Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 juni 2002
gepubliceerd op 20 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035904
pub.
20/07/2002
prom.
07/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen


De Vlaamse regering, Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op de artikelen 54 en 57, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Bosraad, gegeven op 17 mei 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2001;

Gelet op advies 31.790/3 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° de koper : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als koper optreedt op openbare verkopingen van hout van openbare bossen zoals bedoeld in artikelen 6 en 7, of de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de kapvergunning zoals bedoeld in artikel 62 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, wordt uitgereikt;2° de verkoper : de eigenaar van het te koop gestelde hout;3° de ontvanger : de Ontvanger der Domeinen en Penale Boeten van het ambtsgebied waarin het bos is gelegen indien het verkopen betreft van hout uit domeinbossen en de daartoe door de verkoper aangewezen persoon indien het verkopen betreft van hout uit andere openbare bossen;4° de exploitant : de natuurlijke of rechtspersoon die in een openbaar bos hout velt, bewerkt, ruimt of vervoert, behoudens degene die tegen betaling in opdracht van een werkgever arbeid verricht;de exploitant kan ook de koper zelf zijn; 5° de ruiming : het uitslepen, of op een andere manier weghalen, van hout vanaf de plaats van het vellen tot aan de weg of stapelplaats, buiten de kavel;6° het transport : het afvoeren van hout van de stapelplaats of van de weg tot buiten het boseigendom.

Art. 2.In dit besluit wordt de werkwijze bepaald die moet worden gevolgd bij de openbare verkoop van hout en andere bosproducten van openbare bossen, en worden de voorwaarden bepaald die gelden voor de exploitatie van het gekochte hout.

De algemene voorwaarden, geldend voor elke verkoop in het Vlaamse Gewest, worden bepaald in de artikelen 4 tot 45.

De bijzondere voorwaarden worden per verkoop vastgesteld door de eigenaar van het bos, overeenkomstig de artikelen 46 tot 49.

Art. 3.Voor elke verkoop worden de toepasselijke verkoopvoorwaarden vermeld op een document, opgesteld volgens het model opgenomen als bijlage 1, ter inzage gelegd op de plaats waar de verkoop plaatsvindt. HOOFDSTUK II. - Toewijzingen

Art. 4.De loten worden toegewezen zonder waarborg van kwaliteit. Het aantal bomen per boomsoort zoals vermeld in de catalogus, is gewaarborgd tot op een mogelijke fout van 3 %.

De waarborg in het eerste lid vervalt zodra er met de ruiming van het betrokken lot is begonnen.

Art. 5.In afwijking van artikel 4. worden loten van reeds gevelde en/of gestapelde bomen toegewezen met waarborg van het aantal bomen per categorie en boomsoort per lot.

Art. 6.§ 1. De toewijzing van de loten gebeurt ofwel bij opbod, ofwel bij afslag, ofwel bij inschrijving, ofwel bij opbod, gevolgd door de opening van de inschrijvingen. De keuze wordt bepaald in de bijzondere verkoopvoorwaarden. § 2. De inschrijvingen moeten worden opgemaakt volgens het model in bijlage 2. Het adres en het tijdstip waarop ze uiterlijk moeten aankomen, worden bepaald in de bijzondere verkoopvoorwaarden. § 3. Samenvoeging van loten is enkel toegelaten voor loten van dezelfde eigenaar, en alleen indien dit vastgelegd is in de bijzondere verkoopvoorwaarden.

Art. 7.De voorzitter doet de toewijzing aan het hoogste geldige bod, en als hij daartoe gemachtigd is door de verkoper, wijst hij de koper definitief aan.

In de andere gevallen is de verkoop pas definitief op de dag die volgt op de betekening van de goedkeuring door de verkoper. De persoon aan wie het lot werd toegewezen blijft gebonden aan zijn bod tot de 30e dag na de verkoopzitting. De betekening van de eventuele goedkeuring gebeurt binnen die periode, zo niet heeft de persoon aan wie het lot werd toegewezen het recht zijn bod in te trekken. De intrekking van het bod moet dan gebeuren per aangetekende zending , gericht aan de verkoper en verstuurd binnen zeven dagen na het verstrijken van die periode.

Art. 8.De voorzitter houdt de loten in waarvoor het bod onvoldoende is. Die loten worden zonder verdere bekendmaking onder dezelfde verkoopvoorwaarden opnieuw te koop gesteld bij inschrijving op de datum die in de catalogus vermeld is. De artikelen 6, § 2 en § 3, en 7 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Art. 9.§ 1. Iedere koper moet conform artikel 57, eerste lid, van het Bosdecreet op het ogenblik van de toewijzing een borg aanwijzen. Deze borg die hoofdelijk en ondeelbaar met de koper verantwoordelijk is voor alle verplichtingen van de koper dient een natuurlijke persoon te zijn die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest woont en die door de voorzitter van de verkoop aanvaard wordt. In het geval van inschrijving moet de borg het model zoals opgenomen in bijlage 2 ondertekenen. In de andere gevallen moet die borgstelling schriftelijk gebeuren volgens het model in bijlage 3. § 2. Bovendien moet iedere koper op het ogenblik van de toewijzing een belofte tot betalingswaarborg voorleggen. De bedragen beneden de 5.000 euro, de kosten en de BTW niet inbegrepen, zijn daarvan vrijgesteld, met inachtneming van artikel 12, § 1.

Die belofte tot betalingswaarborg zal onder de vorm van een bankgarantie komen van een Belgische kredietinstelling of van een kredietinstelling die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap en die krachtens de wet van 22 maart 1993 op het statuut van de kredietinstellingen gemachtigd is om deze activiteit in België uit te oefenen. De belofte tot betalingswaarborg mag ook geleverd worden onder de vorm van een borgstelling door Belgische verzekeringsondernemingen of door verzekeringsondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap en die krachtens de wet van 9 juli 1975 gemachtigd zijn in België de taak borgstellingsverzekering uit te oefenen. De verzekeringsondernemingen moeten bevoegd zijn zich borg te stellen en daartoe gemachtigd worden door de controledienst voor de verzekeringen. De verzekeringsonderneming zal vooraf het bewijs van machtiging leveren.

De schriftelijke belofte, opgesteld volgens het model in bijlage 4, moet de volgende documenten bevatten : 1° de verplichting om het verschuldigd bedrag te betalen voor rekening van de in gebreke blijvende koper, bij het eerste verzoek van de ontvanger;2° de verklaring om af te zien van elke betwisting en mogelijke verdeling, evenals van de hypotheek die de verworven goederen zouden kunnen betekenen. Een inschrijving is alleen ontvankelijk als ze vergezeld is van die belofte tot betalingswaarborg. § 3. Binnen vijf werkdagen na de verkoop deelt de ontvanger aan de instelling of aan de maatschappij die de belofte aanging, het juiste bedrag van de door de koper verschuldigde som mee en de termijn waarvoor de definitieve betalingswaarborg afgesloten moet worden.

Art. 10.De koper die aan de verplichtingen van artikel 9 niet voldoet, verliest conform artikel 57, tweede lid, van het Bosdecreet zijn recht op het gekochte en er wordt ter zitting tot een nieuwe verkoop overgegaan : 1° bij opbod op basis van de voorlaatste bieding.De bieder in kwestie blijft daardoor gebonden; 2° bij afslag op basis van een door de voorzitter bepaalde inzetprijs;3° bij combinatie van opbod en inschrijving wordt het lot opnieuw opgeroepen als bij 1°.Het daarbij bekomen hoogste bod wordt vergeleken met de volgende hoogste schriftelijke bieding en het lot wordt toegewezen aan de hoogste bieder van beide.

Art. 11.§ 1. De geboden som wordt verhoogd met 3 procent als vergoeding voor allerlei onkosten. § 2. De openbare verkopen zijn onderworpen aan de federale regelgeving inzake BTW. § 3. De verkoopprijs bestaat uit de geboden som, de verhoging voor onkosten en de BTW.

Art. 12.§ 1. De wijze van betaling wordt bepaald door de samengevoegde verkoopprijzen die de koper voor eenzelfde verkoop verschuldigd is aan dezelfde verkoper. § 2. De betalingen van de verkoopprijs zelf gebeuren als volgt : 1° bij een verkoopprijs tot en met 5.000 euro : binnen 15 dagen na de toewijzing of na de betekening van de goedkeuring van de verkoop door de verkoper; 2° bij een verkoopprijs van meer dan 5.000 euro : een voorschot van 20 % van de verkoopprijs binnen 15 dagen na de toewijzing of na de betekening van de goedkeuring van de verkoop door de verkoper en de rest in drie gelijke bedragen, betaalbaar respectievelijk binnen de tweede, vierde maand en zesde maand;

Art. 13.§ 1. De betalingswaarborg moet in bezit zijn van de ontvanger van de verkoper binnen 15 dagen na de toewijzing, behalve indien de koper binnen dezelfde termijn het verschuldigde bedrag volledig betaalt. De verkoper neemt akte van die betalingswaarborg. § 2. De instelling of maatschappij, die de betalingswaarborg aanging, kan het bedrag en de termijn van de waarborg pas verminderen na bericht van de ontvanger. Het is de instelling of maatschappij niet toegestaan het bedrag van de waarborg op een vervaldag automatisch te verminderen.

Art. 14.§ 1. Al de betalingen moeten gebeuren aan de ontvanger van de verkoper. § 2. Als de betalingen niet op de vastgestelde tijdstippen gebeuren, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke interest verschuldigd op de niet-betaalde sommen, met ingang van de vervaldag. Voor de berekening van de interest wordt elke maand voor dertig dagen gerekend. De interest wordt per maand berekend. Elke niet volledige maand wordt niet meegerekend. De grondslag van de interest wordt afgerond op het hoger tiental, het resultaat op de lagere eurocent. § 3. Indien niet tijdig voldaan wordt aan artikel 13, of indien de verkoopsom of een gedeelte ervan niet tijdig betaald wordt ondanks de waarborgen, heeft de verkoper van rechtswege de bevoegdheid om de verkoop geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarvoor is geen ingebrekestelling of enige gerechtelijke tussenkomst nodig. De ontbinding van de verkoop wordt aan de koper per aangetekende brief kenbaar gemaakt. In de mate waarin de verkoop ontbonden zal zijn, wordt het hout van rechtswege opnieuw eigendom van de verkoper. § 4. Daarenboven kan de verkoper overgaan tot de herverkoping bij rouwkoop. Die herverkoping zal door de aangestelden van de verkoper gedaan worden, op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de in gebreke blijvende koper. Die moet aan de verkoper het verschil betalen tussen zijn geboden som en het eventuele lagere nieuwe bod. Dat verschil zal invorderbaar zijn binnen acht dagen door middel van een dwangschrift. De borg en de steller van de betalingswaarborg blijven aansprakelijk voor de sommen die de in gebreke blijvende koper aldus schuldig kan zijn.

Een eventuele meerprijs zal aan de verkoper toekomen, als schadevergoeding.

Art. 15.De kopers die een uittreksel van het proces-verbaal van toewijzing of van de akte van betalingswaarborg wensen, kunnen die stukken tegen betaling verkrijgen bij de ontvanger.

Art. 16.Indien andere bosproducten dan hout openbaar worden verkocht, zijn de artikelen 6 tot 15 van overeenkomstige toepassing, behoudens afwijkende bepalingen vastgesteld door het Bosbeheer. HOOFDSTUK III. - Exploitatie van hout Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 17.De verplichtingen die bij dit hoofdstuk aan de koper worden opgelegd, gelden ook voor de exploitant. Die laatste is hoofdelijk met de koper verbonden ten uitvoering van die verplichtingen.

Art. 18.De kapvergunning wordt uitgereikt na betaling van de volledig verschuldigde verkoopprijs, of nadat de ontvanger van de verkoper aan de houtvester schriftelijk heeft bevestigd dat het voorschot betaald is en de vereiste waarborgen geleverd werden.

Art. 19.§ 1. De koper zal de naam en het adres van de exploitant(en) aan de boswachter meedelen voordat die aanvangen met werken. § 2. Als de exploitant de velling of ruiming aanvangt of hervat, verwittigt hij de boswachter daarvan minstens twee werkdagen op voorhand. § 3. De exploitanten of hun aangestelden moeten, voor ze aanvangen met werken, het lot bezichtigen samen met de boswachter.

Art. 20.Iedereen die hout velt, bewerkt, ruimt of vervoert, moet in het bezit zijn van een kapvergunning of een afschrift ervan. Die vergunning moet steeds voorgelegd kunnen worden aan de boswachter als die laatste daar om vraagt.

Art. 21.§ 1. De exploitant is verplicht tijdens de exploitatie de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat geen vermijdbare schade aan de voorbehouden bomen, de aanplantingen en natuurlijke zaailingen, de vegetatie, de bodem, de uitrusting en alle andere aanhorigheden van het bos kan ontstaan. § 2. De exploitant is verplicht de exploitatie te verrichten in overleg met de boswachter. Die kan aanvullende richtlijnen geven en uitzonderingen toestaan op de artikelen 22, 23, § 1, 29, 32, 34 en 35.

Telkens als de exploitatie niet zonder schade kan gebeuren, zal de boswachter geraadpleegd worden. De boswachter moet zo spoedig mogelijk verwittigd worden bij schade ingevolge exploitatie.

Art. 22.§ 1. De exploitatie moet zo gebeuren dat de wegen en parkeerplaatsen vrij blijven. § 2. Slagbomen moeten na elke doorgang worden gesloten. De wegversperringen, slagbomen of palen moeten na verwijdering worden teruggeplaatst. Het is verboden met voertuigen naast de wegversperringen, slagbomen of palen te rijden. § 3. Afrasteringen moeten zo spoedig mogelijk gesloten en, indien nodig, hersteld worden. § 4. Alleen voertuigen die nodig zijn voor het vellen of ruimen, mogen de boswegen verlaten.

Art. 23.§ 1. De koper is op basis van artikel 71 van het Bosdecreet verplicht alle gemerkte bomen te vellen en te ruimen. § 2. Voor zover in de bijzondere verkoopvoorwaarden een afwijking is bepaald op de exploitatietermijn kan een gemotiveerde schriftelijke aanvraag tot uitstel, ten minste 14 dagen op voorhand, gericht worden aan het hoofd van het Bosbeheer of zijn gedelegeerde, die aanvullende voorwaarden kan opleggen. Louter door zijn aanvraag verplicht de koper zich tot het betalen van de door het Bosbeheer vastgestelde vergoeding, overeenkomstig artikel 45. Als de exploitant door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet bij machte is de exploitatie binnen de vooropgestelde termijn uit te voeren, kan het hoofd van het Bosbeheer of zijn gedelegeerde beslissen de in artikel 45 vastgestelde vergoeding niet aan te rekenen.

Art. 24.§ 1. De houtvester kan het ruimen of de toegang tot bepaalde bestanden en wegen tijdelijk verbieden ingevolge weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden of activiteiten. § 2. In geval van waardevolle wetenschappelijke waarnemingen kan de houtvester tijdelijk de exploitatie verbieden op een bepaalde plaats.

Art. 25.Als de exploitant bomen wil laten vallen op of ruimen over aangrenzende terreinen, moet hij zelf daarover een overeenkomst sluiten met de eigenaar van deze terreinen. Afdeling II. - Velling

Art. 26.§ 1. Bomen die met een pijl zijn gemerkt, moeten geveld worden in de richting van de pijl. De boswachter moet vooraf verwittigd worden van de velling. § 2. Bomen of kruinen, gemerkt met de letter "V", moeten gespaard worden, zelfs indien ze met de hamer gemerkt zijn. Ze moeten onaangeroerd blijven. Bij twijfel zal de boswachter geraadpleegd worden. § 3. Bomen die met de letter "K" zijn gemerkt moeten voor de velling onttakt worden. Ze zullen in de catalogus worden vermeld.

Art. 27.Als geen afwijkingen vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden, moeten bij andere kappingen dan die van hakhout, de bomen op maximaal 10 cm boven het maaiveld afgezaagd worden. De stronken moeten goed zichtbaar zijn en blijven eigendom van de verkoper.

Art. 28.Een boom die aan de stamvoet werd ingezaagd, moet zonder enig uitstel worden geveld. Afgezaagde bomen die blijven hangen moeten zo spoedig mogelijk tegen de grond worden getrokken. De verantwoordelijkheid voor dergelijke bomen berust bij de exploitant.

Art. 29.§ 1. Het is verboden bomen met hun kruin in verjongingsgroepen te doen vallen. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de kruinen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd worden. § 2. Het is verboden bomen te doen vallen op de voet-, fiets- en ruiterpaden of in vijvers of waterlopen. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de bomen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd worden, om de paden, de wegen, de grachten en de vijvers vrij te maken.

Art. 30.Bij de velling kan de verkoper kosteloos zaden en kegels oogsten, zonder dat de koper een vergoeding voor hinder kan eisen. Afdeling III. - Schouwing

Art. 31.De schouwing gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de houtvester. Afdeling IV. - Ruiming en transport

Art. 32.Na de velling moeten de takken worden gespreid zodat ze de groei van de verjonging niet hinderen. Takken en twijgen mogen niet in waterlopen, vijvers of weiden en andere boomvrije plaatsen blijven liggen. Ze moeten minstens twee meter van wegen, parkings en andere boomvrije plaatsen en brandsingels verwijderd worden.

Art. 33.Bij de ruiming moeten die tractoren of tuigen gebruikt worden die door hun gewicht, hun afmetingen of hun werkwijze de minste schade aan het bosbestand, de flora, de fauna of de bodem veroorzaken.

Daartoe moet de koper of exploitant voor de aanvang van de exploitatie zijn tuigen of tractoren laten goedkeuren door de houtvester.

Art. 34.§ 1. Het ruimen naar de wegen moet langs het minst schadelijke tracé gebeuren. De boswachter kan een verplicht te volgen tracé opleggen. Het opgelegde tracé kan ook in de catalogus vermeld staan. § 2. De lading en/of de lengte van de getrokken stamstukken moeten aangepast zijn aan het gebruikte ruimingsmiddel en aan de terreinomstandigheden. § 3. Het is verboden diepe rij- of sleepsporen te maken. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moet de beschadigde bodem hersteld worden volgens de aanwijzingen van de boswachter.

Art. 35.§ 1. Het is verboden te rijden of te ruimen door andere kavels dan die waarvoor men een kapvergunning heeft, door bestanden die niet in exploitatie zijn, door verjongingsgroepen, beken en afvoergeulen, of weiden. § 2. Kruinen of samenhangende delen ervan, mogen niet als geheel worden geruimd.

Art. 36.Het laten slippen van de wielen tijdens het ruimen is verboden.

Art. 37.De boswachter wijst de stapelplaatsen aan. Het is verboden stammen of hout op andere plaatsen te stapelen. De stapelplaatsen kunnen eveneens in de catalogus vermeld worden.

Art. 38.Het transport van het hout zal gebeuren langs de wegen en plaatsen, aangegeven door de boswachter, zoals bepaald in artikel 70 van het Bosdecreet.

Art. 39.De snelheid van gemotoriseerde voertuigen en werktuigen is in het bos en op de boswegen beperkt tot 30 km/uur. Afdeling V. - Bevel tot stopzetting

Art. 40.Bij overtreding van een bepaling uit de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden die betrekking heeft op de exploitatie, kan het Bosbeheer, zelfs mondeling ter plaatse, het bevel geven de strijdige handeling stop te zetten, onverminderd de mogelijkheid tot het opstellen van een proces-verbaal. Afdeling VI. - Aansprakelijkheid

Art. 41.Indien de nodige voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen of indien de algemene of de bijzondere verkoopvoorwaarden niet zijn nageleefd, en indien daardoor materiële schade is ontstaan ingevolge de exploitatie, zijn de koper, de borg en de exploitanten hoofdelijk gehouden tot het herstel in natura of het betalen van een schadevergoeding. De verkoper kan voorzien in het herstel in natura op hun kosten, onder meer door het laten uitvoeren van de nodige werkzaamheden. Schade aan voorbehouden bomen wordt geraamd door de houtvester. Hij bepaalt ook de wijze van herstel in natura.

Art. 42.Het Bosbeheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan derden, aangebracht ingevolge de bezichtiging, de exploitatie, de ruiming of het transport.

Art. 43.Het Bosbeheer en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of diefstal van hout, dat reeds geveld, maar nog niet geruimd of getransporteerd is.

Art. 44.Ontschorsing van voorbehouden bomen ingevolge exploitatie wordt aangerekend aan minimaal 7,50 euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan, afgerond op de hogere vierkante decimeter.

Art. 45.§ 1. Aan het verlenen van een uitstel overeenkomstig artikel 23, § 2, worden de volgende vergoedingen voor de verkoper gekoppeld : 1° bij uitstel van de velling, de ruiming of het transport na de opgelegde exploitatietermijn : 8 % van de waarde van het ongevelde of nog niet geruimde of getransporteerde volume hout.Dat uitstel kan niet langer gelden dan 1 jaar; 2° bij elke verlenging van het in 1° bedoelde uitstel : 16 % van de waarde van het ongevelde of nog niet geruimde of getransporteerde volume hout.Dat uitstel kan niet langer gelden dan 1 jaar. § 2. Indien de door de verkoopvoorwaarden opgelegde werkzaamheden niet verricht worden binnen de gestelde termijn, kan bovenop het bedrag, bepaald in de artikelen 23 en 45, § 1, ook een schadevergoeding geëist worden voor de aanwijsbare verlies- en schadeposten. HOOFDSTUK IV. - Bijzondere verkoopvoorwaarden Afdeling I. - Algemeen

Art. 46.De bijzondere verkoopvoorwaarden worden opgenomen in de catalogus. Afdeling II. - Toewijzingen

Art. 47.§ 1. Voor elk lot wordt, overeenkomstig artikel 6, de wijze van verkoop bepaald in de bijzondere verkoopvoorwaarden. § 2. De bijzondere verkoopvoorwaarden kunnen de artikelen 4 tot 45 aanvullen. Ze kunnen enkel afwijken van de artikelen 8 en 12, § 2, op voorwaarde dat het gaat om de verkoop van hout van een ander openbaar bos dan een domeinbos, en dat ze vooraf zijn goedgekeurd door het Bosbeheer. Afdeling III. - Exploitatie

Art. 48.De vellings- en ruimingstermijnen worden voor elk lot vastgesteld in de bijzondere verkoopvoorwaarden.

Art. 49.De bijzondere verkoopvoorwaarden kunnen bepalingen bevatten die alleen van toepassing zijn op een of meer loten of delen ervan. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 50.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA

Bijlage 1 [NAAM VAN DE VERKOPER] HOUTVERKOPING OPENBARE BOSSEN VAN HET HOUT, TE KAPPEN IN HET DIENSTJAAR 20...

Domeinbossen/Openbare eigenaars : DATUM en UUR : PLAATS : VERKOOPVOORWAARDEN Op deze verkoping zijn van toepassing : - de artikelen 55 tot 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990; - als algemene verkoopvoorwaarden de artikelen 4 tot 45 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002, houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten van openbare bossen; - de hierna vermelde bijzondere verkoopvoorwaarden.

BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1.(...) (...) Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002.

Brussel, 7 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA

Bijlage 2 MODEL VAN INSCHRIJVING Ik, ondergetekende inschrijver, . . . . . (1) . . . . . (2) BTW-nummer . . . . . verklaar te bieden, benevens 3 % voor de onkosten en de eventuele BTW, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten van openbare bossen : voor lot nr. ... : . . . . . (3); voor lot nr. ... : . . . . . (3); voor lot nr. ... : . . . . . (3); voor de samenvoeging van de loten . . . . . (4).

Ik heb kennis genomen van de algemene en de bijzondere verkoopvoorwaarden en zal mij daaraan houden.

Mijn borg, overeenkomstig artikel 9, § 1, van hoger genoemd besluit, is : . . . . . . . . . . (5)(6) Hij neemt eveneens alle verkoopvoorwaarden aan en heeft met mij deze bieding(en) ondertekend.

De belofte tot betalingswaarborg, gevraagd door artikel 9, § 2, van hoger genoemd besluit, is aangehecht (6). .........................., ..................... .

De inschrijver, De borg, (handtekening) (handtekening) (1) naam, voornaam (2) adres (3) som in letters en cijfers (4) samenvoeging van loten in 1 bieding is slechts toegestaan in zoverre het voorzien is in de bijzondere verkoopvoorwaarden (5) naam, voornaam, adres (6) deze waarborg is vereist voor aankopen voor een gezamenlijk bedrag van meer dan 5.000 euro, onkosten en BTW niet inbegrepen, bij hetzelfde verkopend bestuur.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002.

Brussel, 7 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA

Bijlage 3 Domeinbossen/Openbare eigenaar : Houtverkoping in . . . . . (1) op . . . . . (2) Verklaring van borgstelling Ik, ondergetekende koper, . . . . . (3) . . . . . (4) BTW-nummer ........................................ verklaar, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de algemene verkoopvoorwaarden, tot mijn solidaire borg aan te wijzen . . . . . (3) . . . . . (4) Hij verklaart dat hij, net als ik, kennis heeft genomen van de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en hij aanvaardt zich daaraan te houden. Hij heeft deze verklaring mee ondertekend.

De koper, De borg, (handtekening) (handtekening) (1) plaats (gemeente) (2) datum (3) naam, voornaam (4) adres Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002. Brussel, 7 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA

Bijlage 4 BELOFTE TOT BETALINGSWAARBORG De ondergetekende . . . . . . . . . . , handelend voor de financiële instelling/ verzekeringsmaatschappij . . . . . . . . . . , verklaart hierbij bereid te zijn bankgarantie te verlenen/borg te staan voor rekening van . . . . . . . . . . (naam en adres van de kandidaat-koper) voor een totaalbedrag van . . . . . . . . . . euro ten voordele van de eigenaars van het hout dat aan genoemde kandidaat-koper zal worden toegewezen tijdens de openbare verkoping in de openbare bossen van . . . . . (datum) in . . . . . . (gemeente waar de verkoping plaatsvindt) Hij/zij verbindt er zich toe deze betalingswaarborg te leveren binnen 15 dagen na de verkoop. Hij/zij ziet af van elk voorrecht van uitwinning (ontzetting, opheffing) en, in voorkomend geval (van elk voorrecht) van schuldsplitsing, alsmede van het eventueel verpanden van de verkregen goederen.

Gedaan te .............................., op ..............................

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002.

Brussel, 7 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^