Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitga

bron
vlaamse overheid
numac
2021020379
pub.
23/02/2021
prom.
05/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020379

VLAAMSE OVERHEID


5 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang sluiten tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, wat betreft de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, 5° ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007; - het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035821 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 5, § 2, tweede lid, 9°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 ; - het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204382 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, artikel 5.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 juli 2020. - Het overleg op grond van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6, § 3bis, 6°, heeft plaatsgevonden op 18 december 2020. - De Raad van State heeft advies met nummer 68.594/3 gegeven op 22 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Als ADN-transport de bevoegdheidsgrenzen van het Vlaamse Gewest nadert of een reis aanvat vanaf een ligplaats in het Vlaamse Gewest, is het in het kader van de veiligheid essentieel dat dat aan de overheid wordt gemeld. Die informatie en de gegevens over de aard en hoeveelheid, oorsprong en bestemming van de gevaarlijke goederen en de te volgen route zijn immers belangrijk in het raam van eventuele calamiteiten op en naast de waterweg. Als die informatie beschikbaar is, kan ze door de hulpdiensten worden opgevraagd. De bevoegde waterwegbeheerder kan ook maatregelen nemen om het transport van gevaarlijke goederen zo veilig mogelijk te laten verlopen, in het bijzonder als tijdens het transport kunstwerken gepasseerd worden en als gevaarlijke goederen geladen en gelost worden. Het is dus noodzakelijk om een veralgemeende verplichting tot melding van het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren in te voeren.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang sluiten tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wordt de zinsnede "de bijlage, gevoegd bij dit besluit" vervangen door de zinsnede "bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd".

Art. 2.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, wordt een artikel 2/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2/2.In dit artikel wordt verstaan onder De Vlaamse Waterweg nv: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, vermeld in artikel 3 van het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035821 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht.

De schipper van een vaartuig dat gevaarlijke goederen als gedefinieerd in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, vervoert over de binnenwateren en waarop het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204382 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren conform artikel 4 van het voormelde decreet van toepassing is, doet, voor het vaartuig zijn lig- of aanmeerplaats in het Vlaamse Gewest verlaat of voor het vaartuig het Vlaamse Gewest binnenvaart, een elektronische melding aan De Vlaamse Waterweg nv. Hij vermeldt daarbij in ieder geval het tijdstip van in- en uitvaren van het Vlaamse Gewest en al de volgende gegevens: 1° de naam van het vaartuig, en bij samenstellen de naam van alle schepen van het samenstel;2° het unieke Europese scheepsidentificatienummer, het IMO-nummer voor zeeschepen, en bij samenstellen het unieke Europese scheepsidentificatienummer en het IMO-nummer van alle schepen van het samenstel;3° het soort vaartuig of samenstel, en bij samenstellen het soort vaartuig voor alle schepen op basis van de lijst die is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;4° het laadvermogen van het vaartuig, en bij samenstellen het laadvermogen van alle schepen van het samenstel;5° de lengte en de breedte van het vaartuig, en bij samenstellen de lengte en de breedte van het samenstel en van alle schepen van het samenstel;6° de volgende gegevens over de gevaarlijke goederen: a) de VN-nummers of de nummers van de gevaarlijke goederen;b) de klasse, de classificatiecode en eventueel de verpakkingsgroep van de gevaarlijke goederen;c) de totale hoeveelheden van de gevaarlijke goederen waarop de gegevens betrekking hebben;d) het aantal blauwe lichten of kegels;7° het aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand, beladen of onbeladen, in de respectieve plaats van containers overeenkomstig het stuwplan en het containertype;8° het containernummer van de containers met gevaarlijke goederen;9° het aantal personen aan boord;10° de diepgang;11° de locatie van vertrek of de laadplaats;12° de locatie van bestemming of de losplaats;13° de route. De elektronische melding wordt gedaan conform de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1744 van de Commissie van 17 september 2019 betreffende de technische specificaties voor elektronische scheepsrapportering voor de binnenvaart en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 164/2010.

Als de gegevens, vermeld in het tweede lid, 1° tot en met 13°, tijdens de reis in het Vlaamse Gewest worden gewijzigd, wordt dat onmiddellijk op dezelfde wijze als de wijze, vermeld in het tweede en derde lid, aan De Vlaamse Waterweg nv meegedeeld.

Als het vaartuig zijn reis in het Vlaamse Gewest gedurende meer dan twee uur onderbreekt, meldt de schipper het begin en het einde van die onderbreking onmiddellijk op dezelfde wijze als de wijze, vermeld in het tweede en derde lid, aan De Vlaamse Waterweg nv.".

Art. 3.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, wordt het opschrift van de bijlage vervangen door wat volgt: "Bijlage 1. De voorwaarden, vermeld in artikel 2".

Art. 4.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, wordt een bijlage 2 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 februari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang sluiten tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, wat betreft de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang sluiten tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang Bijlage 2. Lijst als vermeld in artikel 2/2, tweede lid, 3° 1° motortankschip;2° motorvrachtschip;3° kanaalspits;4° sleepboot;5° duwboot;6° sleeptankschip;7° sleepvrachtschip;8° tankduwbak;9° vrachtduwbak;10° zeeschipbak;11° schip voor dagtochten;12° hotelschip;13° snel schip;14° drijvend werktuig;15° schip bestemd voor bouwwerkzaamheden;16° bijboot;17° duwstel;18° gekoppeld samenstel;19° sleep;20° vaartuig, type onbekend. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang sluiten tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, wat betreft de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren.

Brussel, 5 februari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^