Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 juli 2003
gepubliceerd op 27 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W.

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035946
pub.
27/08/2003
prom.
04/07/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W.


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6 en 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, inzonderheid artikel 31;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot en met 58 betreffende de controle op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie sluiten houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003035641 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 25 juni 2003;

Op voorstel van de minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° koepelorganisatie : organisatie die ondersteunende of dienstverlenende activiteiten verricht voor de organisaties die opleiding en begeleiding aanbieden aan personen met een zwakke arbeidsmarktpositie met het oog op een duurzame inschakeling in het economisch circuit;2° administratie : de administratie Werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;3° minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid;4° leden : organisaties die particuliere en lokale niet-commerciële opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten inrichten en lidgeld betalen aan een koepelorganisatie;5° personen met een zwakke arbeidsmarktpositie : alle groepen van de bevolking op actieve leeftijd die niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. HOOFDSTUK II. - Algemeen

Art. 2.Binnen de perken van de begrotingskredieten kan een subsidie verleend worden aan het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. inzover die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 4 voor de vervulling van de taken bepaald in artikel 5. HOOFDSTUK III. - Erkenning Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W.

Art. 3.§ 1. Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W., Koningin Elisabethlaan 49, 9000 Gent, wordt erkend als koepelorganisatie. § 2. Deze erkenning geldt voor onbepaalde duur. § 3. De minister kan de erkenning intrekken indien het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. niet meer aan de voorwaarden vermeld in artikel 4 voldoet. HOOFDSTUK IV. - Subsidievoorwaarden

Art. 4.Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. dient tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden te voldoen : 1° haar hoofdactiviteit dient, zowel statutair als in effectieve werking, rechtstreeks of onrechtstreeks te bestaan uit de ondersteuning van leden actief op het vlak van begeleiding, opleiding en werkervaring van personen met een zwakke arbeidsmarktpositie met het oog op het verbeteren van hun inzetbaarheid en doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt;2° dient minimaal 100 betalende leden te ondersteunen, met een voldoende regionale spreiding.

Art. 5.Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. dient minimaal de volgende taken in het kader van het Vlaamse beleid als ondersteuningsstructuur voor de particuliere en lokale niet-commerciële opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten in Vlaanderen te vervullen : 1° lokale en regionale ondersteuning;2° ervaringsuitwisseling, visie-ontwikkeling en vertegenwoordiging;3° opvolging en toepasbaarheid van nationale, internationale en europese regelgeving;4° informatie en communicatie;5° deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg;6° praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling;7° gegevensverzameling.

Art. 6.De minister kan deze voorwaarden en taken jaarlijks bepalen. HOOFDSTUK V. - Subsidieprocedure

Art. 7.§ 1. Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. dient jaarlijks een aanvraag met actiedossier in bij de administratie. Dit actiedossier omvat een inhoudelijk en een financieel luik. § 2. De administratie geeft zijn advies binnen de dertig dagen na ontvangst en maakt zijn advies over aan de minister. § 3. De minister beslist jaarlijks over de goedkeuring van het actiedossier. § 4. De Vlaamse regering beslist jaarlijks over de toekenning van de subsidie.

Art. 8.§ 1. De subsidie bestaat uit de loonkosten van het toegekende personeel, te weten 8 voltijds equivalenten, evenals uit een werkingskost.

De subsidie voor de loonkosten voor de functie van administratief medewerker evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de overeenkomstige loonschaal 11 van het betreffende paritair comité 319.

De subsidie voor de loonkosten voor de functie van stafmedewerker evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de overeenkomstige loonschaal 21 van het betreffende paritair comité 319.

De subsidie van de loonkosten voor de functie van coördinator evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de overeenkomstige loonschaal 25 van het betreffende paritair comité 319 evenwel verhoogd met 15 %.

Bij uitdiensttreding van een personeelslid komt voor de vervanger een maximale relevante anciënniteit als deze van het uit dienst getreden personeelslid voor subsidiëring in aanmerking, met een maximum van 6 jaren. § 2. De subsidie wordt toegekend overeenkomstig de volgende modaliteiten : - Een eerste voorschot ten bedrage van 70 % van de maximale subsidie wordt betaald na ondertekening en vastlegging van het subsidiebesluit. - Een tweede voorschot ten bedrage van 20 % van de maximale subsidie wordt uiterlijk negen maanden na het begin van het subsidiebesluit betaald onder voorwaarde dat het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. uiterlijk zeven maanden na het begin van het subsidiebesluit, onder vorm van een tussentijds inhoudelijk rapport, aantoont dat de beoogde activiteiten, in functie van de verlopen uitvoeringsperiode, in voldoende mate uitgevoerd werden. Te beperkte of sterk vertraagde uitvoering van de activiteiten zal een evenredige vermindering van het tweede voorschot voor gevolg hebben. - Het saldo dat niet hoger kan zijn dan het verschil tussen de uitgekeerde voorschotten en de maximale subsidie wordt vereffend nadat het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. zowel aan de hand van een activiteitsrapport heeft aangetoond dat de met het besluit beoogde werkzaamheden effectief werden uitgevoerd in de subsidieperiode, als aan de hand van afschriften van de stavingsstukken opgave heeft gedaan van alle subsidieerbare uitgaven en heeft gemeld op welke plaats de originelen worden ter beschikking gehouden voor verificatie. Het inhoudelijk eindrapport en de uitgavenstaving worden uiterlijk 3 maanden na afloop van het subsidiebesluit ingediend. HOOFDSTUK VI. - Subsidietoekenning begrotingsjaar 2003

Art. 9.Ten laste van de organisatie-afdeling 52, programma 52.40, basisallocatie 41.06 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 wordt een subsidie ten bedrage van maximaal 480.182,- EUR toegekend aan het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en tewerkstelling V.Z.W., Koningin Elisabethlaan 49, 9000 Gent.

Art. 10.De subsidie wordt toegekend aan het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. in zijn hoedanigheid van ondersteuningsstructuur en gesprekspartner inzake arbeidsmarktgerichte trajectacties, meer bepaald ter financiering van de loonkosten evenals de werkingskosten zoals omschreven in het door de minister goedgekeurde 'actiedossier juli 2003-juni 2004'. Deze acties beantwoorden aan de in artikel 5 bepaalde taken.

Art. 11.De subsidie mag alleen aangewend worden voor de uitvoering van de in artikel 5 bepaalde taken, zoals die in detail inhoudelijk werden beschreven en gebudgetteerd in het 'actiedossier juli 2003-juni 2004'. De subsidiabele kosten bestaan uit de loonkost van het hierbij ingezet personeel, te weten 8 voltijds equivalenten evenals uit de werkingskosten ter uitvoering van de acties beschreven in het 'actiedossier juli 2003-juni 2004'. De subsidieerbare uitvoeringsperiode loopt van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004.

Alleen de bovenvermelde uitgaven die betrekking hebben op de in artikel 5 genoemde taken, uitgevoerd in de subsidieperiode met het betreffende personeel, komen in aanmerking voor terugbetaling.

Art. 12.De subsidie voor het 'actiedossier juli 2003-juni 2004' wordt gestort op bankrekeningnummer 068-2159417-30 van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. overeenkomstig de volgende modaliteiten, zoals bepaald in artikel 8 : - Een eerste voorschot ten bedrage van 70 % van de maximale subsidie of 336.127,40 EUR wordt betaald na ondertekening en vastlegging van dit besluit. - Een tweede voorschot ten bedrage van 20 % van de maximale subsidie of 96.036,40 EUR wordt uiterlijk op 1 april 2004 betaald onder voorwaarde dat het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. uiterlijk op 31 januari 2004, onder vorm van een tussentijds inhoudelijk rapport, aantoont dat de beoogde activiteiten, in functie van de verlopen uitvoeringsperiode, in voldoende mate uitgevoerd werden. Te beperkte of sterk vertraagde uitvoering van de activiteiten zal een evenredige vermindering van het tweede voorschot voor gevolg hebben. - Het saldo dat niet hoger kan zijn dan het verschil tussen de uitgekeerde voorschotten en de maximale subsidie wordt vereffend nadat het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. zowel aan de hand van een activiteitsrapport heeft aangetoond dat de met het besluit beoogde werkzaamheden effectief werden uitgevoerd in de subsidieperiode, als aan de hand van afschriften van de stavingsstukken opgave heeft gedaan van alle subsidieerbare uitgaven en heeft gemeld op welke plaats de originelen worden ter beschikking gehouden voor verificatie. Het inhoudelijk eindrapport en de uitgavenstaving worden uiterlijk op 30 september 2004 ingediend.

Art. 13.Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. maakt de in artikel 12 voorgeschreven documenten over aan de administratie Werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. De hoogte van de definitief verschuldigde subsidie, met een maximum van 480.182,- EUR zal worden bepaald op basis van het ingediende activiteitenrapport en in functie van de bewezen uitgaven.

Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. is verplicht de via voorschot eventueel te veel betaalde som, zonder ingebrekestelling, op eenvoudig verzoek van de administratie terug te storten.

Art. 14.De subsidiegever draagt bij deze financiering geen enkele verantwoordelijkheid of juridische aansprakelijkheid ten aanzien van derden ingevolge door het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling V.Z.W. uitgevoerde activiteiten of aangegane verbintenissen. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.

Brussel, 4 juli 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^