Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 november 1997
gepubliceerd op 24 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036402
pub.
24/12/1997
prom.
04/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten betreffende het technisch onderwijs, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 april 1957;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd bij decreet van 28 april 1993, inzonderheid artikel 36, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1960 tot regeling van de inrichting der tijdelijke scholen en leergangen van het technisch onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 oktober 1997;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De tijdelijke leergangen ingericht door : 1° de "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", Poststraat 111, te 1210 Brussel, verder vermeld als de leergangen van de KAV;2° het "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", Minderbroedersstraat 8, te 3000 Leuven, verder vermeld als de leergangen van de KVLV;3° de "Huishoudelijke en Familiale Beroepsleergangen van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen", Sint-Jansstraat 32, te 1000 Brussel, verder vermeld als de leergangen van de SVV;4° de "Brailleliga - Nationale Instelling voor het Blindenwelzijn", Engelandstraat 57, te 1060 Brussel, verder vermeld als de leergangen van de Brailleliga, worden gesubsidieerd voor het tijdperk van 1 september 1995 tot en met 31 augustus 1996.De leergangen vermeld onder 1°, 2° en 3°, worden administratief ingedeeld in de categorie "lagere secundaire beroepsleergangen". De leergangen vermeld onder 4° worden administratief ingedeeld in de categorie "buitengewoon lager secundair beroepsonderwijs".

Art. 2.Het bedrag van de forfaitaire weddetoelage die zal toegekend worden, wordt vastgesteld op F 952 (negenhonderd tweeënvijftig frank) per werkelijk gegeven lesuur. Nochtans mag het aantal gesubsidieerde lesuren niet meer bedragen dan respectievelijk : 1° 25 230 uren voor de leergangen van de KAV;2° 24 867 uren voor de leergangen van de KVLV;3° 80 uren voor de leergangen van de SVV;4° 4 627 uren voor de leergangen van de Brailleliga.

Art. 3.Voor het tijdperk van 1 september 1995 tot en met 31 augustus 1996 worden de bedragen, die aan de inrichtende macht van de betrokken tijdelijke leergangen zullen uitgekeerd worden, berekend op grond van het in artikel 2 bepaalde forfait. Zij bedragen : 1° F 24 018 960 voor de leergangen van de KAV;2° F 23 673 384 voor de leergangen van de KVLV;3° F 76 160 voor de leergangen van de SVV;4° F 4 404 904 voor de leergangen van de Brailleliga.

Art. 4.De forfaitaire weddetoelagen zoals berekend in artikel 3 zijn aan te rekenen ten laste van basisallocatie 44.61 van de organisatieafdeling 34.20, van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het dienstjaar 1997.

Art. 5.Het bedrag van de forfaitaire weddetoelagen zoals berekend in artikel 3 wordt op verzoek van de betrokken inrichtende macht gestort op volgende financiële rekening : 1° 000-0329642-36 van de "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", te Brussel;2° 730-0041014-76 van het "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", te Leuven; 3° 870-0405260-57 van de "Socialistische Vooruitziende Vrouwen - C.H.F.B.", te Mechelen; 4° 000-0077868-74 van de "Brailleliga - Nationale Instelling voor het welzijn van de blinden", te Brussel.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 november 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L.VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^