Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 maart 2011
gepubliceerd op 31 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

bron
vlaamse overheid
numac
2011035258
pub.
31/03/2011
prom.
04/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 56 en artikel 57;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, en op de bijlage;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie, gegeven op 4 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 januari 2011;

Gelet op het advies nr. 49.201/1 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2000, 1 juni 2001, 15 juli 2002, 18 juli 2003, 30 april 2004, 15 april 2005, 20 april 2007, 12 december 2008 en 5 februari 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « gemeentelijke basisschool, Willem van Haechtlaan 66, te 2050 Antwerpen » worden vervangen door de woorden « gemeentelijke basisschool, Onderwijsstraat 19, te 2540 Hove »;2° de woorden « vrije basisschool, Godfried Bomansstraat 17, te 3920 Lommel » worden vervangen door de woorden « vrije lagere school, Kloosterstraat 6, 3930 Hamont-Achel ».

Art. 2.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « Het departement » vervangen door de woorden « Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming ».

Art. 3.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art.10. De onderwijsinspectie houdt toezicht op het verloop en de correctheid van het examen en stelt daarover een rapport op vóór eind juni van het lopende schooljaar ».

Art. 4.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003, worden de woorden « het departement » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming ».

Art. 5.In hetzelfde besluit worden de bijlagen vervangen door de bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2011, met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt op 1 september 2011.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage 1. Model getuigschrift basisonderwijs VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING Getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt krachtens de artikelen 53 en 54 van het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Ondergetekende (voornaam en familienaam in blokletters) . . . . . voor het schoolbestuur (volledige naam en adres van de administratieve vestigingsplaats van de school) . . . . . . . . . . . . . . . gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (1) gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (1) erkend door de Vlaamse Gemeenschap (1) bevestigt hiermee dat (voornaam en familienaam van de leerling in blokletters) . . . . . geboren te (geboorteplaats) . . . . . op (geboortedatum, waarvan de maand voluit geschreven) . . . . . - aan onze lagere school in voldoende mate de doelen van het leerplan heeft bereikt. (1) - aan onze lagere school de leerdoelen van een handelingsplan heeft bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.(1) Als bewijs wordt hem / haar op de laatste dag van het schooljaar............... -............... (twee opeenvolgende jaartallen van telkens vier cijfers) dit getuigschrift afgegeven.

Handtekening van de voorzitter en de leden van de klassenraad : (2) Voor het schoolbestuur : Schoolstempel Handtekening van de houd(st)er : ________ (1) Schrappen wat niet van toepassing is.(2) Ten minste de helft van het aantal leden van de klassenraad. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 betreffende het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Brussel, 4 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage 2. Model getuigschrift basisonderwijs via examencommissie VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING Getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt krachtens het artikel 56 van het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Ondergetekende (voornaam en familienaam in blokletters) . . . . . voor het schoolbestuur (volledige naam en adres van de administratieve vestigingsplaats van de school) . . . . . . . . . . . . . . . gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (1) gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (1) erkend door de Vlaamse Gemeenschap (1) bevestigt hiermee dat (voornaam en familienaam van de leerling in blokletters) . . . . . geboren te (geboorteplaats) . . . . . op (geboortedatum, waarvan de maand voluit geschreven) . . . . . aan onze school, die fungeert als examencommissie, geslaagd is voor de examens tot het behalen van het getuigschrift basisonderwijs.

Als bewijs wordt hem/haar op de laatste dag van het schooljaar . . . . . - . . . . . (twee opeenvolgende jaartallen van telkens vier cijfers) dit getuigschrift afgegeven.

Handtekening van de voorzitter en de leden van de examencommissie : (2) Voor het schoolbestuur : Schoolstempel Handtekening van de houd(st)er : ________ (1) Schrappen wat niet van toepassing is.(2) Ten minste de helft van het aantal leden van de commissie. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 betreffende het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Brussel, 4 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^