Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 oktober 2003
gepubliceerd op 02 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003036103
pub.
02/12/2003
prom.
03/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2003


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 20 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid artikel 57;

Gelet op het decreet van 4 juli 2003 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting gegeven op 30 september 2003;

Gelet op het akkoord verleend door de Inspectie van Financiën op 1 en 15 september 2003;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het gesplitst ordonnanceringskrediet ingeschreven onder b.a. 01.01, programma 69.90 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 wordt verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De in deze tabel vermelde bedragen worden bijgevoegd bij het overeenkomstig krediet voor het begrotingsjaar 2003.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Brussel, 3 oktober 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^