Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 december 2003
gepubliceerd op 27 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035034
pub.
27/01/2004
prom.
05/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen


De Vlaamse regering, Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 67, § 2;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 20ter, § 2, ingevoegd bij het decreet van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32ter, § 1, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en op artikel 32ter, § 3 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en van een « Office de la Navigation », inzonderheid op artikel 8, vervangen bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994 en 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, § 2, vervangen bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 9, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II, inzonderheid op artikel 160, gewijzigd bij de decreten van 9 april 1992, 7 juli 1998 en 18 mei 1999;

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid op artikel 24, 44, § 1 en 45, vervangen bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, § 1, vervangen bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid op artikel 57, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 2 februari 2001, 5 oktober 2001, 14 december 2001, 8 maart 2002, 29 maart 2002, 19 juli 2002 en 31 januari 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven op 19 maart 2003;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 2 april 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 14 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 28 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 12 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 25 februari 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 14 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 13 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven op 12 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 25 april 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 12 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 26 maart 2003;

Gelet op het advies van de algemene raad van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 11 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op 30 april 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij, gegeven op 10 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven op 18 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gegeven op 6 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 27 februari 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 11 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 27 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven op 11 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 10 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op 21 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 10 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 19 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van Kind en Gezin, gegeven op 11 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 14 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, gegeven op 17 en 25 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 5 maart 2003;

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 1 april 2003;

Gelet op artikel I 5 van het stambesluit VOI van 30 juni 2000;

Overwegende dat het advies van de directieraad van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en van Export Vlaanderen niet binnen de vastgestelde termijn is verstrekt;

Gelet op het akkoord van de federale minister, bevoegd voor de pensioenen, gegeven op 18 juni 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 mei 2003;

Gelet op het protocol nr. 201.622 van 15 juli 2003 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op het advies 35.858/3 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister van Economie Buitenlands Beleid en E-government en de Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel VI 1, § 1 van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002, worden het tweede en het derde lid vervangen door wat volgt : « De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk controleert de vereiste lichamelijke geschiktheid overeenkomstig de federale bepalingen. »

Art. 2.In artikel VI 27, 1° van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 3.Artikel VII 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001, wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel VII 23 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 5.In artikel VII 27 van hetzelfde besluit wordt § 2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001, opgeheven.

Art. 6.In artikel VIII 17, § 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001, wordt de volgende zin geschrapt : « Indien er geen advies is binnen de vooropgestelde termijn, wordt het beroep behandeld alsof er een gunstig advies werd gegeven. »

Art. 7.Artikel VIII 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 14 december 2001 en 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt : « Art. VIII 29. Onder overheid, bedoeld in artikel VIII 28, dient te worden begrepen : -de Vlaamse openbare instellingen; - de diensten van de Vlaamse regering; - de diensten en instellingen van de Belgische Staat; - de diensten en instellingen van andere gemeenschappen en gewesten; - de provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s van België; - de diensten en instellingen van de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte; - de diensten en instellingen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. »

Art. 8.Artikel VIII 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt : « Art. VIII 30. De schaalanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die de ambtenaar bij de instelling heeft verricht in de hoedanigheden van stagiair en vastbenoemde, in de desbetreffende salarisschaal. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, beslist of, en (in voorkomend geval) in welke mate voorgaande prestaties, verricht bij de in artikel VIII 29 vermelde diensten in aanmerking komen voor de schaalanciënniteit ».

Art. 9.Artikel VIII 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt : « Art. VIII 31. Als « werkelijke diensten » worden beschouwd : a) de perioden waarin krachtens dit besluit het salaris wordt doorbetaald, of bij ontstentenis van salaris, de aanspraak of bevordering tot een hoger salaris behouden blijft.b) voor de toepassing van artikel VIII 28 en VIII 30 : 1° de perioden bij de instelling;2° voor de indiensttredingen vanaf 1 maart 2002 : de perioden bij de andere overheden genoemd in artikel VIII 29.»

Art. 10.In artikel VIII 44 van hetzelfde besluit worden de woorden « of een gelijkwaardige » geschrapt.

Art. 11.In artikel VIII 79, § 2, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001, wordt de volgende zin geschrapt : « Als er geen advies is binnen de vooropgestelde termijn, wordt het beroep behandeld alsof er een gunstig advies werd gegeven. »

Art. 12.In artikel IX 15, derde lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan de eerste zin worden de woorden « en ontslag van ambtswege » toegevoegd;2° de tweede zin wordt vervangen door wat volgt : « Enkel in geval van afzetting en ontslag van ambtswege schort het beroep ingesteld door de ambtenaar tegen deze tuchtstraffen de uitwerking ervan op;» 3° in de derde zin worden de woorden « in dit geval » vervangen door de woorden « in deze gevallen ».

Art. 13.In artikel IX 18 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 14.In artikel XI 42, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De maximumperiode van 72 maanden waarin de ambtenaar zijn loopbaan volledig kan onderbreken, kan op verzoek van de ambtenaar geheel of gedeeltelijk omgezet worden in een maximumperiode van 72 maanden waarbinnen halfijdse loopbaanonderbreking kan worden opgenomen. »

Art. 15.In artikel XI 56, § 1 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Het verlof wordt evenwel bezoldigd wanneer de ambtenaar wordt aangewezen krachtens het besluit van de Europese Commissie van 30 april 2002 « Rules applicable to National Experts on Secondment to the Commission ».

Het verlof wordt eveneens bezoldigd wanneer de ambtenaar opdrachten uitvoert bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Organisatie voor Onderwijs en Opvoeding, wetenschap, Cultuur en Communicatie van de Verenigde Naties (UNESCO). »

Art. 16.In artikel XI 58 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Het karakter van algemeen belang wordt van rechtswege erkend voor : - de opdrachten in een ontwikkelingsland; - de opdrachten die de als nationale deskundige aangewezen ambtenaar uitvoert ingevolge het voormelde besluit van 30 april 2002; - de opdrachten bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); - de opdrachten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); - de opdrachten bij de Organisatie voor Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie van de Verenigde Naties (UNESCO). »

Art. 17.Aan artikel XI 84, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen het woord « uitoefenen, » en het woord « verlof » de woorden « voltijds politiek » ingevoegd;2° in het tweede lid worden tussen de woorden « bedoelde verlof » en het woord « betreft » de woorden « en het politiek mandaat, genoemd in artikel 7, eerste lid, 4° tot en met 10° van de decreten van 30 november 1988 » ingevoegd.

Art. 18.In artikel XIII 55 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001, wordt § 3 opgeheven.

Art. 19.In artikel XIII 70 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001, worden de woorden "15.940,43" en "18.147,82" vervangen door respectievelijk de woorden "16.099,84" en "18.329,27".

Art. 20.Artikel XIII 113 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt : « Art. XIII 113.Als een ambtenaar zijn werkplaats moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar vervoer kan bereiken, heeft hij recht op een tegemoetkoming als bedoeld in artikel XIII 118. Dit is het geval als : 1° de werkplaats te ver van een halte van het gemeenschappelijk openbaar vervoer gelegen is;2° de arbeidstijdregeling, opgelegd door de overheid, niet aansluit op het gemeenschappelijk openbaar vervoer;3° als de werkplaats niet bereikbaar is door de gebrekkige dienstregeling van het gemeenschappelijk openbaar vervoer bij de werkplaats.»

Art. 21.In deel XIII, Titel VI van hetzelfde besluit wordt het opschrift « Hoofdstuk IIIbis . Woon-werkverplaatsing voor gehandicapten » vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk IIIter.

Woon-werkverplaatsing voor gehandicapten. »

Art. 22.Artikel XIII 129 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001, wordt opgeheven.

Art. 23.Na artikel XIV 31 van hetzelfde besluit wordt een nieuwe afdeling 2bis . Vaderschapsverlof, bestaande uit artikel XIV 31bis, ingevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling 2bis. Vaderschapsverlof Art. XIV 31bis . Het mannelijke contractuele personeelslid heeft voor een kind, dat van hem afstamt, recht op 10 dagen vaderschapsverlof, te nemen binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de dag van de bevalling, en met behoud van salaris gedurende de eerste 3 dagen.

Het omstandigheidsverlof bij de geboorte van een kind en het vaderschapsverlof kunnen niet worden gecumuleerd. »

Art. 24.In artikel XIV 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, worden de woorden « op voorwaarde dat het geen betrekking uitoefent vermeld in het artikel XIV 5, § 1 » geschrapt.

Art. 25.Aan artikel XIV 42bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, wordt een c) toegevoegd die luidt als volgt : « c) indien het contractuele personeelslid met een leidinggevende functie bij een overheidswerkgever wordt belast : voor de duur dat deze leidinggevende functie wordt uitgeoefend; »

Art. 26.In artikel XIV 49 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, worden de woorden « bevallings- en ziekteverlof » vervangen door de woorden « bevallings-, ziekte- of vaderschapsverlof ».

Art. 27.Bijlage VI, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt vervangen door bijlage I gevoegd bij dit besluit.

Art. 28.Dit besluit treedt heden in werking, met uitzondering van de hierna vermelde artikelen die uitwerking hebben met ingang van de hierna vermelde datum : 1° artikel 1, 2, 3, 5, 23 en 26 : 1 mei 2003;2° artikel 12 en 18 : 1 januari 2003;3° artikel 15 en 16 : 1 april 2003;4° artikel 19 en 27 : 1 december 2002;

Art. 29.De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelings-samenwerking, L. SANNEN De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, P. CEYSENS De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, M. KEULEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^