Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 maart 2011
gepubliceerd op 12 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervanging van één mandaat en de verlenging van drie mandaten in de raad van bestuur en de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond

bron
vlaamse overheid
numac
2011202190
pub.
12/05/2011
prom.
04/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervanging van één mandaat en de verlenging van drie mandaten in de raad van bestuur en de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

Overwegende dat de statuten van de Stichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, van 27 januari 2003, in het bijzonder artikel 9, bepalen dat het bestuur bestaat uit een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal leden, dat de Vlaamse Regering de bestuurders benoemt, schorst en ontslaat en dat die benoemingen gelden voor een termijn van vijf jaar;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan Mevr. Ann Demeester en de heer Paul Van Grembergen wordt eervol ontslag verleend uit de raad van bestuur van de Stichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.

Art. 2.Mevr. An De Moor en de heer Herman Balthazar worden benoemd als lid van de raad van bestuur van de Stichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.

Art. 3.De mandaten van de heer Jan Jaspers en de heer Rudi Van Quaquebeke in de raad van bestuur van de Stichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond worden verlengd voor een periode van vijf jaar.

Art. 4.Mevr. Diane Verstraeten wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, in opvolging van de heer Paul Van Grembergen.

Art. 5.Het mandaat van de bestuurders gaat in op 10 maart 2011.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^