Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 mei 2011
gepubliceerd op 12 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een waarnemend administrateur-generaal bij het agentschap Ruimte en Erfgoed

bron
vlaamse overheid
numac
2011203451
pub.
12/07/2011
prom.
06/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 MEI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een waarnemend administrateur-generaal bij het agentschap Ruimte en Erfgoed


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5 en 39, § 1;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel V 11, § 2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 18 maart 2011 eervol ontslag heeft verleend aan de heer Gilbert Kolacny als administrateur-generaal van het agentschap Ruimte en Erfgoed met ingang van 1 juni 2011;

Overwegende de noodzaak om vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en van de continuïteit van de openbare dienst, een ambtenaar tijdelijk te belasten met de functie van administrateur-generaal en de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden die aan de titularis van die functie toekomen;

Overwegende dat mevrouw Annita Stevens, algemeen directeur van het agentschap Ruimte en erfgoed voldoet aan de voorwaarden van artikel V 11, § 2, eerste lid van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Annita Stevens, algemeen directeur bij het agentschap Ruimte en Erfgoed, wordt aangesteld tot waarnemend administrateur-generaal van het agentschap Ruimte en Erfgoed.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2011.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed en de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^