Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 oktober 2003
gepubliceerd op 12 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003201692
pub.
12/11/2003
prom.
03/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, II, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 2 oktober 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 dient te worden aangepast teneinde, ter uitvoering van het intersectoraal akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005, de reguliere tewerkstelling mogelijk te maken van personeel met een DAC-statuut dat belast is met ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking inzake welzijn in Brussel-Hoofdstad en het betrokken personeel in dat opzicht de nodige garanties te bieden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector wordt vervangen door wat volgt : « § 1. Van het begrotingskrediet, bepaald in artikel 2, wordt jaarlijks voorafgenomen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 1o een bedrag van 46.000 euro op jaarbasis, aan te passen conform § 2; 2o na voorafname van het bedrag, bepaald in 1o, een bedrag gelijk aan 10 % van het resterende begrotingskrediet.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie gebruikt die middelen voor de ondersteuning van overleg en samenwerking in Brussel-Hoofdstad overeenkomstig de bepalingen in dit besluit. § 2. Het bedrag, vermeld in § 1, eerste lid, 1o, is uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2003.

Het bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van het Rijk worden gekoppeld. Die koppeling wordt evenwel berekend en, toegepast overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2003.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^