Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 december 2003
gepubliceerd op 29 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003036241
pub.
29/12/2003
prom.
05/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende het brevet van havenloods, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 4 december 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er tussen de Nederlandse en de Vlaamse minister die de loodsdienst onder hun bevoegdheid hebben, een akkoord werd bereikt tot aanpassing van de loodsgeldtarieven per 1 januari 2004 in de Scheldemonden en op het kanaal Gent-Terneuzen;

Overwegende dat het noodzakelijk is, om reden van gelijke behandeling, het loodstarief in het Belgische loodsvaarwater gelijktijdig en in dezelfde mate als in de Scheldemonden en op het kanaal Gent-Terneuzen te wijzigen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater, wordt vervangen door de bijlage die is gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Toepassing van het B-tarief voor de afstanden van 62 zeemijl of meer: 1° van 62 tot en met 69 zeemijl: tarief kolom 9 + 1 x tarief kolom 3;2° van 70 tot en met 77 zeemijl: tarief kolom 9 + 2 x tarief kolom 3 enzovoort. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater.

Brussel, 5 december 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^