Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 oktober 2003
gepubliceerd op 19 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035410
pub.
19/03/2004
prom.
03/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 22 augustus 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden vanaf het jaar 2003 niet meer kan worden toegepast door de vrijwillige ontbinding van de v.z.w.

Intercultureel Centrum voor Migranten, dat het erkende forum zelf intussen het v.z.w.-statuut heeft aangenomen en dat bijgevolg onverwijld een wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden sluiten moet worden doorgevoerd om de continuïteit van de werking van het forum voor organisaties van etnisch-culturele minderheden, bedoeld in artikel 9 van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden, vanaf 1 januari 2003 te garanderen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van etnisch-culturele minderheden wordt de bepaling onder 10° opgeheven.

Art. 2.In artikel 2, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden « minstens éénmaal om de twee jaar een open-forumbijeenkomst organiseren » vervangen door de woorden « deze visies en standpunten bekendmaken via bijeenkomsten » en wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 3.In artikelen 4, 5 en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « het uitvoerend comité » telkens vervangen door de woorden « de raad van bestuur ».

Art. 4.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit worden het eerste en het tweede lid geschrapt.

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 4°, worden de woorden « met het Intercultureel Centrum voor Migranten en » geschrapt;2° in § 2, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt : 4° « Deze bezorgt eventueel zijn opmerkingen aan het forum binnen een termijn van twee maanden na het voorleggen van het huishoudelijk reglement en keurt, eventueel na overleg, het huishoudelijk reglement goed.»

Art. 6.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « aan het Intercultureel Centrum voor Migranten » geschrapt.

Art. 7.In artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « van het Intercultureel Centrum voor Migranten en » geschrapt en worden de woorden « hun respectieve » vervangen door het woord « zijn ».

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, worden de woorden « alsook een overeenkomst, zoals bepaald in § 3 » geschrapt;2° in § 2, wordt het woord « subsidie » vervangen door het woord « subsidie-enveloppe »;3° § 3, wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De subsidie-enveloppe moet door het forum voor minstens 75 % aangewend worden voor personeelskosten. »; 4° § 4, wordt opgeheven.

Art. 9.In hetzelfde besluit worden een artikel 10bis, 10ter, 10quater, 10quinquies, 10sexies, 10septies en 10octies ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 10bis.De loonschalen voor de personeelsleden van het secretariaat van het forum worden bepaald door de raad van beheer in overeenstemming met de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten voor de sector etnisch-culturele minderheden.

Art. 10ter.De subsidie-enveloppe, bedoeld in artikel 10, § 2, wordt geïndexeerd op de wijze die bepaald is in de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. Die koppeling aan het indexcijfer wordt berekend en toegepast overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen.

Art. 10quater.Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt de subsidie-enveloppe eveneens aangepast aan de anciënniteitsontwikkeling.

Art. 10quinquies.Als de subsidies van het forum, toegekend op basis van dit besluit, voor een bepaald jaar niet volledig werden aangewend, moet het forum hiermee reserves opbouwen. Die reserves moeten worden aangewend om uitgaven te financieren die bijdragen tot de realisatie van de taken van het forum. Met deze reserves moet in de eerste plaats de wettelijk bepaalde voorziening voor vakantiegeld worden aangelegd.

De concrete aanwending ervan wordt door de administratie nagegaan in het kader van het toezicht. Reserves, opgebouwd na 1 januari 2003, die op het ogenblik van het afsluiten van het boekjaar meer bedragen dan de jaarlijkse subsidie-enveloppe, worden ten belope van het bedrag dat de jaarlijkse subsidie-enveloppe overschrijdt, teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 10sexies.Het forum ontvangt een voorschot van 90 % van de geraamde subsidies voor het kalenderjaar. Dat voorschot wordt zo snel mogelijk na de goedkeuring van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap uitbetaald.

Art. 10septies.§ 1. Uiterlijk tegen 30 april en voor het eerst tegen 30 april van het jaar dat volgt op dat van de erkenning, dient het forum een financieel verslag over het voorgaande jaar in. Dat verslag wordt opgesteld aan de hand van het door de administratie uitgewerkte model en geviseerd door een bedrijfsrevisor. § 2. Bij laattijdige indiening van het financieel verslag wordt 5 % van de subsidie niet uitbetaald.

Art. 10octies.§ 1. De definitieve subsidie wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, na ontvangst van het financiële verslag, bedoeld in artikel 10septies, § 1. § 2. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald vóór 1 september van het daaropvolgende activiteitenjaar, na controle en goedkeuring van het financiële verslag, bedoeld in artikel 10septies, § 1. § 3. Bij de berekening van het saldo wordt rekening gehouden met de uitgekeerde voorschotten. Als de uitgekeerde voorschotten hoger zijn dan de subsidie wordt het verschil teruggevorderd. »

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^