigden van een subsidie binnen de beleidsvelden jeugd en media hebben gemaakt voor activiteiten die niet, of slechts beperkt of gewijzigd hebben kunnen plaatsvinden ingevolge de civiele noodsituatie wegens het coronavirus COVID-19, uit te betalen binnen de perken van de toegekende subsidie.

Zo wordt vermeden dat voor vele begunstigden van een subsidie dramatische financiële problemen ontstaan. Het betreffen uitbetalingen die reeds voorzien zijn en dus geen meerkost genereren voor de Vlaamse overheid. - Voor de reeds toegekende werkingssubsidies 2020, is meestal een voorschot betaald van 50% of lager van de subsidie. Een voorschotbetaling is in de regelgeving afhankelijk gemaakt van een termijn bij de toekennende overheid.

Het departement CJM kan zich herorganiseren om bijkomende voorschotten die voorzien zijn voor later in het begrotingsjaar, vervroegd uit te betalen. De overheid kan bv. een parallel creëren met projectmatige subsidies, waar een voorschot van 80% of 90% gebruikelijk is, en de voorschotbetaling van juli en oktober vervroegen. Een versnelde voorschotbetaling kan liquiditeitsproblemen helpen dempen. - De coronacrisis, de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, de federale coronavirusmaatregelen en het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid hebben een rechtstreekse impact op de vastgestelde procedurestappen in het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Jeugdwerkactiviteiten zijn geannuleerd, beperkt of vinden gewijzigd plaats sinds halverwege maart tot minstens na de paasvakantie.

Daardoor kunnen nieuwe verenigingen niet voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring. Daarnaast kunnen een belangrijk aantal kadervormingstrajecten niet tijdig worden afgerond. - Om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, zijn jeugdwerkactiviteiten omwille van het besmettingsgevaar geannuleerd, beperkt of gewijzigd sinds halverwege maart tot minstens na de paasvakantie. In die periode vindt jaarlijks een belangrijk aantal jeugdwerkactiviteiten plaats. Bovendien valt die periode binnen de referentieperiode van 12 maanden op basis waarvan verenigingen een erkenningsaanvraag kunnen indienen. Daardoor vreest een belangrijk aantal verenigingen dat een erkenningsaanvraag voorbereidt, dat ze in 2020 niet aan de voorwaarden van de artikelen 9, 10 en 11 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid zullen voldoen, waardoor de erkenning in het gedrang komt.

De referentieperiode verlengen biedt geen oplossing, gelet op de onzekerheid over de duurtijd van de coronacrisis en de ermee gepaard gaande maatregelen ter preventie van de besmetting. Ook de erkenningsronde een jaar uitstellen biedt geen oplossing, gezien de betrokken verenigingen de kans zou worden ontzegd om op 1 januari 2021 variabele subsidies aan te vragen. Bovendien zou de erkenningsronde samenvallen met de ronde voor de toekenning van de variabele subsidies, wat de administratie voor een organisatorische uitdaging stelt die kan worden vermeden. - Ook een belangrijk aantal erkende en gesubsidieerde verenigingen vreest dat ze in 2020 niet aan de voorwaarden van de artikelen 9, 10 en 11 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid voldoen, waardoor de erkenning in het gedrang komt. Daarnaast vreest een belangrijk aantal verengingen dat ook de uitvoering van de subsidieovereenkomst, zoals vermeld in de artikelen 8, § 8 en 13, § 4 van hetzelfde decreet in het gedrang komt.

Deze tijdelijke wijziging neemt niet weg dat de betrokken verenigingen rapporteren aan de hand van een financieel verslag en werkingsverslag, zoals vermeld in artikel 17, § 1, tweede lid van hetzelfde decreet.

Een aandachtspunt daarbij is dat verenigingen aantonen dat ze voldoende kosten hebben gemaakt, zoals bepaald in artikel 18, derde lid van hetzelfde decreet. - Het doel is om de evaluatiemomenten af te schaffen. Dit in afwachting van de goedkeuring van het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 16 en artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De startdatum van de decreetswijziging is op 1 september gelegd.

Jeugdverenigingen starten traditiegetrouw hun nieuwe werkjaar op 1 september, het is logisch dit als datum van de inwerkingtreding te voorzien. De huidige `lock down' zorgt er echter voor dat veel cursisten niet kunnen deelnemen aan de geplande evaluatiemomenten.

Daaraan wordt gekoppeld dat verenigingen vrezen dat er onvoldoende geattesteerde animatoren zullen zijn tijdens de zomermaanden om jeugdwerkactiviteiten te begeleiden. - Aan de verenigingen wordt de mogelijkheid gegeven om hun cursus op te splitsen in meerdere delen waarvan een deel, dat minstens 15 uur duurt, nog voor de zomer kan plaats vinden en aan cursisten de mogelijkheid biedt om hun begeleide stage van 50 uur af te ronden voor 15 november. Het laatste cursusdeel kan dan nadien plaatsvinden, m.a.w. binnen de normale termijn van drie jaar.

Hieraan koppelen we de mogelijkheid om de maximale trajectduur van 3 jaar te verlengen voor die deelnemers die vanwege de coronacrisis niet in staat zijn om hun traject tijdig af te ronden.

Dit artikel komt tegemoet aan de bezorgdheden van verenigingen dat er deze zomer onvoldoende begeleiders zijn van activiteiten. Het geeft o.a. de mogelijkheid aan jongeren om hun stage van instructeur te kunnen afronden.

Deze maatregelen zijn zowel in het algemeen belang, namelijk het organiseren van jeugdwerkactiviteiten tijdens de zomer met voldoende `gevormde' begeleiders, als in het belang van verenigingen die proberen om hun werking zo goed mogelijk te laten verlopen, als in het belang van jongeren die niet op het eind van hun traject worden geconfronteerd met de eindduur van hun traject waardoor ze geen attest meer zouden krijgen.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012036107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Bij het toezicht op de verantwoording van subsidies binnen de beleidsvelden jeugd en media, worden de onderbouwde kosten van gesubsidieerde activiteiten die niet, beperkt of gewijzigd hebben plaatsgevonden ingevolge de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, binnen de perken van de begrotingskredieten in aanmerking genomen.

Art. 2.In het geval de uitbetaling van subsidies in het beleidsveld jeugd gebeurt in meerdere voorschotten en een saldo, zal in afwijking van de termijnen bepaald in decreten en besluiten, in het jaar 2020 binnen de perken van de begrotingsartikelen de uitbetaling van deze voorschotten maximaal worden vervroegd.

Art. 3.In afwijking van de artikelen 9, 10 en 11 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid houdt de administratie bij de beoordeling van de erkenningsaanvraag van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen rekening met initiatieven die niet, beperkt of gewijzigd hebben plaatsgevonden in de periode van 13 maart tot en met 30 april, ingevolge de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 en die de verenigingen kunnen aantonen aan de hand van betalingen, overeenkomsten met derden of digitaal geregistreerde inschrijvingen.

Art. 4.Met behoud van artikel 17, § 1, tweede lid en artikel 18, derde lid van hetzelfde decreet wordt aan de verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van de artikelen 9, 10, 11 van dit decreet, het toegekende subsidiebedrag gegarandeerd voor het jaar 2020, indien ze ingevolge de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid wegens het coronavirus COVID-19, de modules vermeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2 en 11, § 2 en de uitvoering van de subsidieovereenkomst vermeld in art. 8, § 8 en art. 13, § 4, niet konden realiseren.

Art. 5.In artikel 17/1, § 3, eerste lid, van het van hetzelfde decreet wordt punt 3° opgeheven tot en met 31 augustus 2020.

Art. 6.Met behoud van artikel 4, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt: 1° in de periode van 13 maart 2020 tot 15 november 2020 een deelnemer aan het theoretisch gedeelte na deelname van minimaal 15 cursusuren toegelaten een begeleide stage in het jeugdwerk te doen.De stage die 50 uren duurt moet uiterlijk op 15 november 2020 afgerond zijn; 2° de termijn van maximaal drie jaar, zoals vermeld in het vijfde lid verlengd tot uiterlijk 15 november 2020 voor deelnemers die in de periode vanaf 13 maart 2020 tot 15 november 2020 de maximale trajecttermijn van drie jaar bereiken.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de jeugd en de media, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, B. DALLE


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^