Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 juni 2020
gepubliceerd op 11 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge va

bron
vlaamse overheid
numac
2020010402
pub.
11/06/2020
prom.
05/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020010402

VLAAMSE OVERHEID


5 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge van het coronavirus COVID-19


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op : -het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5 - het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, artikel 18 § 3, artikel 59 en 63/2 Vormvereisten De volgende vormvereiste(n) is / zijn vervuld : - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 5 juni 2020 - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de federale coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 de normale werking van de instellingen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, wetenschapscommunicatie en innovatie ernstig verstoren en daardoor bepaalde onder normale omstandigheden opgelegde subsidievoorwaarden nu niet meer haalbaar zijn. Er moet daarom op korte termijn een juridisch kader gecreëerd worden voor gesubsidieerde projecten die niet meer kunnen doorgaan of ernstig vertraagd worden door de coronacrisis zodat adequaat op de gevolgen daarvan kan gereageerd worden.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief / de volgende motieven : - (motieven).

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving : - Besluit van 29 mei 2009 van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap - Besluit van 21 december 2012 van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap - Besluit van 28 juni 2013 van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder civiele noodsituatie : de civiele noodsituatie met betrekking tot volksgezondheid, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Art. 2.Bij het toezicht op de verantwoording van subsidies binnen de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie kunnen de onderbouwde kosten van gesubsidieerde activiteiten die niet, beperkt of gewijzigd hebben plaatsgevonden ingevolge de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, binnen de perken van de begrotingskredieten in aanmerking genomen worden.

Art. 3.De termijnen voor uitvoering van projecten gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie die vertraging hebben opgelopen ingevolge de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, kunnen door de bevoegde administratie na gemotiveerde vraag tot verlenging, worden verlengd rekening houdende met de duur van de civiele noodsituatie zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Art. 4.Aan artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap wordt een vijfde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan een associatie in het jaar 2020 een gemotiveerde aanvraag doen bij de bevoegde administratie om af te wijken van het op basis van het eerste lid geldende minimum percentage, indien de associatie ten gevolge van de civiele noodsituatie ingevolge van het coronavirus COVID-19 daaraan niet kan voldoen."

Art. 5.Aan artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In afwijking van het tweede lid kan een associatie een gemotiveerde aanvraag doen bij de bevoegde administratie om af te wijken van de op basis van het tweede lid geldende maximum percentages voor overdracht van reserves en totale gecumuleerde reserves, indien de associatie ten gevolge van de civiele noodsituatie ingevolge het coronavirus COVID-19 daaraan niet kan voldoen."

Art. 6.Aan artikel 49 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan een universiteit in het jaar 2020 een gemotiveerde aanvraag doen bij de bevoegde administratie om af te wijken van het minimum percentage vermeld in het eerste lid dat aan projecten van fundamenteel onderzoek moet gespendeerd worden, indien de universiteit ten gevolge van de civiele noodsituatie ingevolge COVID-19 daaraan niet kan voldoen."

Art. 7.Aan artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013035676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers sluiten betreffende de omkadering van jonge onderzoekers wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In afwijking van het tweede lid kan een universiteit in het jaar 2020 een gemotiveerde aanvraag doen bij de bevoegde administratie om af te wijken van de op basis van het tweede lid geldende maximum percentages voor overdracht van reserves en totale gecumuleerde reserves, indien de universiteit ten gevolge van de civiele noodsituatie ingevolge het coronavirus COVID-19 daaraan niet kan voldoen."

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor economie, het wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^