Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten

bron
vlaamse overheid
numac
2015035269
pub.
20/03/2015
prom.
06/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2°, artikel 9 en 72;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2014;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 11 september 2014, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 29 december 2014;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 24 oktober 2014;

Gelet op advies 56.925/3 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° de bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;"; 2° punt 5° en punt 6° worden opgeheven;3° in punt 9° wordt de zin "De marktactiviteit bereider wordt onderverdeeld in de categorieën: "verwerker, herverpakker en verdeler van producten onder eigen naam"" opgeheven;4° in punt 10° wordt de zinsnede "bereider die landbouwingrediënten aankoopt, verwerkt" vervangen door de woorden "bereider die landbouwingrediënten verwerkt";5° punt 13° wordt vervangen door wat volgt: "13° verdeler: groothandelaar die aan verdeling doet.De marktactiviteit verdeler wordt onderverdeeld in de categorieën: "verdeler van niet-voorverpakte producten en verdeler van voorverpakte producten";"; 6° in punt 14° worden de woorden "producten in bulk" vervangen door de woorden "niet-voorverpakte producten";7° punt 17° wordt opgeheven;8° in punt 18° wordt de zinsnede "als vermeld in artikel 2" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel 1, 2, van Verordening 834/2007"; 9° punt 22° wordt vervangen door wat volgt: "22° controle: het toetsen van de activiteiten of de producten van een marktdeelnemer, al dan niet ter plaatse, aan de normen, vastgesteld in Verordening 834/2007, dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan;"; 10° punt 23° wordt vervangen door wat volgt: "23° jaarlijkse controle (JC): aangekondigde controle ter plaatse, waaraan elke marktdeelnemer eenmaal per jaar onderworpen wordt;"; 11° in punt 24° worden de woorden "omdat alle" vervangen door de woorden "als de"; 12° punt 25° wordt vervangen door wat volgt: "25° steekproefcontrole (SC): bij voorkeur onaangekondigde controle als vermeld in artikel 65, 4, van Verordening 889/2008, boven op de jaarlijkse controle, waarbij een beperkt aantal normen ter plaatse gecontroleerd wordt;"; 13° in punt 26° worden de woorden "onaangekondigde controle" vervangen door de woorden "bij voorkeur onaangekondigde controle";14° in punt 27° wordt de zinsnede "al dan niet volledig," opgeheven;15° er worden een punt 28° en een punt 29° toegevoegd, die luiden als volgt: "28° kruiscontrole: de uitwisseling en vergelijking van informatie zowel binnen een controleorgaan als tussen verschillende controleorganen, over bepaalde verhandelde producten tussen marktdeelnemers; 29° controleorgaan: het controleorgaan dat erkend is met toepassing van titel III van dit besluit.".

Art. 2.In het opschrift van titel I van hetzelfde besluit wordt het woord "Definities" vervangen door de woorden "Algemene bepalingen".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt onder titel I een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van het departement vallen, subdelegeren aan personeelsleden van het departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de marktdeelnemers en de landbouwproducten" vervangen door de zinsnede "de marktdeelnemers, de activiteiten, en de landbouwproducten";2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.De bevoegde entiteit kan beslissen om ondernemingen van wie de bedrijfs-, handels- of een productnaam misleidend is als vermeld in artikel 23, 2, van Verordening 834/2007, te verplichten om: 1° de etikettering en de begeleidende documenten aan te passen door de zin "niet afkomstig van de biologische productiemethode" minstens even duidelijk leesbaar en in hetzelfde gezichtsveld als de bedrijfs-, handels- of productnaam te plaatsen; 2° de misleidende term in de etikettering, in de bedrijfs-, handels- of productnaam te verwijderen.".

Art. 6.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De bevoegde entiteit is bevoegd voor het controlesysteem, vermeld in artikel 27, 1, van Verordening 834/2007.".

Art. 7.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de bevoegde autoriteit" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 8.In hetzelfde besluit worden een artikel 6/1 en 6/2 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 6/1.De bepalingen van Verordening 834/2007, dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan zijn van toepassing vanaf de datum dat het controleorgaan de kennisgeving en de verklaring, vermeld in artikel 6, ontvangen heeft.

Art. 6/2.2. Een onderaannemer moet een aparte kennisgeving als vermeld in artikel 28 van Verordening 834/2007 doen bij een controleorgaan.

In het eerste lid wordt verstaan onder onderaannemer: een marktdeelnemer die een bepaalde marktactiviteit uitvoert in opdracht van een andere marktdeelnemer, waarbij de onderaannemer eigenaar is van alle of een deel van de producten waarop hij de activiteit uitvoert.

Een loonwerker hoeft geen aparte kennisgeving als vermeld in artikel 28 van Verordening 834/2007, te doen. De activiteiten van de loonwerker vallen in dit geval onder de verantwoordelijkheid van de marktdeelnemer die de activiteit heeft uitbesteed.

In het derde lid wordt verstaan onder loonwerker: een subcontractant die een bepaalde activiteit uitvoert in opdracht van een marktdeelnemer, zonder eigenaar te zijn van de producten waarop hij die activiteit uitvoert.".

Art. 9.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.Met toepassing van en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 28, 2, van Verordening 834/2007, wordt de marktdeelnemer die alleen voorverpakte producten of producten die individueel zijn voorzien van een etiket met het EU-logo voor biologische productie en het codenummer van het controleorgaan, verkoopt, vrijgesteld van het controlesysteem.

Het versnijden en herverpakken van de producten, vermeld in het eerste lid, op verzoek van en voor de ogen van de eindconsument of eindverbruiker wordt niet beschouwd als een bereiding als vermeld in artikel 28, 2, van Verordening 834/2007.".

Art. 10.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de zin "Een marktdeelnemer kan alleen door een controleorgaan gecontroleerd worden." vervangen door de zin "Een marktdeelnemer kan op hetzelfde moment maar bij één controleorgaan de verklaring, vermeld in artikel 6, indienen.".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/1.Als één bedrijf wordt verstaan het bedrijf dat voldoet aan de regels van autonoom beheer, vermeld in artikel 4, § 3, van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en haar uitvoeringsbepalingen.

Als meerdere bedrijven overeenkomstig artikel 5 van datzelfde decreet ambtshalve worden samengevoegd, wordt het geheel beschouwd als één bedrijf voor de uitvoering van Verordening 834/2007, dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan.".

Art. 12.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.De controleorganen moeten marktdeelnemers die onder de toepassing van artikel 1, 3, van Verordening 834/2007 vallen, die de bepalingen van Verordening 834/2007, dit besluit, en de uitvoeringsbepalingen ervan naleven en die hun bijdrage in de controlekosten betalen, toegang verlenen tot het controlesysteem.

Een marktdeelnemer kan pas van controleorgaan veranderen, nadat hij alle openstaande facturen bij zijn huidige controleorgaan heeft betaald."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "de erkende controleorganisatie" vervangen door de woorden "het controleorgaan".

Art. 13.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 10.§ 1. De minister kan specifieke productievoorschriften als vermeld in Verordening 834/2007 en de uitvoeringsbepalingen ervan, op algemene basis bepalen. § 2. De bevoegde entiteit kan specifieke productievoorschriften als vermeld in Verordening 834/2007 en de uitvoeringsbepalingen ervan, op individuele basis bepalen. De minister kan daarvoor de nodige procedures vastleggen. § 3. De minister kan buitengewone productievoorschriften als vermeld in artikel 22 van Verordening 834/2007, op algemene basis bepalen. § 4. De bevoegde entiteit kan buitengewone productievoorschriften als vermeld in artikel 22 van Verordening 834/2007, op individuele basis bepalen. De minister kan daarvoor de nodige procedures vastleggen. § 5. In overeenstemming met artikel 45, 4, van Verordening 889/2008 kan de minister de bevoegdheid voor het verlenen van bepaalde vergunningen voor niet-biologisch zaaizaad en niet-biologische pootaardappelen delegeren aan de controleorganen of aan de bevoegde entiteit. De minister kan daarvoor bijkomende bepalingen en een procedure vastleggen. § 6. De minister kan voorschriften bepalen of particuliere normen erkennen als vermeld in en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 42, 2, van Verordening 834/2007, en artikel 95, 5, van Verordening 889/2008.

De minister kan bepalen welke producten als vermeld in artikel 95, 6, van Verordening 889/2008, toegestaan zijn en onder welke voorwaarden. § 7. De bevoegde entiteit kan de procedures, vermeld in artikel 92, 5 en 6, van Verordening 889/2008, vastleggen.".

Art. 14.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling DLO" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 16.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling DLO" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het eerste lid, 3°, wordt het woorden "deelt het dat mee" vervangen door de woorden "deelt het controleorgaan dat mee"; 3° aan het eerste lid wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° het meest recente auditverslag van de accreditatie-instelling aan de bevoegde entiteit bezorgen.".

Art. 17.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling DLO" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het eerste lid worden de woorden "een maand" vervangen door de woorden "dertig dagen"; 3° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De minister beslist binnen een termijn van 61 dagen na de ontvangst van het advies van de bevoegde entiteit of de erkenning wordt verleend.".

Art. 18.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling DLO" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Het erkende controleorgaan" vervangen door de woorden "Het controleorgaan";4° in paragraaf 3, tweede lid worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";5° in paragraaf 7 worden de woorden "een ander erkend controleorgaan" vervangen door de woorden "een ander controleorgaan".

Art. 19.Aan artikel 16 van hetzelfde besluit wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° de kruiscontrole.".

Art. 20.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.Bij elke marktdeelnemer voert het controleorgaan een volledige jaarlijkse controle uit.

In afwijking van het eerste lid wordt de jaarlijkse controle bij verdelers die alleen handelen in voorverpakte producten en verkopers die niet onder de vrijstelling, vermeld in artikel 7, vallen, beperkt tot een gedeeltelijke fysieke controle. Bij die marktdeelnemers moeten alle aspecten gecontroleerd zijn over een periode van drie jaar.

Het controleorgaan voert jaarlijks een aantal kruiscontroles uit waarvan het aantal gelijk is aan of hoger is dan 5% van het aantal marktdeelnemers dat op 31 december van het voorgaande jaar bij het controleorgaan aan de controle onderworpen was.

Het controleorgaan voert jaarlijks een aantal steekproefcontroles uit waarvan het aantal gelijk is aan of hoger is dan 50% van het aantal marktdeelnemers dat op 31 december van het voorgaande jaar bij het controleorgaan aan de controle onderworpen was.

Het controleorgaan voert bij iedere marktdeelnemer: 1° op zijn minst één steekproefcontrole uit tijdens het jaar dat volgt op de kennisgeving van de marktdeelnemer; 2° om de 48 maanden minstens één steekproefcontrole uit.".

Art. 21.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.Het controleorgaan voert bij iedere nieuwe marktdeelnemer binnen uiterlijk zestig dagen na de datum, vermeld in artikel 6/1, een eerste controle ter plaatse uit.".

Art. 22.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling DLO" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 23.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 21.De bereiders en verdelers van niet-voorverpakte producten die zowel biologische als niet-biologische producten bereiden, opslaan of verhandelen, alsook de marktdeelnemers die activiteiten uitbesteden aan een subcontractant, nemen de nodige maatregelen om met het oog op controle de planning van de biologische productie of activiteit tijdig ter beschikking van hun controleorgaan te stellen.".

Art. 24.In titel III van hetzelfde besluit wordt in het opschrift van hoofdstuk IV en in het opschrift van hoofdstuk IV, afdeling I, het woord "staalnamen" vervangen door het woord "monsternemingen".

Art. 25.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 23.§ 1. Met toepassing van artikel 65, 2, van Verordening 889/2008 neemt het controleorgaan jaarlijks een totaal aantal monsters dat gelijk is aan of hoger is dan 50% van het aantal marktdeelnemers dat op 31 december van het voorgaande jaar bij het controleorgaan aan de controle onderworpen was. § 2. Het controleorgaan legt de selectie van marktdeelnemers en producten, vermeld in artikel 65, 2, van Verordening 889/2008, tegen uiterlijk 31 januari voor aan de bevoegde entiteit.".

Art. 27.In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt het woord "staal" vervangen door het woord "monster".

Art. 28.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 25.Het controleorgaan moet bij iedere marktdeelnemer die aan zijn controle onderworpen is, om de 48 maanden minstens een monster nemen, uitgezonderd bij marktdeelnemers die niet fysiek over biologische producten beschikken.".

Art. 29.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 26.Het controleorgaan moet op elk monster ten minste een analyse laten uitvoeren.

Het controleorgaan kan een monster nemen van plantaardige en dierlijke producten, verwerkte producten, zaaizaad, pootaardappelen, teeltmateriaal, de bodem, het water en elk ander product of substantie waarvan aangenomen kan worden dat het deel uitmaakt van of een invloed heeft op het productieproces of het product.".

Art. 30.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 27.De analyse van de monsters is gericht op het opsporen van het gebruik van of de verontreiniging door stoffen of producten waarvan het gebruik volgens Verordening 834/2007, dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan niet toegestaan is.

De analyse moet bij voorkeur worden uitgevoerd door een voor de desbetreffende analysemethode conform ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium.".

Art. 31.Artikel 28 tot en met 30 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 32.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 31.Voor de bepaling van residuen van verboden bestrijdingsmiddelen die aanwezig zijn op een product, gelden de aantoonbaarheidsgrenzen van verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. Bij het ontbreken van dergelijke waarde, geldt een grens van 0,015 mg /kg.

Als het resultaat van een analyse op een product dat in de handel wordt gebracht een gehalte aangeeft van een verboden bestrijdingsmiddel dat hoger is dan de grenzen, vermeld in het eerste lid, legt het controleorgaan aan de verantwoordelijke marktdeelnemer een toepasselijke sanctie als vermeld in hoofdstuk V van titel III op.

Als de marktdeelnemer aan het controleorgaan niet kan aantonen dat, ondanks genomen maatregelen, de gevonden residuen het resultaat zijn van aantasting die te wijten is aan een externe factor waaraan hij geen schuld treft, legt het controleorgaan aan de verantwoordelijke marktdeelnemer een sanctie als vermeld in hoofdstuk V van titel III, op.".

Art. 33.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 34.In artikel 34, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 3° wordt de zinsnede "binnen de termijn, bepaald door het controleorgaan" toegevoegd;2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° declassering perceel (DP): het declasseren van een bepaald perceel.Het betrokken perceel start een nieuwe omschakelingsperiode;"; 3° aan punt 6° wordt de volgende zin toegevoegd: "Elke verwijzing naar de biologische productiemethode moet van de desbetreffende producten verwijderd worden;".

Art. 35.In artikel 35, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Als er geen duur wordt weergegeven, kan het controleorgaan die bepalen." opgeheven.

Art. 36.Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 37.In afwijking van artikel 35 blijft het controleorgaan vrij om, als dat nodig is: 1° een zwaardere sanctie, zowel wat betreft de aard als de termijn, uit te spreken dan de sanctie die is vastgesteld in bijlage I, als het van oordeel is dat de inbreuk of een opeenstapeling van inbreuken dat rechtvaardigt;2° een mildere sanctie, zowel wat betreft de aard als de termijn, uit te spreken dan de sanctie die is vastgesteld in bijlage I, als het van oordeel is dat verzachtende omstandigheden dat rechtvaardigen. Het controleorgaan moet de aangepaste sanctie en de motivatie aan de bevoegde entiteit meedelen uiterlijk op het moment dat de marktdeelnemer van de beslissing op de hoogte wordt gebracht.".

Art. 37.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "In de gevallen die niet beschreven zijn in de sanctietabel" vervangen door de zinsnede "Wanneer er een onregelmatigheid wordt geconstateerd met betrekking tot de naleving van de voorschriften, vermeld in Verordening 834/2007, dit besluit of hun uitvoeringsbepalingen, die niet vermeld is in de bijlage"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het controleorgaan brengt de bevoegde entiteit op de hoogte van een dergelijke sanctie en van de bijbehorende motivatie uiterlijk op het moment dat de marktdeelnemer van de beslissing op de hoogte wordt gebracht.".

Art. 38.In artikel 42, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigigen aangebracht: 1° de de zinsnede "binnen een periode van 7 dagen" wordt vervangen door de woorden "binnen een periode van zeven dagen na het ontvangen van de verweermiddelen of, in voorkomend geval, na het horen van de verweermiddelen";2° de woorden "de afdeling DLO" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 39.In artikel 44, 45, en artikel 48 van hetzelfde besluit worden de woorden "afdeling DLO" telkens vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 40.In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling DLO" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in paragraaf 3, eerste lid, worden tussen het woord "controleorgaan" en het woord "oproepen" de woorden "of elke andere betrokkene" ingevoegd;3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";4° in paragraaf 4 worden de woorden "afdelingshoofd van" opgeheven".

Art. 41.In artikel 46, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling MIB" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit"; 2° de volgende zin wordt toegevoegd: "Voor de diersoorten waarvoor een Sanitelidentificatie- en registratiesysteem georganiseerd is, geeft elke producent de toestemming aan zijn controleorgaan om over de gegevens van de database over zijn veebeslag te beschikken.".

Art. 42.Aan artikel 47 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling DLO" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° er worden een derde tot en met een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Binnen de bevoegde entititeit en tussen de bevoegde entiteit en de controleorganen kunnen alle gegevens uitgewisseld worden die nodig zijn voor de toepassing van Verordening 834/2007, dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan. Het controleorgaan vermeldt in de verklaring, vermeld in artikel 6, dat de gegevens van de marktdeelnemer worden bezorgd aan de bevoegde entiteit.

De controleorganen maken de bewijsstukken, vermeld in artikel 29, 1, van Verordening 834/2007, van de marktdeelnemers die onder hun controle staan, bekend op hun website.".

Art. 43.In artikel 49 van hetzelfde besluit worden de woorden "de erkende controleorganen" vervangen door de woorden "de controleorganen".

Art. 44.In artikel 50, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de we type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014036823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen sluiten, worden in punt 1° de woorden "de personeelsleden van het departement" vervangen door de woorden "de personeelsleden van de bevoegde entiteit".

Art. 45.Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage I die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 46.Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 20 en 26, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2015.

Art. 47.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^