Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 december 2012
gepubliceerd op 09 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de persoonlijke bijdrage die de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp aanrekenen aan de gebruiker, en betre

bron
vlaamse overheid
numac
2012207523
pub.
09/01/2013
prom.
07/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de persoonlijke bijdrage die de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp aanrekenen aan de gebruiker, en betreffende de onkostenvergoeding die de diensten voor oppashulp aanrekenen aan de gebruiker


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 4, 13°, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en artikel 70;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 20 juli 2012 het voorontwerp van het besluit betreffende de wijze waarop de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de persoonlijke bijdrage bepalen die aangerekend wordt aan de gebruiker principieel goedgekeurd heeft;

Overwegende dat in het kader van de opmaak van de begroting voor 2013 beslist werd om de maximumfactuur in de thuiszorg uit te stellen, en dat daardoor ook het daarmee samenhangende besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijze waarop de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de persoonlijke bijdrage bepalen die aangerekend wordt aan de gebruiker niet in werking treedt op 1 januari 2013;

Overwegende dat, nu het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijze waarop de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de persoonlijke bijdrage bepalen die aangerekend wordt aan de gebruiker niet in werking treedt op 1 januari 2013, de bestaande regeling voor de gebruikersbijdrage voor gezinszorg, waarvan op dit ogenblik bepaald is dat die slechts tot 31 december 2012 van kracht blijft, dringend verlengd moet worden, opdat de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ook na 31 december 2012 verder gebruikersbijdragen zouden kunnen aanrekenen aan hun gebruikers van gezinszorg;

Overwegende dat het niet verantwoord is om diensten voor logistieke hulp die geen subsidies ontvangen, te verplichten om Vesta te gebruiken, zolang de maximumfactuur in de thuiszorg en het daarmee samenhangende besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijze waarop de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de persoonlijke bijdrage bepalen die aangerekend wordt aan de gebruiker niet in werking treden;

Overwegende dat het voor een vlotte invoering van de maximumfactuur in de thuiszorg in de toekomst noodzakelijk is dat de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de diensten voor logistieke hulp en de diensten voor oppashulp vanaf 1 januari 2013 alleen nog een persoonlijke bijdrage of een onkostenvergoeding vragen voor de effectief gepresteerde uren hulp;

Overwegende dat in het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- en non-profitsectoren 2011-2015 (VIA-4), dat afgesloten werd op 2 december 2011, afgesproken werd dat onregelmatige prestaties gezinszorg op zon- en feestdagen vanaf 2013 gesubsidieerd worden aan 167 % in plaats van 160 %, waardoor de toeslag op de bijdrage die gebruikers moeten betalen voor die prestaties daarop afgestemd moet worden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, A, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, 14 september 2012, 5 oktober 2012 en 12 oktober 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 9° wordt de volgende zin toegevoegd : « De bijdrage die aangerekend wordt voor de gezinszorg, is gelijk aan de effectieve duur van die gezinszorg, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur gezinszorg;»; 2° aan punt 10° wordt de volgende zin toegevoegd : « De bijdrage die aangerekend wordt voor de aanvullende thuiszorg, is gelijk aan de effectieve duur van die aanvullende thuiszorg, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur aanvullende thuiszorg;».

Art. 2.In artikel 44 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt de zinsnede "tot en met 31 december 2012" vervangen door de zinsnede "tot de datum waarop het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijze waarop de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de persoonlijke bijdrage bepalen die aangerekend wordt aan de gebruiker in werking treedt".

Art. 3.Aan artikel 3, A, 6°, van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : « De bijdrage die aangerekend wordt voor de logistieke hulp, is gelijk aan de effectieve duur van die logistieke hulp, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur logistieke hulp; ».

Art. 4.Aan bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 5 oktober 2012, wordt een artikel 20 toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 20.In afwijking van artikel 3, vierde lid, van dit besluit, moet een erkende dienst voor logistieke hulp die geen subsidies ontvangt met toepassing van dit besluit, voldoen aan de bepalingen van artikel 3, D, vanaf de datum waarop het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijze waarop de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de persoonlijke bijdrage bepalen die aangerekend wordt aan de gebruiker in werking treedt. »

Art. 5.In artikel 5, A, van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju sluiten, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° de dienst vordert van de gebruiker een onkostenvergoeding voor de aangeboden vrijwilligersoppas, die maximaal 2,50 euro per uur bedraagt. Dat bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. Die koppeling aan het indexcijfer wordt berekend en toegepast overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de index die van toepassing is op 1 januari 2010. De koppeling aan het prijsindexcijfer gebeurt op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. De onkostenvergoeding die aangerekend wordt voor de vrijwilligersoppas, is gelijk aan de effectieve duur van die vrijwilligersoppas, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de onkostenvergoeding die gevraagd wordt per uur vrijwilligersoppas; ».

Art. 6.In stap 5 van hoofdstuk V van bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2009, wordt de zin "Het betreft 30 % (voor prestaties verleend op zaterdag en prestaties tussen 20 uur en 7 uur) of 60 % (voor prestaties verleend op zon- en feestdagen); deze percentages kunnen niet worden gecumuleerd." vervangen door de zin "De diensten verhogen de vastgestelde bijdrage in dat geval met een toeslag van 30 % voor de uren gezinszorg die verleend worden op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur en op zaterdagen, en met een toeslag van 67 % voor de uren gezinszorg die verleend worden op zon- en feestdagen.".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^