Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 december 2003
gepubliceerd op 11 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035214
pub.
11/02/2004
prom.
05/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 2, § 1, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2003, en op artikel 3, 9°;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 4, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 14 februari 2003 en 10 juli 2003, en op artikel 5, 11°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op de protocollen nr. 488 van 16 mei 2003 en nr. 519 van 7 november 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op de protocollen nr. 256 van 16 mei 2003 en nr. 286 van 7 november 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 maart 2003 en 9 mei 2003;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 35.963/1 gegeven op 23 oktober 2003 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs worden tussen de woorden "het medisch personeel" en de woorden "het opvoedend hulppersoneel", de woorden "het beleids- en ondersteunend" ingevoegd.

Art. 2.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 7bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 7.bis . De ambten die de leden van het beleids- en ondersteunend personeel kunnen uitoefenen in het buitengewoon basisonderwijs worden als volgt vastgesteld en ingedeeld : 1° wervingsambten : a) administratief medewerker;b) beleidsmedewerker;2° selectieambten: nihil 3° bevorderingsambten nihil » Art.3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2003.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2003;

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^