Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 november 1997
gepubliceerd op 24 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire projecten

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036437
pub.
24/12/1997
prom.
04/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire projecten


De vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en 7 oktober 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994, tot regeling van de begrotingscontrole, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 1996 tot regeling van de procedure voor en de voorwaarden van betoelaging van internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van hoger onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 november 1997;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ten laste van basisallocatie 33.01 (programma 33.20) van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 1997 wordt een subsidie verleend aan de in artikel 2 vernoemde Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van projecten van internationale interuniversitaire samenwerking.

Art. 2.De subsidie, bedoeld in artikel 1, bedraagt per project maximaal het hiema vermelde bedrag : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De uitvoering van dit toelagebesluit zal gebeuren overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 1996 tot regeling van de procedure voor en de voorwaarden van betoelaging van internationale samenwerkingprojecten op het gebied van hoger onderwijs.

Art. 4.Controle van ambtenaren van het departement Onderwijs of andere bevoegde instanties is mogelijk.

Brussel, 4 november 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^