Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 juni 2013
gepubliceerd op 09 juli 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag

bron
vlaamse overheid
numac
2013203826
pub.
09/07/2013
prom.
07/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 7, vervangen bij het decreet van 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2013;

Gelet op advies 53.165/3 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 40, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden "wordt ingediend" en de woorden "en alle ledenbijdragen" wordt de zinsnede "of een aanvraag wordt geregistreerd, als vermeld in artikel 42, vierde lid," ingevoegd;2° de woorden "de indiening van" worden opgeheven.

Art. 2.Aan artikel 42 van hetzelfde besluit wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De zorgkas registreert een aanvraag voor een lid, als ze bestandsmatige gegevens ontvangt waaruit blijkt dat het lid voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9 van het decreet van 30 maart 1999. » Art.3. In artikel 43 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De datum van de aanvraag die automatisch door de zorgkas wordt geregistreerd, vermeld in artikel 42, vierde lid, is gelijk aan de datum van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderde zelfzorgvermogen. »

Art. 4.Aan artikel 44, § 1, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Bij een aanvraag op basis van bestandsmatige gegevens, als vermeld in artikel 42, vierde lid, worden die bestandsmatige gegevens gelijk gesteld met een attest. De zorgkas neemt in dat geval een beslissing over de tenlasteneming binnen zestig dagen na de ontvangst van dat bestand. »

Art. 5.In artikel 54, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "of een aanvraagformulier" vervangen door de zinsnede, "een aanvraagformulier of een aanvraag op basis van bestandsmatige gegevens, als vermeld in artikel 42."

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2013.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^