Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 april 2020
gepubliceerd op 09 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid

bron
vlaamse overheid
numac
2020030553
pub.
09/04/2020
prom.
03/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030553

VLAAMSE OVERHEID


3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 6, IX, 8° ; - de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van de buurtdiensten en -banen, artikel 4, eerste lid, 1° en artikel 4, eerste lid, 2bis°.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 1 april 2020; - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting heeft zijn akkoord gegeven op 3 april 2020; - De Raad van State heeft geen advies gegeven, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat er dringende maatregelen moeten worden uitgevaardigd om de negatieve economische impact op de dienstencheque-ondernemingen en de gebruikers ten gevolge van de Coronavirus-maatregelen te temperen.

Motivering Dit besluit stelt een aantal dringende tijdelijke crisismaatregelen vast om de dienstenchequesector te versterken tijdens de Coronacrisis door de overheidstussenkomst van een dienstencheque te verhogen, alsook de geldigheidstermijn van een dienstencheque te verlengen. De maatregelen hebben tot doel de ernstige sociale en economische impact ten gevolge van de Coronacrisis te ondervangen.

Juridisch kader - het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques, artikel 3, 7 en 8.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 5. In afwijking van paragraaf 2, eerste lid, heeft de dienstencheque, uitgegeven in maart 2019 en april 2019, voor de gebruiker een geldigheidsduur tot het einde van de vijftiende maand die volgt op de maand van zijn uitgifte. De dienstencheque, uitgegeven in mei 2019, heeft voor de gebruiker een geldigheidsduur tot het einde van de veertiende maand die volgt op de maand van zijn uitgifte. De dienstencheque, uitgegeven in juni 2019, heeft voor de gebruiker een geldigheidsduur tot het einde van de dertiende maand die volgt op de maand van zijn uitgifte.

In afwijking van paragraaf 3, tweede lid, kunnen dienstencheques, uitgegeven in maart 2019 en april 2019, door de gebruiker omgeruild worden tot het einde van de vijftiende maand na de uitgifte tegen nieuwe cheques met een nieuwe geldigheidsduur en voor terugbetaling ingediend worden door de erkende onderneming tot het einde van de zestiende maand na de uitgifte. De dienstencheques, uitgegeven in mei 2019, kunnen door de gebruiker omgeruild worden tot het einde van de veertiende maand na de uitgifte tegen nieuwe cheques met een nieuwe geldigheidsduur en voor terugbetaling ingediend worden door de erkende onderneming tot het einde van de vijftiende maand na de uitgifte. De dienstencheques, uitgegeven in juni 2019, kunnen door de gebruiker omgeruild worden tot het einde van de dertiende maand na de uitgifte tegen nieuwe cheques met een nieuwe geldigheidsduur en voor terugbetaling ingediend worden door de erkende onderneming tot het einde van de veertiende maand na de uitgifte."

Art. 2.Aan artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid maakt de erkende onderneming de dienstencheques, uitgegeven in maart 2019 en april 2019, voor betaling over aan het uitgiftebedrijf voor het einde van de zestiende maand na de uitgifte van de dienstencheques. De erkende onderneming maakt de dienstencheques, uitgegeven in mei 2019, voor betaling over aan het uitgiftebedrijf voor het einde van de vijftiende maand na de uitgifte van de dienstencheques. De erkende onderneming maakt de dienstencheques, uitgegeven in juni 2019, voor betaling over aan het uitgiftebedrijf voor het einde van de veertiende maand na de uitgifte van de dienstencheques."

Art. 3.Aan artikel 8, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd: "De tegemoetkoming voor de dienstencheque met een prestatiedatum van 16 maart 2020 tot en met 19 april 2020 wordt verhoogd met 8,64 euro per dienstencheque. Met deze tegemoetkoming moeten de erkende ondernemingen de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat de dienstencheque-werknemers in veilige omstandigheden werken. Voor de prestaties vanaf 6 april 2020 moet minstens 25% van deze tegemoetkoming besteed worden aan de nodige maatregelen om te garanderen dat de dienstencheque-werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken."

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2020.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^