Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 17 september 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren en Bertem aan landinrichting

bron
vlaamse overheid
numac
2009035844
pub.
17/09/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren en Bertem aan landinrichting


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, hoofdstuk VII, gewijzigd bij de decreten van 22 november 1995, 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van he sluiten betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidi√ęring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 10 oktober 2008;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 1 juni 2007 het planprogramma Plateau van Moorsel heeft goedgekeurd;

Overwegende dat het planprogramma Plateau van Moorsel onder meer het inrichtingsproject landinrichting Voervallei omvat;

Overwegende dat het inrichtingsproject landinrichting Voervallei delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren en Bertem omvat;

Overwegende dat een aantal van de maatregelen die in het inrichtingsproject landinrichting Voervallei zijn opgenomen voor de realisatie van een ononderbroken ecologische en recreatieve verbinding tussen Brussel en Leuven, geheel of gedeeltelijk gesitueerd zijn op gronden die overeenkomstig het gewestplan Leuven gelegen zijn in woongebied, woongebied met culturele, historische of esthetische waarde, woonuitbreidingsgebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, gebied voor ambachtelijke bedrijven en K.M.O.'s, militair gebied en bestaande autosnelwegen of die gelegen zijn in een met een van die bestemmingen vergelijkbare ruimtelijke bestemming zoals is aangewezen op een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 mei 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De gronden op het grondgebied van de gemeenten Tervuren en Bertem die binnen de perimeter liggen van het inrichtingsproject landinrichting Voervallei, en die overeenkomstig het gewestplan Leuven gelegen zijn in woongebied, woongebied met culturele, historische of esthetische waarde, woonuitbreidingsgebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, gebied voor ambachtelijke bedrijven en K.M.O.'s, militair gebied en bestaande autosnelwegen, of die gelegen zijn in een met een van die bestemmingen vergelijkbare ruimtelijke bestemming zoals is aangewezen op een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, zoals is aangeduid in de bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, worden onderworpen aan landinrichting voor de uitvoering van de maatregelen van het inrichtingsproject landinrichting Voervallei die gericht zijn op de realisatie van een ononderbroken ecologische en recreatieve verbinding tussen Brussel en Leuven.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^