Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 september 2020
gepubliceerd op 14 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de toegang tot

bron
vlaamse overheid
numac
2020015713
pub.
14/10/2020
prom.
04/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015713

VLAAMSE OVERHEID


4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen sluiten houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs sluiten betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het sluiten en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020042257 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van type decreet prom. 03/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042552 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXX sluiten, en artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het sluiten en gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2019 en 3 juli 2020.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 juni 2020. - Er is een advies binnen 30 dagen aan de Raad van State gevraagd, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

De Raad van State heeft het advies niet meegedeeld binnen die termijn.

De adviesaanvraag is, met toepassing van artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, afgevoerd van de rol.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - De toelatingsvoorwaarden voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans, zijn gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020042257 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van type decreet prom. 03/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042552 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXX sluiten over het onderwijs XXX en worden in dit besluit verder uitgewerkt. - Met het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020042257 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van type decreet prom. 03/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042552 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXX sluiten over het onderwijs XXX wordt een rechtsgrond ingeschreven zodat de Evangelische Theologische Faculteit een educatieve masteropleiding kan aanbieden. Die bevoegdheid wordt in dit besluit verder uitgewerkt.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen sluiten houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen sluiten houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.De Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee kan een educatieve masteropleiding Godsdienst aanbieden, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht.".

Art. 2.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit wordt tussen de zinsnede "vermeld in artikel 1" en de woorden "kiest uit de onderstaande lijst" de zinsnede "en artikel 1/1," ingevoegd en wordt tussen het woord "universiteit" en het woord "aanbiedt" de zinsnede "of de Evangelische Theologische Faculteit, vermeld in artikel 1/1," ingevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs sluiten betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Art. 3.In artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs sluiten betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° in afwijking van punt 2° worden voor de onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans kandidaten toegelaten met drie jaar professionele ervaring als danser, als ze daarbij beschikken over een diploma van het kunstsecundair onderwijs studierichting Dans of Ballet, of een diploma dat daarmee gelijkwaardig is.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^