Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 november 1997
gepubliceerd op 30 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT-personeelsleden betreft

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036506
pub.
30/12/1997
prom.
04/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT-personeelsleden betreft


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993, 7 december 1994, 8 december 1994, 11 januari 1995, 1 juni 1995, 12 juni 1995, 21 december 1995, 14 mei 1996, 20 juni 1996, 26 juni 1996, 19 december 1996, 14 januari 1997, 4 februari 1997, 11 maart 1997, 24 juni 1997, 9 september 1997 en 17 september 1997;

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 19 juni 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 juli 1997;

Gelet op het protocol nr. 79.189 van 16 juli 1997 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 23 juli 1997 betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 september 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel VIII 79, § 1, van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan 5°, a) worden de volgende woorden toegevoegd « (van) C141 (naar) C142 » 2° aan 5°, b) worden de volgende woorden toegevoegd « (van) C142 (naar) C143 » 3° aan 6° worden de volgende woorden toegevoegd « (van) C241 (naar) C242 ».

Art. 2.Aan artikel VIII 94 van hetzelfde statuut wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De stage van de scheepstechnicus duurt negen maanden. »

Art. 3.Aan artikel VIII 111 van hetzelfde statuut wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. De ambtenaar die voor de overheveling vanuit de Regie voor Martiem Transport titularis was van de graad van scheepswerktuigkundige 2de klasse B, krijgt na 10 jaar schaalanciënniteit de salarisschaal D241. »

Art. 4.Aan artikel VIII 128 van hetzelfde statuut worden een § 3, § 4 en § 5 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 3. De technisch beambte overgeheveld vanuit de Regie voor Maritiem Transport die op 1 juni 1997 belast is met de functie van kok ingescheept, kan bevorderd worden tot de graad van speciaal assistent (functie kok ingescheept) mits hij slaagt voor een bijzonder vergelijkende bekwaamheidsproef waaraan hij tweemaal mag deelnemen. § 4. De scheepsbeambte, belast met de functie van matroos en overgeheveld vanuit de Regie voor Maritiem Transport, kan bevorderd worden tot de graad van schipper (functie bootsman-loodsboten of bebakening) mits hij slaagt voor een bijzonder vergelijkende bekwaamheidsproef waaraan hij tweemaal mag deelnemen. § 5. De motorist, hoofdmotorist en de scheepstechnicus die in dienst zijn op 1 juni 1997 kunnen bevorderd worden tot de graad van hoofdscheepstechnicus mits zij slagen voor een bijzonder vergelijkende bekwaamheidsproef waaraan zij tweemaal mogen deelnemen, onverminderd de brevetvoorwaarden zoals voor de hoofdscheepstechnicus in bijlage 7 vermeld is. »

Art. 5.In artikel XIII 33, § 2, 1° van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 8 december 1994 en 1 juni 1995, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de salarisbepaling voor de deskundige en de hoofdtechnicus, wordt de volgende bepaling ingevoegd : « Hoofdscheepstechnicus C241 na 10 jaar schaalanciënniteit in C241 C242 » 2° tussen de salarisbepaling voor de radarwaarnemer en de technicus, wordt de volgende bepaling ingevoegd : « Scheepstechnicus C141 na 8 jaar schaalanciënniteit in C141 C142 na 10 jaar schaalanciënniteit in C142 C143 ».

Art. 6.Aan artikel XIII 106quinquies van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De toelage voor het werk vermeld onder punt 63 van bijlage 17 wordt verleend voor de hele wachtperiode en wordt bepaald op het dubbele van de hoogste toelage vermeld in artikel XIII 106quater. De toelage voor het werk vermeld onder punt 64 van bijlage 17 wordt verleend voor de hele wachtperiode en wordt bepaald op de helft van de hoogste toelage vermeld in artikel XIII 106quater. De toelage voor het werk vermeld onder punt 65 van bijlage 17 wordt bepaald op het dubbele van de toelage vermeld in artikel XIII 106quater ».

Art. 7.In afdeling 1 van Titel 6 van deel XIII van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 8 december 1994, 1 juni 1995, 12 juni 1995 en 19 december 1996, wordt een artikel XIII 155octies ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art XIII 155octies. De scheepstechnicus die als titularis van het getuigschrift of het brevet van officier werktuigkundige 2de klasse uiterlijk op 1 juni 1997 overgeheveld werd vanuit de Regie voor Maritiem Transport, ontvangt een salariscomplement van 23.744 fr. per jaar à 100%. »

Art. 8.In de bijlage 5 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 juni 1996 en 11 maart 1997, wordt in punt « I. Algemeen personeel », bij rang C2 onder het woord « hoofdtechnicus » het woord « hoofdscheepstechnicus » ingevoegd, en wordt bij rang Cl onder het woord « radarwaarnemer » het woord « scheepstechnicus » ingevoegd.

Art. 9.In de bijlage 7 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, 12 juni 1995, 14 mei 1996, 20 juni 1996, 26 juni 1996 en 11 maart 1997, worden tussen de vermeldingen met betrekking tot de graad « C2 - hoofdtechnicus » en « Cl - medewerker », de volgende bepalingen in de overeenstemmende kolommen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 10.In de bijlage 9 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 en 12 juni 1995, worden de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen bepalingen ingevoegd.

Art. 11.In de bijlage 11 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, 12 juni 1995 en 11 maart 1997, worden de salarisschalen, opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, ingevoegd.

Art. 12.In de bijlage 17 van hetzelfde statuut, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering 12 juni 1995, worden de punten 63., 64. en 65.toegevoegd, die luiden als volgt : « 63. prestaties in de werkjol van de kotter van de loodsdienst 64. het bedienen van de werkjolkraan op de kotter van de loodsdienst 65.prestaties in de werkjol van de tender, de sleep- of bebakeningsdienst ».

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 1997.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 november 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE INSCHAKELING IN DE NIEUWE LOOPBAANSTRUCTUUR (BIJLAGE 9) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT - personeel betreft.

Brussel, 4 november 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE TABEL VAN DE SALARISSCHALEN (bijlage 11) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT - personeel betreft.

Brussel, 4 november 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^