Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 september 2008
gepubliceerd op 15 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

bron
vlaamse overheid
numac
2008036143
pub.
15/10/2008
prom.
05/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, het laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 en 28 april 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen, inzonderheid op bijlage II, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Overwegende dat Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd werd door Richtlijn 2007/72/EG van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad wat betreft de opneming van de soort Galega orientalis Lam., en dat die richtlijn een verplichting inhoudt om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 april 2008;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 9 april 2008, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid, op 7 mei 2008;

Gelet op het advies nr. 44 706/3, van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° groenvoedergewassen : de gewassen en kiemen van de volgende geslachten en soorten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Onder het hier omschreven begrip vallen ook de volgende hybriden die verkregen zijn door kruising van de hierboven vermelde soorten met : x Festulolium (Festuca spp. x Lolium spp. ) : hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Festuca met een soort van het geslacht Lolium (x Festulolium);

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In artikel 20bis, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, worden de woorden « artikel 1, § 1, 3°, a), 4) en b), 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, c) » vervangen door de woorden « artikel 1, § 1, 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, c) ».

Art. 3.In bijlage II bij hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in sectie I « Gecertificeerd zaad », punt 2.A, wordt de tabel vervangen door de tabel, die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd; 2° in sectie II « Basiszaad », punt 2.A. wordt de tabel vervangen door de tabel, die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.Bijlage III bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^