Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 december 2003
gepubliceerd op 30 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035104
pub.
30/01/2004
prom.
05/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2001, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 28 oktober 2003;

Gelet op het advies van het Grindcomité, gegeven op 6 oktober 2003;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De omslagsleutel tot aanwending van de middelen voor het begrotingsjaar 2004 voor de werkingsterreinen van de in artikel 4 van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2001, bedoelde grindcomités wordt, in afwijking van de marges bedoeld in artikel 5, 3° van hetzelfde decreet als volgt bepaald : - Voor de werking van het herstructureringscomité : 48,9 % - Voor de werking van het sociaal comité : 25,7 % - Voor de werking van het onderzoekscomité : 14,1 % - Voor de algemene uitgaven van het grindcomité en voor de studies vermeld in bovengenoemd decreet : 11,3 %.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-governement, P. CEYSENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^