Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 september 2020
gepubliceerd op 17 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector

bron
vlaamse overheid
numac
2020015506
pub.
17/09/2020
prom.
04/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015506

VLAAMSE OVERHEID


4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 35.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 15 juli 2020; - De Europese Commissie verleende haar goedkeuring voor deze steunmaatregel op 27 juli 2020; - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de gevolgen van de federale corona-maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 zo snel mogelijk moeten worden ingeperkt en de ondernemingen die verplicht moesten sluiten of met een zwaar omzetverlies geconfronteerd worden zo snel mogelijk de kans moeten krijgen om terug op te starten. Met name wil de Vlaamse Regering door de regelgeving snel op te maken het mogelijk maken om evenementen in het najaar en het jaareinde te laten doorgaan.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met een verplichte sluiting van hun zaak of een sterke omzetdaling ten gevolge van de federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020. Voor de evenementensector zijn de gevolgen bij uitstek zwaar, aangezien bijna de hele sector omwille van deze maatregelen stilgevallen is, zodat de omzet vrijwel volledig weggevallen is. Bovendien brengt het risico op een tweede golf van de pandemie in het najaar 2020 of voorjaar en zomer 2021 met zich mee dat banken en verzekeringen deze sector voor concrete evenementen niet willen of kunnen financieren of verzekeren.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, wenst in samenwerking met de ministers bevoegd voor Toerisme, Sport, Jeugd en Cultuur de ondernemingen die een vestiging in Vlaanderen hebben en met deze gevolgen geconfronteerd worden een instrument aan te bieden dat de evenementensector als geheel helpt bij de heropstart van de activiteiten.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - Mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156) en 29 juni 2020 (C(2020) 4509). Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het Agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Agentschap Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;2° Tijdelijke kaderregeling: Mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156) en 29 juni 2020 (C(2020) 4509) en alle latere wijzigingen;3° Evenement: Een bijeenkomst van mensen met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip.Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde. Voor zover de steunaanvrager een operationele exploitatiezetel heeft binnen het Vlaams Gewest mag het evenement ook doorgaan binnen het Brusselse Gewest; 4° Datum van de indiening van de steunaanvraag: de datum van registratie van de steunaanvraag, vermeld in de beslissing tot steuntoekenning, vermeld in artikel 29 en 30;5° Datum van de steuntoekenning: de datum, vermeld in de beslissing tot steuntoekenning, vermeld in artikel 29 en 30;Decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten: het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;7° Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie;8° Oproep: een bij ministerieel besluit gelanceerde vraag of uitnodiging tot indiening van voorstellen om evenementen te steunen;9° Steun: de steun, vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet 16 maart 2012;10° Steunaanvrager: een onderneming, vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, die steun vraagt voor de organisatie van een evenement. HOOFDSTUK 2. - Tijdelijke kaderregeling

Art. 2.Alle steun die toegekend wordt met toepassing van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt verleend binnen de grenzen en de voorwaarden, vermeld in de tijdelijke kaderregeling.

De minister bepaalt per oproep de uiterste indieningsdatum van een aanvraag en de uiterste datum waarop het evenement moet doorgaan. De beslissing tot toekenning van de steun moet genomen worden uiterlijk op 31 december 2020. Indien de tijdelijke kaderregeling door de Europese Commissie zou worden verlengd, wordt de termijn vermeld in dit artikel voor dezelfde duur verlengd.

Art. 3.De steunaanvrager mag geen onderneming in moeilijkheden zijn zoals bedoeld in de tijdelijke kaderregeling. HOOFDSTUK 3. - Voorwaarden Afdeling 1. - Voorwaarden voor de steunaanvrager

Art. 4.De steunaanvrager is een onderneming als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten.

Art. 5.Een steunaanvrager neemt een van de volgende rechtsvormen aan: 1° een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;2° een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;3° een vereniging zonder winstoogmerk;4° een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan het statuut vermeld in punt 1° tot en met 3°.

Art. 6.De steunaanvrager heeft een operationele exploitatiezetel in België.

Art. 7.De steunaanvrager geeft een overzicht van de verkregen steun sinds 19 maart 2020 waaruit blijkt dat inclusief de gevraagde steun op basis van dit besluit, het maximum van 800.000 euro, vermeld in hoofdstuk 3.1 van de tijdelijke kaderregeling, nog niet overschreden is.

Art. 8.Een administratieve overheid als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid mag geen dominerende invloed hebben op het beleid van de steunaanvrager.

Er is een vermoeden van dominerende invloed als vermeld in het eerste lid, als de steunaanvrager voor 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid.

Het vermoeden, vermeld in het tweede lid, kan weerlegd worden als de steunaanvrager kan aantonen dat de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid, in werkelijkheid geen dominerende invloed uitoefent op het beleid van de steunaanvrager. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt daarover een beslissing.

Art. 9.De steunaanvrager mag geen ingebrekestellingen of juridische procedures hebben lopen die de realisatie van het evenement in de weg kunnen staan. Afdeling 2. - Voorwaarden voor het evenement

Art. 10.Het evenement draagt vanuit zijn netwerkkarakter bij tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling bij de steunaanvrager zelf en bij onderaannemers die aan het evenement meewerken.

Art. 11.Het evenement kan volgens het business plan rendabel georganiseerd worden, rekening houdende met eventuele projectsubsidies voor de realisatie van het evenement, en rekening houdende met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen.

Art. 12.Het evenement beschikt volgens het business plan, inclusief de gevraagde steun, over voldoende financiering om georganiseerd te worden.

Art. 13.De steunaanvrager houdt een aparte transparante boekhouding voor het evenement bij.

Art. 14.De steunaanvrager houdt een overzicht van de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen bij in geval het evenement geannuleerd wordt.

Art. 15.Het evenement vindt op zijn vroegst plaats na de datum van de indiening van de steunaanvraag.

In het eerste lid wordt verstaan onder plaatsvinden van het evenement: de dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag waarop een evenement plaatsvindt binnen een samenhangende reeks van evenementen.

Art. 16.De volgende evenementen zijn uitgesloten van steun: 1° evenementen die de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid niet kunnen naleven.De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag de groene score van de CERM-scan toe, en, afhankelijk van de aantallen, een uitzondering hierop op basis van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020203130 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot rectificatie van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het d type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020031192 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot opheffing van de ministeriële omzendbrief van 23 mei 2011 sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken; 2° evenementen van politieke partijen;3° evenementen die aanzetten tot haat of tot rassenhaat;4° evenementen die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden; 5° evenementen die minder dan 25.000 euro steun vragen. HOOFDSTUK 4. - Beoordelingscriteria

Art. 17.De ontvankelijke steunaanvragen worden getoetst aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve criteria op het vlak van: 1° de economische, reputationele en maatschappelijke meerwaarde van het evenement voor Vlaanderen;a) de bijdrage aan de internationale uitstraling van Vlaanderen en de heropstart van het toerisme in Vlaanderen;b) de mate waarin het evenement aansluit bij of bijdraagt tot de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, inzonderheid van Sport, Cultuur, Toerisme, Jeugd, Economie en Innovatie. - Evenementen uit de sportsector die een Vlaams of internationaal bereik hebben; - Internationale associatiecongressen binnen de domeinen circulaire economie, energie, industrie 4.0, levenslang leren, Samen Leven, Mobiliteit & Logistiek, Slim wonen en leven of binnen de toeristische thema's Vlaanderen Natuurlijk, Culinair Erfgoed, Erfgoedbeleving, Cycling; - Congressen & Beurzen die zich richten op de economische groeisectoren van Vlaanderen: life sciences, innovatieve & creatieve industrie, traditionele sectoren zoals haven en chemie of toeristische thema's; - Evenementen binnen de culturele en creatieve sectoren mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, literatuur, beeldende kunst, gaming, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele sector die een Vlaams of internationaal bereik hebben; - Evenementen uit de jeugdsector of het sociaal-cultureel volwassenwerk die een Vlaams of internationaal bereik hebben; - De mate waarin het evenement aansluit bij de prioriteiten van het Vlaams topevenementenbeleid. c) de mate waarin het evenement kan beschouwd worden als uniek en onderscheidend binnen zijn domein - De mate waarin het evenement innovatieve ontwikkelingen in de sector stimuleert en toepast; - De mate waarin het evenement aandacht heeft voor het duurzaam en maatschappelijk verantwoord organiseren van het evenement. 2° de actoren die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement: a) het professionalisme en de op basis van referenties uit het verleden bewezen degelijke werking van de steunaanvrager;b) het professionalisme en de op basis van referenties uit het verleden bewezen degelijke werking van de onderaannemers van de steunaanvrager;3° efficiëntie en output: a) de directe en indirecte tewerkstelling verbonden aan het evenement;b) de mate waarin efficiënt met middelen wordt omgegaan en uit het business plan van het evenement een kwaliteitsvolle financiële huishouding en aanpak blijkt;c) de kwaliteit van het aangebrachte verdienmodel van het evenement om maximaal private inkomsten te genereren, ook nadat het evenement heeft plaatsgevonden;d) de kansen op financiële return en de terugbetalingscapaciteit;4° effectiviteit en outcome: a) de mate waarin een commerciële hefboom wordt gecreëerd om de gehele evenementensector terug op gang te krijgen. HOOFDSTUK 5. - Steun Afdeling 1. - Vorm

Art. 18.De steun wordt toegekend in de vorm van een financierings- en verzekeringsmechanisme, waarbij de steun terugbetaald wordt als het evenement kan plaatsvinden.

Enkel indien het evenement niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19 kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Indien tussen het moment van steuntoekenning en het moment waarop het evenement doorgaat een beslissing genomen wordt door de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid, die een rechtstreekse impact heeft op het evenement of de goede organisatie van het evenement onzeker maakt, treedt de steunaanvrager in overleg met het agentschap Innoveren en Ondernemen om af te spreken welk gevolg deze beslissing heeft voor de uitvoering van het evenement.

Indien de steunaanvrager hierbij als een goede huisvader aantoont dat het evenement door deze beslissing niet kan doorgaan en de gevolgen van de beslissing van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid niet kunnen opgevangen worden door aanpassingen aan de organisatie van het evenement aanvaardt het agentschap Innoveren en Ondernemen deze motivering als een beslissing zoals bedoeld in lid 2. Afdeling 2. - Hoogte van de steun

Art. 19.De toegekende steun bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro.

Art. 20.De toegekende steun bedraagt maximaal 60% van de totale kost van het evenement zoals geraamd in het business plan, exclusief de kosten voor voeding en drank.

Art. 21.De toegekende steun is niet hoger dan het in het business plan geraamde bedrag van de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. HOOFDSTUK 6. - Procedure voor de steunaanvraag Afdeling 1. - Oproep

Art. 22.De steun wordt toegekend via een oproepprocedure.

Art. 23.De minister bepaalt de volgende modaliteiten van de oproep: 1° de budgettaire enveloppe die ter beschikking wordt gesteld;2° de uiterste indieningsdatum;3° de website en applicatie voor de aanvraag;4° de eventuele bijkomende voorwaarden. Afdeling 2. - Indiening van de steunaanvraag

Art. 24.De steunaanvragers dienen een steunaanvraag in via de applicatie en met de documenten die daarvoor ter beschikking worden gesteld op de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld op die website.

Een steunaanvraag voor een evenement met overwegend dezelfde kenmerken dat in een eerdere oproep onontvankelijk is verklaard of negatief is beoordeeld, kan maar één keer opnieuw ingediend worden.

Een steunaanvraag voor een project met overwegend dezelfde kenmerken dat via een eerdere oproep steun heeft verkregen, kan niet meer opnieuw ingediend worden. Afdeling 3. - Ontvankelijkheid

Art. 25.De steunaanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 tot en met 24, door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 26.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen beslist of de steunaanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Art. 27.De steunaanvrager wordt op de hoogte gebracht van de onontvankelijkheid.

Afdeling. 4. - Beoordeling

Art. 28.De ontvankelijke steunaanvragen worden beoordeeld door een jury op basis van de beoordelingscriteria, vermeld in artikel 17. Er wordt een score toegekend aan de beoordelingscriteria en op basis daarvan worden de steunaanvragen gerangschikt.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Toerisme Vlaanderen en Event Flanders, het departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen maken deel uit van de jury.

De jury kan de steunaanvraag aanpassen en bijkomende voorwaarden opleggen met het oog op de optimale benutting van de overheidsmiddelen en de optimale stimulering van de evenementensector.

De jury formuleert een voorstel van beslissing voor het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Afdeling 5. - Steuntoekenning

Art. 29.Het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen beslist over de toekenning van de steun.

Het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan alleen afwijken van het voorstel van de jury als hij de afwijking motiveert.

Art. 30.De steunaanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing of er al dan niet steun wordt toegekend. HOOFDSTUK 7. - Uitbetaling en verjaring

Art. 31.De steun wordt in één schijf uitbetaald. De steunaanvrager kan de uitbetaling van de steun aanvragen van zodra hij de beslissing zoals voorzien in artikel 30 ontvangen heeft.

Art. 32.De aanvragen tot uitbetaling worden ingediend binnen de drie maanden nadat de steunaanvrager de beslissing zoals voorzien in artikel 30 ontvangen heeft en altijd voor de startdatum van het evenement. HOOFDSTUK 8. - Vergoeding voor het genot van de maatregel

Art. 33.In ruil voor de steun is de steunaanvrager het agentschap Innoveren en Ondernemen een vergoeding verschuldigd van twee procent op de toegekende steun. Het agentschap Innoveren en Ondernemen betaalt twee procent van de toegekende steun niet uit. Dit bedrag moet door de steunaanvrager wel terugbetaald worden aan het agentschap Innoveren en Ondernemen als het evenement doorgaat. HOOFDSTUK 9. - Terugbetaling van steun

Art. 34.De steunaanvrager betaalt de steun terug binnen de drie maanden nadat het evenement plaatsvond. In het geval van een samenhangende reeks van evenementen, waarbij slechts een deel van de evenementen kon doorgaan, betaalt de steunaanvrager de steun terug proportioneel volgens het aantal evenementen dat wel kon doorgaan. De steunaanvrager handelt hierbij volgens de richtlijnen die het agentschap Innoveren en Ondernemen hiervoor bezorgt. HOOFDSTUK 1 0. - Controle en rapportering

Art. 35.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf het ogenblik dat de steunaanvraag is ingediend, ter plaatse of op de bewijsstukken controleren of de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden nageleefd.

De controle, vermeld in het eerste lid, kan, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet is toegekend, het volgende tot gevolg hebben: 1° beslissing tot weigering van de steun;2° gehele of gedeeltelijke niet-uitbetaling of terugvordering van de toegekende steun.

Art. 36.De steunaanvrager bezorgt de bewijsstukken die aantonen dat de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, dit besluit, de uitvoeringsbesluiten of de beslissing tot steuntoekenning, zijn nageleefd en dat de facturen aan onderaannemers correct betaald werden, aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 37.Indien het evenement niet kan doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19 dan laat de steunaanvrager dat onmiddellijk weten aan het agentschap Innoveren en Ondernemen. HOOFDSTUK 1 1. - Terugvordering

Art. 38.Als de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, dit besluit, de uitvoeringsbesluiten of de beslissing tot steuntoekenning, niet worden nageleefd, wordt de steun geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Art. 39.In geval van terugvordering wordt de Europese referentierentevoet voor terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun toegepast. HOOFDSTUK 1 3. - Slotbepalingen

Art. 40.Dit besluit treedt in werking op de datum dat het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 41.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media B. DALLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^