Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 november 1997
gepubliceerd op 18 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036463
pub.
18/12/1997
prom.
04/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 6, § 1, V, zoals gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 30 december 1996 betreffende het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij;

Gelet op het voorstel van de vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing van 30 juni 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 4 november 1997;

Gelet op de wet op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de inningsmodaliteiten van verplichte bijdragen in het promotiefonds "Varkens" dringend moeten aangepast worden om meer middelen ter beschikking te hebben voor promotie en exportbevordering in een sterk concurrentiële markt;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Punt 2, 1° en 2°, van bijlage V bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij, wordt vervangen door wat volgt : « 1° Wie varkens slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis betaalt een bijdrage van 10 frank per geslacht varken, geschikt voor menselijke consumptie, met uitzondering van de levend ingevoerde dieren.

Aan de leverancier van de varkens wordt daarvan 5 frank per geslacht varken doorberekend.

Aan de koper van de geslachte varkens wordt daarvan een bijdrage van 5 frank per geslacht varken doorgerekend; aan de koper van delen van versneden varkens een daarmee gelijkgesteld bedrag van 6 centiemen per kilogram varkensvlees. 2° Wie levend ingevoerde varkens slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis betaalt een bijdrage van 5 frank per geslacht varken, geschikt voor menselijke consumptie. Deze bijdrage wordt doorgerekend aan de koper van de geslachte varkens; aan de koper van delen van versneden varkens wordt een daarmee gelijkgesteld bedrag van 6 centiemen per kilogram varkensvlees doorgerekend. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor het promotiebeleid inzake landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 november 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, L. VAN DEN BRANDE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^