Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 maart 2015
gepubliceerd op 20 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006

bron
vlaamse overheid
numac
2015035452
pub.
20/04/2015
prom.
06/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010, 5 juli 2013 en 19 december 2014, artikel 6 en artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2014;

Gelet op advies nummer 56.972/1 van de Raad van State, gegeven op 9 februari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet van 19 mei 2006 : het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening; 2° Waarborgbeheer NV : de naamloze vennootschap Waarborgbeheer, opgericht bij de notariële akte van 12 februari 2004, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004 onder het nummer 04033900, met inbegrip van alle latere wijzigingen van de statuten.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2.§ 1. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk VI van het decreet van 19 mei 2006, moeten de kredietgever en de kredietnemer bewijzen dat ze voldoen aan alle voorwaarden en voorschriften, vastgelegd in het voormelde decreet en in dit besluit. § 2. Het bewijs, vermeld in paragraaf 1, kan alleen geleverd worden als de Winwinlening is vastgesteld in een onderhandse of authentieke akte. Die akte is opgesteld aan de hand van het modelformulier dat Waarborgbeheer NV ter beschikking stelt. In het modelformulier worden ten minste de volgende gegevens opgenomen : 1° de identificatiegegevens van de kredietgever;2° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zelfstandige is;3° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een rechtspersoon is;4° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zaakvoerder is;5° precieze vermelding van het doel van de Winwinlening;6° de hoofdsom van de Winwinlening;7° de begin- en einddatum van de Winwinlening;8° het bankrekeningnummer waarop het bedrag van de Winwinlening werd gestort of zal worden gestort;9° het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden gestort;10° de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Winwinlening moeten worden betaald of, in voorkomend geval, de aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en de kredietnemer;11° een verklaring van zowel de kredietgever als de kredietnemer dat aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit voldaan wordt en voldaan zal worden;12° de verklaring van de kredietgever dat het bedrag dat wordt uitgeleend of ter beschikking wordt gesteld, niet afkomstig is van de activiteiten, vermeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De kredietgever en de kredietnemer kunnen aan het modelformulier aanvullende voorwaarden of bepalingen toevoegen, op voorwaarde dat die niet strijdig of onverenigbaar zijn met de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit. § 3. De akte wordt in drie originele exemplaren opgesteld, waarvan één bestemd is voor elke partij, en één moet worden bezorgd aan Waarborgbeheer NV. Als de kredietgever en de kredietnemer voorzien in een systeem van tussentijdse aflossingen, wordt de aflossingstabel bij de akte gevoegd. Waarborgbeheer NV stelt de aflossingsmodellen ter beschikking. § 4. De akte wordt alleen als geldig beschouwd als : 1° de akte opgesteld is aan de hand van het modelformulier, vermeld in paragraaf 2, dat Waarborgbeheer NV ter beschikking stelt;2° de toegevoegde aflossingstabel opgesteld is aan de hand van de aflossingsmodellen, vermeld in paragraaf 3, die Waarborgbeheer NV ter beschikking stelt;3° het originele exemplaar van de akte en de toegevoegde aflossingstabel volledig en correct ingevuld zijn;4° de kredietgever binnen drie maanden nadat de Winwinlening gesloten is, een origineel exemplaar van de akte en de toegevoegde aflossingstabel aangetekend verstuurt aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.Waarborgbeheer NV gaat binnen een maand na de ontvangst van een originele exemplaar van de akte, op basis van de akte na of voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en dit besluit. Alleen als aan alle voorwaarden voldaan is, gaat Waarborgbeheer NV over tot de registratie van de akte.

De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de Winwinlening in het Winwinleningregister, vermeld in hoofdstuk III. Binnen een week na de registratie van de akte brengt Waarborgbeheer NV de kredietgever op de hoogte van de registratie door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling, waarin minstens het nummer vermeld wordt dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend. Die brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld wordt in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV.".

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 4.§ 1. Waarborgbeheer NV kan de akte niet registreren als : 1° niet aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit voldaan is;2° ondanks het feit dat de akte volledig is opgesteld, Waarborgbeheer NV een gegronde reden heeft om te twijfelen aan de verklaringen van de kredietgever of kredietnemer, inzonderheid aan de waarachtigheid of accuraatheid ervan. Als Waarborgbeheer NV de akte niet registreert, brengt ze de kredietgever daarvan op de hoogte door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling. De brief vermeldt de redenen waarom er geen registratie kon plaatsvinden en wordt verstuurd binnen een week nadat besloten werd om niet tot registratie over te gaan. De brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever, dat vermeld wordt in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV. § 2. Als het feit dat de akte niet geregistreerd werd, uitsluitend zijn oorzaak vindt in een materiële vergissing of louter formele fout die kan worden rechtgezet, heeft de kredietgever de mogelijkheid die vergissing of fout recht te zetten. De kredietgever moet in dat geval binnen twee weken na ontvangst van de brief, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, het bewijs dat de materiële vergissing of louter formele fout is rechtgezet, aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.".

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 6.De kredietgever moet iedere wijziging aan de geregistreerde akte die geen afbreuk doet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit, binnen drie maanden aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.".

Art. 6.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, worden de woorden "naleving van het Winwinleningdecreet" vervangen door de zinsnede "naleving van het decreet van 19 mei 2006 en dit besluit".

Art. 7.Artikel 10/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 10/1.§ 1. In geval van vervroegde terugbetaling als vermeld in artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 19 mei 2006, en in de gevallen, vermeld in artikel 4, § 2, van het voormelde decreet, moet de kredietgever binnen drie maanden na de beëindiging van de Winwinlening een bericht met opgave van de reden aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

Binnen een maand na ontvangst van het bericht van beëindiging gaat Waarborgbeheer NV over tot schrapping van de registratie.

Binnen een week na de schrapping van de registratie brengt Waarborgbeheer NV de kredietgever op de hoogte van de schrapping door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling waarin minstens het nummer vermeld wordt dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend. Die brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV. § 2. Als Waarborgbeheer NV van oordeel is dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit, brengt het de kredietgever op de hoogte van het voornemen om de registratie van de Winwinlening te schrappen door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling. De brief vermeldt minstens het nummer dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend, alsook de redenen waarom Waarborgbeheer NV meent tot schrapping te moeten overgaan. De brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV. De kredietgever kan binnen een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van de voormelde brief, eventuele bezwaren tegen de schrapping aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

Na het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, beslist Waarborgbeheer NV tot ambtshalve schrapping van de registratie, als het oordeelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit. Waarborgbeheer NV brengt de kredietgever van die beslissing op de hoogte door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling. De brief vermeldt minstens het nummer dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend, alsook de redenen van de ambtshalve schrapping. Die brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV. § 3. Alleen de kredietgever wordt op de hoogte gebracht van de schrappingen, vermeld in paragraaf 1, tweede lid en paragraaf 2, derde lid. Als de kredietnemer daarvan op de hoogte gebracht wil worden, moeten de kredietgever en de kredietnemer daarover onderling afspraken maken. § 4. Waarborgbeheer NV brengt de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen, op de hoogte van de schrappingen, vermeld in paragraaf 1, tweede lid en paragraaf 2, derde lid.".

Art. 8.Artikel 10/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt het woord "Winwinleningdecreet" vervangen door de zinsnede "decreet van 19 mei 2006".

Art. 10.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt het woord "Winwinleningdecreet" vervangen door de zinsnede "decreet van 19 mei 2006".

Art. 11.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : " § 1.De kredietgevers die met toepassing van artikel 8 van het decreet van 19 mei 2006 aanspraak maken op het daarin toegekende belastingkrediet, leveren het bewijs, vereist in artikel 7 van het voormelde decreet, door : 1° voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening is gesloten, de geregistreerde Winwinlening en de brief, vermeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit, ter beschikking van de federale belastingadministratie te houden; 2° in hun aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor om het belastingkrediet verzocht wordt, het bedrag van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk in kwestie te vermelden in de daarvoor in het aangifteformulier opgenomen vakken."; 2° in paragraaf 2, tweede en derde lid, wordt de zinsnede "artikel 5, § 3, derde lid, van het Winwinleningdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel 10/1, § 1, derde lid";3° in paragraaf 2 wordt het woord "Winwinleningdecreet" telkens vervangen door de zinsnede "decreet van 19 mei 2006".

Art. 12.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt het woord "Winwinleningdecreet" vervangen door de zinsnede "decreet van 19 mei 2006".

Art. 13.De bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, wordt opgeheven.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 maart 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^