Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 juni 2019
gepubliceerd op 08 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie en de educatieve master in de ontwerpwetenschappen als nieuwe opleidingen van de Universiteit Hasselt

bron
vlaamse overheid
numac
2019041632
pub.
08/08/2019
prom.
07/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041632

VLAAMSE OVERHEID


7 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie en de educatieve master in de ontwerpwetenschappen als nieuwe opleidingen van de Universiteit Hasselt


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, artikel II.79, § 2, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het sluiten en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011326 bron vlaamse overheid Decreet houdende een circusbeleid type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040781 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040739 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning type decreet prom. 01/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040756 bron vlaamse overheid Decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integra sluiten, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs sluiten en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011326 bron vlaamse overheid Decreet houdende een circusbeleid type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040781 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040739 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning type decreet prom. 01/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040756 bron vlaamse overheid Decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integra sluiten;

Gelet op de positieve toetsingsbesluiten van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen sluiten houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De "educatieve master in de economie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Toegepaste economische wetenschappen en Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Hasselt worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Hasselt.

Art. 2.De "educatieve master in de ontwerpwetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Architectuur. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Hasselt worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Hasselt.

Art. 3.De opleidingen, vermeld in artikel 1 en 2, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^