Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 maart 2004
gepubliceerd op 18 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Studiedienst van de Vlaamse regering"

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035401
pub.
18/03/2004
prom.
03/03/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MAART 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Studiedienst van de Vlaamse regering"


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 december 2003;

Gelet op het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van dertig dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003;

Overwegende dat het aangewezen is, voor een efficiënte vervulling van sommige taken van beleidsuitvoering van de Vlaamse regering, inzonderheid de uitvoering van studies in opdracht van de Vlaamse regering, binnen het Vlaams ministerie "Diensten van de Minister-President" een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid op te richten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Benaming, doel en taakstelling van het agentschap

Artikel 1.Binnen het Vlaams ministerie "Diensten van de Minister-President" wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht, onder de benaming "Studiedienst van de Vlaamse regering", hierna "het agentschap" te noemen.

De Studiedienst van de Vlaamse regering wordt opgericht voor het formuleren van beleidsrelevante aanbevelingen teneinde de Vlaamse regering te ondersteunen bij en te stimuleren tot het voeren van een geïntegreerd en toekomstgericht beleid.

Het agentschap behoort tot het beleidsdomein "Diensten van de Minister-President".

Art. 2.Het agentschap heeft als missie het uitvoeren van analyses en studies rond demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke thema's, de opbouw van beleidsgerichte gegevensbestanden, alsook het methodologisch uitwerken en onderbouwen van de statistiekfunctie.

Art. 3.Het agentschap heeft tot taak : 1° het uitvoeren van beleidsdomeinoverschrijdende en toekomstverkennende studies;2° het verzorgen van een recurrente algemene omgevingsmonitoring;3° coördinatie Vlaams statistisch systeem;4° het instaan voor het intern databeheer en kwaliteitsverhoging van surveys en de officiële statistiek. De taakstellingen vermeld in het eerste lid gebeuren met de bedoeling om aan de Vlaamse regering beleidsrelevante aanbevelingen af te leveren.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt de beheersovereenkomst de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria.

Art. 5.Bij het uitoefenen van zijn missie en taken treedt het agentschap op namens de rechtspersonen Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gewest. HOOFDSTUK II. - Aansturing en leiding van het agentschap

Art. 6.Het agentschap ressorteert onder het hiërarchisch gezag van de Vlaamse minister, bevoegd voor de planning en de statistiek, hierna "de minister" te noemen.

Art. 7.De minister stuurt het agentschap aan, inzonderheid via de beheersovereenkomst.

Art. 8.Het hoofd van het agentschap is belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het agentschap, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid. HOOFDSTUK III. - Delegatie van beslissingsbevoegdheden

Art. 9.Het hoofd van het agentschap heeft delegatie van beslissingbevoegdheid voor de aangelegenheden die zijn vastgesteld in het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie, hierna "het algemeen delegatiebesluit" te noemen.

Art. 10.Bij het gebruik van de delegaties gelden de algemene voorwaarden en beperkingen, alsook de bepalingen inzake de mogelijkheid tot subdelegatie, de regeling bij vervanging en de verantwoording, zoals vervat in het algemeen delegatiebesluit. HOOFDSTUK IV. - Controle, opvolging en toezicht

Art. 11.Onverminderd de artikelen 9, 33 en 34 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, interne controle en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.

Art. 12.De minister kan, in het kader van de opvolging en de uitoefening van het toezicht, op ieder ogenblik aan het hoofd van het agentschap informatie, rapportering en verantwoording vragen over bepaalde aangelegenheden, zowel op geaggregeerd niveau als op niveau van individuele onderwerpen en dossiers. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 13.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor de planning en de statistiek, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^