Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 februari 2017
gepubliceerd op 08 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de thuiszorgvoorzieningen, wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan en de invoering van een overgangsmaatregel voor diensten met minder dan 10 VTE v

bron
vlaamse overheid
numac
2017010903
pub.
08/03/2017
prom.
03/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010903

VLAAMSE OVERHEID


3 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de thuiszorgvoorzieningen, wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan en de invoering van een overgangsmaatregel voor diensten met minder dan 10 VTE verzorgend personeel


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 7, derde lid;

Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en artikel 60 en 87;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid;

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van 19 juli 2011 houdende subdelegatie van aan hem gedelegeerde bevoegdheden aan de teamverantwoordelijke van het team Eerste lijn en Thuiszorg;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2016;

Gelet op advies 60.697/3 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid"

Artikel 1.In artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, 10 oktober 2008, 24 juli 2009, 14 oktober 2016 en 20 januari 2017, wordt punt 4° opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 2.In artikel 7, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 en 25 april 2014, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De voorziening of de vereniging houdt jaarlijks vanaf 15 april het jaarverslag van het voorbije werkjaar en de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar ter beschikking van het agentschap.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 3.In artikel 4, B, 2°, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011 en 25 april 2014, worden de woorden "over een inschrijvingsbewijs dat door het agentschap werd afgeleverd en dat alleen kan worden afgeleverd voor personen die beschikken" opgeheven.

Art. 4.In artikel 4, B, 13°, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 wat be type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "Het agentschap kent dat nummer toe" en de woorden "nadat de dienst het identificatienummer" worden de woorden "en levert een inschrijvingsbewijs af" ingevoegd;2° de woorden "en een inschrijvingsbewijs afgeleverd" worden toegevoegd.

Art. 5.In artikel 25 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede ", het aantal VTE doelgroepwerknemers en het aantal GESCO-VTE in de verschillende functiecategorieën" vervangen door de woorden "en het aantal VTE doelgroepwerknemers";2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.De jaarsubsidie bestaat uit een enveloppe die het resultaat is van de som van de volgende formules: 1° toegewezen aantal VTE logistiek personeel * 27.048,64 euro; 2° toegewezen aantal VTE logistiek personeel/22,5 * 40.678,92 euro; 3° toegewezen aantal VTE logistiek personeel/17,5 * 51.758,75 euro; 4° toegewezen aantal VTE logistiek personeel/100 * 60.660,18 euro.".

Art. 6.Artikel 26 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten, wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 28 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", inclusief GESCO's," opgeheven.

Art. 8.In artikel 28/1, eerste lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, wordt de zinsnede ", exclusief GESCO's," opgeheven.

Art. 9.In artikel 29 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", exclusief GESCO's," opgeheven.

Art. 10.In artikel 30, eerste lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 25, § 2, eerste lid, en artikel 26 tot en met 29" vervangen door de zinsnede "artikel 25, § 2, en artikel 27 tot en met 29".

Art. 11.In artikel 33 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones sluiten, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt: " § 2. Voor de bewijsvoering van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, wordt het personeel dat conform dit besluit is toegewezen, in aanmerking genomen. Dat betekent dat: 1° alleen het toegewezen aantal VTE logistiek personeel en de prestaties van het logistiek personeel in aanmerking worden genomen om 95% van het gemiddelde van 1450 gefactureerde uren te bereiken;2° alleen het toegewezen aantal VTE doelgroepwerknemers en de prestaties van de doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om 95% van het gemiddelde van 1330 gefactureerde uren te bereiken; 3° het toegewezen aantal VTE logistiek personeel en het toegewezen aantal VTE doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om de norm voor het begeleidend personeel en de norm voor het leidinggevend personeel te berekenen.".

Art. 12.In artikel 34 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "artikel 25, § 2, eerste lid, 1°, artikel 26, 1° en artikel 27, eerste lid, 1° " vervangen door de zinsnede "artikel 25, § 2, 1°, en artikel 27, § 1, eerste lid, 1° ";2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 25, § 2, eerste lid, 2°, 3° en 4°, artikel 26, 2°, 3° en 4° en artikel 27, eerste lid, 2°, 3° en 4° " vervangen door de zinsnede "artikel 25, § 2, 2°, 3° en 4°, en artikel 27, § 1, eerste lid, 2°, 3° en 4° ".

Art. 13.In artikel 35 van bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 wat be type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, wordt de zinsnede ", het aantal VTE doelgroepwerknemers en het aantal GESCO-VTE in de verschillende functiecategorieën" vervangen door de woorden "en het aantal VTE doelgroepwerknemers".

Art. 14.In artikel 37/9 van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel managementondersteuning voor het jaar 2014, en tot wijziging type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014035571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt de zinsnede ", het aantal vte doelgroepwerknemers en het aantal gesco-vte in de verschillende functiecategorieën" vervangen door de woorden "en het aantal vte doelgroepwerknemers".

Art. 15.In artikel 37/10, eerste lid, 7°, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel managementondersteuning voor het jaar 2014, en tot wijziging type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014035571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt de zinsnede ", het aantal vte doelgroepwerknemers en het aantal gesco-vte in de verschillende functiecategorieën" vervangen door de woorden "en het aantal vte doelgroepwerknemers".

Art. 16.Aan artikel 42 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementonderste type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035566 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuld type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015035618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun voor innovaties in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artik type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor rekrutering en selectie van personeel voor de functies van boswachter, beleidsadviseur en natuurinspecteur bij het Agentschap voor Natuur en Bos sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De datum, vermeld in het eerste lid, wordt verlengd tot en met 31 december 2018 als de dienst een samenwerkingsovereenkomst sluit met een andere erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en uiterlijk op 31 december 2017 een afschrift van die overeenkomst bezorgt aan het agentschap.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 17.In artikel 3, B, 8°, van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 wat be type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "Het agentschap kent dat nummer toe" en de woorden "nadat de dienst het identificatienummer" worden de woorden "en levert een inschrijvingsbewijs af" ingevoegd;2° de woorden "en een inschrijvingsbewijs afgeleverd" worden toegevoegd.

Art. 18.In artikel 6 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede ", het aantal VTE doelgroepwerknemers en het aantal GESCO-VTE in de verschillende functiecategorieën" vervangen door de woorden "en het aantal VTE doelgroepwerknemers";2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.De jaarsubsidie bestaat uit een enveloppe die het resultaat is van de som van de volgende formules: 1° toegewezen aantal VTE logistiek personeel * 27.048,64 euro; 2° toegewezen aantal VTE logistiek personeel/22,5 * 40.678,92 euro; 3° toegewezen aantal VTE logistiek personeel/17,5 * 51.758,75 euro; 4° toegewezen aantal VTE logistiek personeel/100 * 60.660,18 euro.".

Art. 19.Artikel 7 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten, wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 9 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", inclusief GESCO's," opgeheven.

Art. 21.In artikel 9/1, eerste lid, van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, wordt de zinsnede ", exclusief gesco's," opgeheven.

Art. 22.In artikel 10 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", exclusief GESCO's," opgeheven.

Art. 23.In artikel 11 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 6, § 2, eerste lid, en artikel 7 tot en met 10" vervangen door de zinsnede "artikel 6, § 2, en artikel 8 tot en met 10".

Art. 24.In artikel 12 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones sluiten, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt: " § 2. Voor de bewijsvoering van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, wordt het personeel dat conform dit besluit is toegewezen, in aanmerking genomen. Dat betekent dat: 1° alleen het toegewezen aantal VTE logistiek personeel en de prestaties van het logistiek personeel in aanmerking worden genomen om 95% van het gemiddelde van 1450 gefactureerde uren te bereiken;2° alleen het toegewezen aantal VTE doelgroepwerknemers en de prestaties van de doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om 95% van het gemiddelde van 1330 gefactureerde uren te bereiken; 3° het toegewezen aantal VTE logistiek personeel en het toegewezen aantal VTE doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om de norm voor het begeleidend personeel en de norm voor het leidinggevend personeel te berekenen.".

Art. 25.In artikel 13 van bijlage II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, artikel 7, 1° en artikel 8, eerste lid, 1° " vervangen door de zinsnede "artikel 6, § 2, 1°, en artikel 8, § 1, eerste lid, 1° ";2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 6, § 2, eerste lid, 2°, 3° en 4°, artikel 7, 2°, 3° en 4°, en artikel 8, eerste lid, 2°, 3° en 4° " vervangen door de zinsnede "artikel 6, § 2, 2°, 3° en 4°, en artikel 8, § 1, eerste lid, 2°, 3° en 4° ".

Art. 26.In artikel 14 van bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 wat be type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, wordt de zinsnede ", het aantal VTE doelgroepwerknemers en het aantal GESCO-VTE in de verschillende functiecategorieën" vervangen door de woorden "en het aantal VTE doelgroepwerknemers". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 27.In artikel 3, D, van bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de dienst bezorgt jaarlijks voor 15 april de gegevens van het voorbije werkjaar over de resultaatgerichte indicatoren, vermeld in punt B, 1°, aan het agentschap;".

Art. 28.In artikel 3, D, van bijlage V bij hetzelfde besluit wordt een punt 1° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° /1 alle erkende diensten bezorgen samen jaarlijks voor 15 april een overzicht van knelpunten en eventuele toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de algemene werking van de sector van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, aan het agentschap;". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van bijlage VIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 29.Aan artikel 6 van bijlage VIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3. De diensten voor gastopvang bezorgen jaarlijks voor 1 maart een overzicht van het aantal gepresteerde uren gastopvang per gemeente tijdens het voorbije werkjaar aan het agentschap.". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van bijlage XIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 30.In artikel 3, A, 3°, van bijlage XIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden de woorden "rapporteert die jaarlijks aan de overheid" vervangen door de zinsnede "bezorgt de inventaris van het voorbije werkjaar jaarlijks voor 15 april aan het agentschap". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid

Art. 31.Artikel 6 van het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid wordt opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen

Art. 32.Het besluit van het afdelingshoofd van 19 juli 2011 houdende subdelegatie van aan hem gedelegeerde bevoegdheden aan de teamverantwoordelijke van het team Eerste lijn en Thuiszorg wordt opgeheven.

Art. 33.Dit besluit treedt in werking op 10 februari 2017.

Art. 34.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 februari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^