Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 maart 2008
gepubliceerd op 21 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

bron
vlaamse overheid
numac
2008201667
pub.
21/05/2008
prom.
07/03/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MAART 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003


De Vlaamse Regering, Gelet op het koninklijk besluit nr. 83 van 28 november 1939 betreffende het opsporen en het ontginnen van bitumineuze gesteenten, van petroleum en van brandbare gassen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, en op artikel 87, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967;

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 3, en op de artikelen 10 en 38, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten1, en op artikel 39;

Gelet op de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998, 5 februari 1999 en 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32septies, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006, op de artikelen 32octies en 32duodecies, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, op artikel 32terdecies, het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten01, en op artikel 35octies, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 47, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten1, en op artikel 54, § 6, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994;

Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming van de instellingen, het laatst gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 5, 8bis, 10, 12, 14, 15, § 8, 16, § 8, 17, §§ 2 en 3, 32, 38, § 5, 53bis en 54, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid op de artikelen 3, 7, 10, 11 en 12;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 3, 9, 12, § 1, 13, § 4, 14, § 1, 19, 19bis, § 5, 20, 21, § 3, 22bis, § 1, 24, § 2, 28sexies, 29, §§ 1 en 3, en 34, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 6bis, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten4, op artikel 13, gewijzigd bij de decreten van 21 november 1995, 8 december 2000, 19 juli 2002 en 7 mei 2004, en op artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten4;

Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op de artikelen 4, 6°, 7, 10, 12, 13, 15, 19bis, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 41, 41bis, 41ter, 42, 43, 54, 55, § 2, 57, 62, 79, 85, 87, 90bis en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende sommige openbare instellingen of instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, inzonderheid op de artikelen 19 en 20;

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid op artikel 62, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten1;

Gelet op het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, inzonderheid op de artikelen 75 en 76, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1997 en 18 mei 2001;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 24, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1995;

Gelet op het decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurvereniging, inzonderheid op de artikelen 4, § 1, 11, 12, 14, § 2, en 16, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 5, 7, 12, 13, op artikel 17, gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004, en op de artikelen 33 en 34;

Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, inzonderheid op artikel 7, op de artikelen 12 en 15, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001 en 7 december 2007, op artikel 15bis, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten6, en op artikel 21;

Gelet op het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, inzonderheid op de artikelen 6, 18, 23, 46, § 1 en 48bis, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, inzonderheid op de artikelen 2.1.8, § 1, 2.2.1, 3.2.1, § 4, 3.2.3, §§ 2 en 3, 3.3.1, § 1, 3.3.2, § 4, 3.5.1, 3.5.3, 4.3.2, 4.6.1, § 4, artikelen 10.2.4., § 5, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4 en 10.6.4, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij het decreet van 23 februari 2004;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen, inzonderheid op artikel 5, en op artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006;

Gelet op het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten2 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten8 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op de artikelen 3, 13, § 2, 15, 16, 21, § 2, 25, 26bis, 30, 36, 36bis, 36ter, 37, § 1, 42, 44, 45, 46, 47, § 3, 48, 50, 51, 54, § 2 en 56, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten9 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 99, § 2;

Gelet op het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten03 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 24, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten6;

Gelet op het decreet van 8 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten6 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten3 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten3 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten6 houdende organisatie van de gasmarkt, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2002, 30 april 2004, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 22 december 2006 en 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten01 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten8 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, inzonderheid op de artikelen 4, 5, 6, 7, 9 en 10, § 2;

Gelet op het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten00 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, inzonderheid op artikel 12, 1° en 2°;

Gelet op het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten7 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, inzonderheid op de artikelen 4, 6, 7, § 2, 9, § 3, 21, 25, 26, 27, § 2, op artikel 30, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten1, en op artikel 35;

Gelet op het decreet van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten7 houdende bepalingen tot begeleiding en aanpassing van de begroting 2003, inzonderheid op artikel 15, derde lid;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten9 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 19 mei 2006, 19 juni 2006, 25 mei 2007 en 7 december 2007;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten9 tot regeling van strategische adviesraden, gewijzigd bij de decreten van 23 juni 2006, 22 december 2006, 29 juni 2007 en 13 juli 2007;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006 en 27 april 2007;

Gelet op het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten04 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen", inzonderheid op artikel 5, § 2;

Gelet op het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten02 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, inzonderheid op de artikelen 17, 20, 21, en op artikel 22, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten5, en op de artikelen 26 en 28;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten5 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten, gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006, 22 december 2006, 27 april 2007 en 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten5 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, 4°, 6, en op artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2005;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten4 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen", inzonderheid op artikel 5, § 2;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten4 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse wetten en decreten, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 22 april 2005, 24 juni 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten0 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten5 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 12 en 103;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten5 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, inzonderheid op de artikelen 42 en 83, § 1;

Gelet op het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten1 houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het visserijfonds, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september 1955 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 mei 1983 en 29 november 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1979 tot bepaling van de ambtsgebieden van de Visserijdienst van het Bestuur van Waters en Bossen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Jachtraad, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1981;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 1985 houdende regeling van de instelling en de werking van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 en 12 januari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 betreffende de instelling en organisatie van het Instituut voor Natuurbehoud, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 1986 waarbij de OVAM wordt gemachtigd tot het houden van een rekening bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, 23 juni 1998 en 17 juli 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, 4 februari 1997, 10 maart 1998 en 10 december 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 1994, 25 januari 1995, 24 mei 1995, 4 februari 1997, 10 maart 1998, 23 april 2004 en 10 december 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1982 voor het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 en 9 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 1990 tot uitvoering van het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 juli 1990 en 20 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 houdende regeling van de instelling en de werking van de Vlaamse Hoge Bosraad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in artikel 19bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 1 en 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 betreffende de uitoefening van de door het Boswetboek van 19 december 1854 en door het Bosdecreet van 13 juni 1990 aan het Bosbeheer opgedragen bevoegdheden, inzonderheid op artikel 1 en 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 1991 betreffende de werking, de begroting, de controle en de goedkeuring van de boekhouding van het eigen vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 1991 betreffende de werking, de begroting, de controle en de goedkeuring van de boekhouding van het eigen vermogen van het Instituut voor Natuurbehoud;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 1991 tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Regering die overtredingen van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opsporen en vaststellen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 1991 betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen, inzonderheid op artikel 1, 2 en 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999, 14 september 2001, 17 oktober 2003 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank, inzonderheid op artikel 2 en 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 en 14 september 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 januari 1996 en 9 maart 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 november 1996, 23 juni 1998 en 14 april 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 en 23 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 november 1999, 14 september 2001 en 30 januari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995 tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 november 1996 en 15 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1996 zal worden begonnen of voortgezet, inzonderheid op het opschrift;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 9 februari 1999, 12 oktober 2001, 7 december 2001, 14 juni 2002, 28 november 2003, 5 december 2003, 9 januari 2004, 23 april 2004, 22 september 2006 en 15 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten4 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1997 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten3 houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en brandbare gassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten2 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten1 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1998 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten0 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten8 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 november 2003, 2 februari 2007 en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten8 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 en 9 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten8 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten8 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten1 houdende vaststelling van het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten3 tot overheveling van ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Milieumaatschappij naar de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten2 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 april 2002 en 1 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten0 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2000, 14 december 2001, 17 februari 2006, 30 juni 2006 en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten8 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2000 zal worden begonnen of voortgezet, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten9 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten9 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Natuurbehoud;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten4 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikel 15, 15bis, 15ter, 15sexies, § 1 en 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten0 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2001, 14 december 2001, 19 december 2003, 22 april 2005 en 21 oktober 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten5 houdende aanvulling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2000 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten7 houdende vaststelling van de lijst van bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1999 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten2 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten4 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 2001 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten4 tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaamse Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten3 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 en 1 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten1 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2005 en 20 januari 2006;

Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en 10 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten0 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2002 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten6 betreffende de verkoop uit de hand van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten6 betreffende de vorm van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten6 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten5 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9 tot uitvoering van artikel 15bis van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten7 tot bepaling van de wapens die tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van wapens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten2 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten2 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2003 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten1 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten1 tot instelling en organisatie van een vijfde preventiestimulerend programma, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten1 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003, 16 april 2004 en 22 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten0 betreffende natuurrichtplannen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten0 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten7 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten6 betreffende de beheerplannen van bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten6 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen meewerken in erkende bosgroepen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten6 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privébossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten6 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten6 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 21 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten8 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten8 houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 1 september 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten2 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2004 zal worden begonnen of voortgezet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten2 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten4 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005, 25 maart 2005, 8 juli 2005, 7 juli 2006 en 20 april 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten5 houdende regels tot uitvoering van het Oppervlaktedelfstoffendecreet, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten tot invoering van het integrale milieujaarverslag, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 januari 2005, 27 januari 2006 en 8 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten1 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap, het Vlaams Energieagentschap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, 3 juni 2005, 15 juli 2005 en 7 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten0 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten0 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 en 4 februari 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten2 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten2 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten6 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten5 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005, 16 december 2005, 10 maart 2006, 31 maart 2006 en 24 november 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten4 houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 en 23 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten9 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten9 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten7 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten8 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten8 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2007;

Gelet op advies van de Raad van State, nr. 43.680/3, gegeven op 11 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het visserijfonds

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het visserijfonds, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 1989, worden de woorden "Minister van Landbouw" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud".

Art. 2.In artikel 7, 11 en 18 van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud".

Art. 3.In artikel 6 en 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "houtvester" vervangen door de woorden "aangewezen ambtenaar".

Art. 5.In artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 1983, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : « Het comité, vermeld in artikel 12, is samengesteld uit de volgende leden : 1° een lid van elke provinciale visserijcommissie die bevoegdheid heeft over grondgebied van het Vlaamse Gewest;2° drie ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos, die bevoegd zijn inzake het natuurbehoud, vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid in artikel 6, § 1, III;3° een ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij, die bevoegd is inzake de zuivering van afvalwater of de landbouwhydraulica, en de onbevaarbare waterlopen, vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, vermeld in punt 2°;4° een ambtenaar van het beleidsdomein Financiën en Begroting;5° een ambtenaar van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. » 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « De Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, benoemt de leden van het Comité op voordracht van de leidend ambtenaren van de beleidsdomeinen van wie de ambtenaren voor de uitoefening van hun opdrachten afhangen, en van de provinciale visserijcommissies.» 3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het Natuurbehoud, benoemt op dezelfde wijze een plaatsvervanger voor elk van de elf leden.»

Art. 6.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "zorgen de diensten van het Bestuur van Waters en Bossen" vervangen door de woorden "zorgt het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 7.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1955, worden de woorden "Minister van Landbouw" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen

Art. 8.In artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 en 29 juni 1999, worden de woorden " de afdeling Bos en Groen, en de afdeling Natuur" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 9.In artikel 5, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989, worden de woorden "de brigadechefs 1e klasse, de brigadechefs, de technische beambten 1e klasse en technische beambten van waters en bossen" vervangen door de woorden "de aangestelden van het Agentschap voor Natuur en Bos met een bewakingsopdracht".

Art. 10.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Als het verlof werd geweigerd op grond van artikel 6, dan wordt het beroep ingesteld bij het Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen.Het Agentschap is niet gebonden door de bepalingen van dat artikel. Alvorens een beslissing te treffen raadpleegt het Agentschap de gouverneur, die op zijn beurt de arrondissementscommissaris en de procureur des Konings raadpleegt. Als de gouverneur zijn advies niet bekendmaakt binnen de twee maanden die volgen op de aanvraag om advies, dan kan het Agentschap geldig beslissen. »; 2° in § 1, derde lid worden de woorden "de Minister of de Staatssecretaris bevoegd voor de jacht in het gewest van de woonplaats van de beroeper" vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 11.In artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister of de Staatssecretaris" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest

Art. 12.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 november 1987, 21 maart 1991, 24 mei 1995, 9 december 1997, 18 december 1998, 8 maart 2002 en 9 september 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 en § 3 worden de woorden "het provinciaal diensthoofd van de Afdeling Natuur" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap

voor Natuur en Bos";2° in § 2, c) worden de woorden "bestuur landinrichting" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 13.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 en 9 september 2005, worden de woorden "het provinciaal diensthoofd van de afdeling Natuur" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 14.In artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "een vereniging die op grond van artikel 11 van dit besluit door de minister is erkend" worden vervangen door de woorden "een vereniging die op grond van artikel 11 van dit besluit is erkend";2° de woorden "De verenigingen die op grond van artikel 11 van dit besluit door de minister zijn erkend" worden vervangen door de woorden "De verenigingen die op grond van artikel 11 van dit besluit zijn erkend".

Art. 15.In artikel 7ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten5 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "een vereniging die krachtens artikel 11 van dit besluit door de minister is erkend" vervangen door de woorden "een vereniging die krachtens artikel 11 van dit besluit is erkend";2° in het derde lid worden de woorden "De verenigingen die krachtens artikel 11 van dit besluit door de minister zijn erkend" vervangen door de woorden "De verenigingen die krachtens artikel 11 van dit besluit zijn erkend" en worden de woorden "het provinciaal diensthoofd van de afdeling Natuur" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 16.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten5, worden de woorden "De minister of de door hem gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 17.In artikel 10, § 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995, worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 18.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten5, worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 19.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer worden de woorden "De leidend ambtenaar van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu of de leidend ambtenaar van de Administratie Van Economie en Werkgelegenheid" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het hoofd van het Agentschap Economie of het hoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij".

Art. 20.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° het hoofd en de daartoe door hem gemachtigde personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

Art. 21.In artikel 16, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt : « 1° de Vlaamse Milieumaatschappij; 2° het agentschap RO-Vlaanderen van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.»

Art. 22.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzgd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij";2° in § 3 worden de woorden "de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de Vlaamse Milieumaatschappij".

Art. 23.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "afdelingshoofd van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de Vlaamse Milieumaatschappij";2° in het tweede lid worden de woorden "afdelingshoofd van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur of de daartoe door hem gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "de Vlaamse Milieumaatschappij". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

Art. 24.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand worden de woorden "Vlaamse Hoge Raad van Natuurbehoud" vervangen door de woorden "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen". HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning

Art. 25.In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning wordt punt 9° vervangen door wat volgt : « 9° onroerend erfgoed en materiële goederen in het algemeen. ».

Art. 26.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden "het Bestuur voor Leefmilieu van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor erkenningen en de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage : respectievelijk de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries";2° in § 2 worden de woorden "de Administratie voor Gezondheidszorg van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "het Agentschap Zorg en Gezondheid van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";3° in § 2 worden de woorden "het Bestuur Landinrichting van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie";4° in § 2 worden de woorden "monumenten en landschappen" vervangen door de woorden "onroerend erfgoed";5° in § 2 worden de woorden "het Bestuur Monumenten en Landschappen evenals van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "het agentschap RO-Vlaanderen van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed";6° in § 3 worden de woorden "het Bestuur voor Leefmilieu van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor erkenningen : de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries,". HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen

Art. 27.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen wordt punt 9° vervangen door wat volgt : « 9° onroerend erfgoed en materiële goederen in het algemeen. »

Art. 28.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden "het Bestuur voor Leefmilieu van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor erkenningen en de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage : respectievelijk de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries";2° in § 2 worden de woorden "de Administratie voor Gezondheidszorg van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "het Agentschap Zorg en Gezondheid van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";3° in § 2 worden de woorden "het Bestuur Landinrichting van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie";4° in § 2 worden de woorden "monumenten en landschappen" vervangen door de woorden "onroerend erfgoed";5° in § 2 worden de woorden "het Bestuur Monumenten en Landschappen evenals van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door "het agentschap RO-Vlaanderen van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed";6° in § 3 worden de woorden "het Bestuur voor Leefmilieu van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor erkenningen : de afdeling milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries,". HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1982 voor het Vlaamse Gewest

Art. 29.In artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1982 voor het Vlaamse Gewest, worden de woorden "de landbouwkundig ingenieur van het bestuur Landinrichting, bevoegd voor de jacht, in wiens ambtsgebied het jachtterrein of het grootste gedeelte ervan gelegen is" vervangen door de woorden "het daartoe aangestelde personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 30.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de landbouwkundig ingenieur, bevoegd voor de jacht," vervangen door de woorden "het daartoe aangestelde personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 31.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 4bis.Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan de bijlage bij dit besluit vaststellen, vervangen of wijzigen. » HOOFDSTUK X. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 1990 tot uitvoering van het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen

Art. 32.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 1990 tot uitvoering van het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "het rekeningnummer 091-2206068-26 getiteld 'Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL), Jachtverloven, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel'" vervangen door de woorden "een rekening van het Agentschap voor Natuur en Bos";2° in het tweede lid worden de woorden "de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 33.In artikel 4, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur Landinrichting van de Diensten van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (titel I van het VLAREM)

Art. 34.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 1994, 1 juni 1995, 12 januari 1999, 6 februari 2004, 15 mei 2004, 4 februari 2005, 3 juni 2005, 12 mei 2006 en 9 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 32° worden de woorden "Milieuvergunningen van AMINAL" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuvergunningen";2° er worden een punt 45° tot en met 53° toegevoegd, die luiden als volgt : « 45° "het Departement" : het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie;46° "de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen" : de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;47° "de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving" : de afdeling Milieu-inspectie van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;48° "de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering" : de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;49° "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" : de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;50° "de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging" : de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheersing, Milieu & Gezondheid van het departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;51° "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" : de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;52° "de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid" : de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;53° "de afdeling, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid" : de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»

Art. 35.In artikel 5, § 2, 15°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en 15 juni 1999, worden de woorden "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 36.In artikel 6quater, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2003 en 12 mei 2006, worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu-en Natuurbeleid van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging".

Art. 37.In artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" worden vervangen door de woorden "het Departement";2° de woorden "Voormelde administratie" worden vervangen door de woorden "Voormeld Departement".

Art. 38.In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten6, worden de woorden "Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering".

Art. 39.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de afdeling bevoegd voor veiligheidsrapportering" en worden de woorden "voornoemde administratie" vervangen door de woorden "voormelde afdeling";2° in § 2, § 3, § 4 en § 5, worden de woorden "vermelde Administratie" telkens vervangen door de woorden "voormelde afdeling".

Art. 40.In artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten6, worden de woorden "vermelde administratie" vervangen door de woorden "voormelde afdeling".

Art. 41.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 14 mei 2004 en 4 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de punt 1° tot en met 9° vervangen door wat volgt : « 1° de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen;2° het agentschap RO-Vlaanderen, behalve voor een beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie.Dat is een geval waarin de afdeling bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid, advies uitbrengt; 3° de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;4° de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen;5° de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;6° de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;7° de Vlaamse Landmaatschappij;8° de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;9° de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;»; 2° aan § 1, eerste lid, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 10° het Vlaams Energieagentschap.»; 3° in § 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De adviesverlenende overheidsorganen die advies uitbrengen over een vergunningsaanvraag als vermeld in artikel 6, § 1, 2°, zijn : 1° de dienst van de gemeente die met het onderzoek van milieudossiers is gelast;2° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter A : het adviesverlenende overheidsorgaan, vermeld in § 1, 1°, en het agentschap RO-Vlaanderen;3° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter G : de afdeling, vermeld in § 1, 3°;4° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter E : het agentschap, vermeld in § 1, 9°;5° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter "O" : de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;6° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter "M" : de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in in § 1, 6;7° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter L : de Vlaamse Landmaatschappij.8° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter "W" : de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in § 1, 8°;9° als het gaat om een inrichting die wordt vermeld onder artikel 5, § 8 : het agentschap, vermeld in § 1, 10°;10° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter Y : de afdeling, vermeld in § 1, 9°;11° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter "N" : de afdeling, vermeld in § 1, 4°.»

Art. 42.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992,12 januari 1999, 14 mei 2004, 4 februari 2005 en 12 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "Milieuvergunningen van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden", bevoegd voor milieuvergunningen";2° in § 2 worden de woorden "de bevoegde afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid en het agentschap RO-Vlaanderen";3° in § 3 worden de woorden "afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid";4° in § 4 worden de woorden "de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de administratie Economie" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen";5° in § 4 worden de punten 3° en 4° opgeheven;6° in § 5 worden de woorden "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij";7° in § 6 worden de woorden "het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij" vervangen door de woorden "het advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer";8° in § 8 worden de woorden "de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater";9° in § 9 worden de woorden "de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging";10° er wordt een § 10 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 10.Het advies van het Vlaams Energieagentschap bevat de volgende gegevens : 1° wanneer het een inrichting betreft die in de 4e kolom van de indelingslijst is aangeduid met de letter X, een beoordeling van het doelmatig gebruik van energie in de installatie;2° in de gevallen, vermeld in artikel 5, § 8 : een gemotiveerde beoordeling van het energieplan of de energiestudie, vermeld in hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten0 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen ».

Art. 43.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 wordt punt 3°, a), vervangen door wat volgt : « a) de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen;»; 2° in § 2 wordt punt 3°, b), vervangen door wat volgt : « b) het agentschap RO-Vlaanderen;»; 3° in § 2 wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° een vertegenwoordiger die enkel stemrecht heeft voor de milieuvergunningsdossiers waarvoor hij adviesbevoegd is, van de volgende niet-permanente adviesverlenende overheidsorganen : a) de afdeling, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;b) de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen;c) de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;d) de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;e) de Vlaamse Landmaatschappij;f) de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;g) de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;h) het Vlaams Energieagentschap.»

Art. 44.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 1°, worden de woorden "Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden, "bevoegd voor milieuvergunningen";2° in § 2, 3°, a), wordt het woord "Milieuvergunningen" vervangen door de woorden, "bevoegd voor milieuvergunningen";3° in § 2, 3°, b), worden de woorden "het afdelingshoofd van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid";4° in § 2 wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° een vertegenwoordiger met stemrecht voor de milieuvergunningsdossiers waarvoor hij adviesbevoegd is, van de volgende niet-permanente adviesverlenende overheidsorganen : a) het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid, of zijn afgevaardigde;b) het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, of zijn afgevaardigde;c) het hoofd van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of zijn afgevaardigde;d) het afdelingshoofd van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, of zijn afgevaardigde;e) het afdelingshoofd van de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij, of zijn afgevaardigde;f) het afdelingshoofd van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, of zijn afgevaardigde;g) het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;h) het hoofd van het Vlaams Energieagentschap, of zijn afgevaardigde. »

Art. 45.In artikel 35, 5°, c), van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Bestuur voor Milieu-inspectie van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" worden vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving";2° de woorden "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" worden vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 46.In artikel 36, 5°, b), van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Bestuur voor Milieu-inspectie van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" worden vervangen door de woorden "de afdeling bevoegd voor milieuhandhaving";2° de woorden "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" worden vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 47.In artikel 42, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de woorden "Milieuvergunningen van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 48.In artikel 44, § 2, 1° van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan het in § 1 vermelde Bestuur Milieuvergunningen" vervangen door de woorden "aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 49.In artikel 45, § 4, 1°, a), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de woorden "Milieuvergunningen van de de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden, "bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 50.In artikel 50, 4°, c), van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Bestuur voor Milieu-inspectie van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur" worden vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving";2° de woorden "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" worden vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 51.In artikel 51, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en 23 april 2004, worden de woorden "bestuur Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 52.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999 en 14 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, a), worden de woorden "bestuur Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen";2° in punt 4°, c), worden de woorden "het Bestuur voor Milieu-inspectie van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving";3° in punt 4°, c), worden de woorden "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 53.In artikel 53bis, § 2, 1°, a), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de woorden "Milieuvergunningen van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 54.In artikel 57quater, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5°, worden de woorden "Milieu-inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "bevoegd voor milieuhandhaving";2° in punt 6°, worden de woorden "de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid".

Art. 55.In artikel 58 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en 12 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° worden de woorden "de leidend ambtenaar van de AMINAL" vervangen door de woorden "het hoofd van het Departement";2° in punt 2° worden de woorden "Milieu-inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuhandhaving";3° in punt 3°, worden de woorden "de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur" worden vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid";4° in punt 3° worden de woorden "de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg" vervangen door de woorden "de afdeling bevoegd voor het toezicht volksgezondheid";5° in punt 4° worden de woorden "het economisch beleid" vervangen door de woorden "natuurlijke rijkdommen";6° in punt 4° worden de woorden "Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het departement Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden" vervangen door de woorden, "bevoegd voor natuurlijke rijkdommen";7° in punt 4° worden de woorden "Natuurlijke Rijkdommen en Energie" vervangen door de woorden "bevoegd voor natuurlijke rijkdommen".

Art. 56.In artikel 60, § 1 en § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor erkenningen" en worden de woorden "van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur" geschrapt.

Art. 57.In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en 12 januari 1999, worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor erkenningen".

Art. 58.In artikel 62 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 1°, f), worden de woorden "Milieu-inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuhandhaving";2° in § 2, 2°, b), worden de woorden "door het Institutuut voor Hygiëne en Epidemiologie of door de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "door de afdeling, bevoegd voor erkenningen";3° § 3, 2°, b), worden de woorden "door het Institutuut voor Hygiëne en Epidemiologie of door de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "door de afdeling, bevoegd voor erkenningen";3° in § 6, 6°, worden de woorden "Milieu-inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuhandhaving".

Art. 59.In de artikelen 64 en 68, § 4, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 60.In artikel 72, 1° van hetzelfde besluit, worden de woorden "Bestuur Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen."

Art. 61.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de voorafgaande verklaring van de symbolen worden de verklaringen van de letters "E, G, M, O en W" voor kolom 4 vervangen door wat volgt : « E = Inrichting waarvoor het Vlaams Energieagentschap advies verstrekt. G = Inrichting waarvoor de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid, advies verstrekt.

M = Inrichting waarvoor de afdeling van de Vlaame Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, advies verstrekt.

O = Inrichting waarvoor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij advies verstrekt.

W = Inrichting waarvoor de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater advies verstrekt. »; 2° in de voorafgaande verklaring van de symbolen voor kolom 4 wordt tussen de verklaringen van de letters "W" en "X" de verklaring voor de "N" ingevoegd, die luidt als volgt : « N = Inrichting waarvoor de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, advies verstrekt.»; 3° in kolom 4 "Bemerkingen" van de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen wordt voor de rubrieken 1.3, 16.9, b), en 16.9, e), telkens de letter "N" toegevoegd. 4° in kolom 4 "Bemerkingen" van de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen wordt voor de rubrieken 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6,, 20.3.5, 30.9, 60, 61.1 en 61.2, de letter "E" telkens vervangen door de letter "N".

Art. 62.In bijlage 4, deel D, hoofdstuk 4, punt 4.3, punt 7., bij hetzelfde besluit worden de woorden "Openbare afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest" telkens vervangen door de woorden "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 63.In bijlage 7, deel II, deel B en E, bij hetzelfde besluit worden telkens de woorden "Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" telkens vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering".

Art. 64.In bijlage 9 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in bijlage 9A, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten6, worden de woorden « (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies d.d. ........................./stilzwijgende gunstige advies (1), van het Bestuur Milieuvergunningen van de administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ....................../stilzwijgende gunstige advies (1), van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ....................../stilzwijgende advies (1), van het Bestuur Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................. /stilzwijgende gunstige advies (1), van het Bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Administratie voor Economie van het Departement van Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ...................stilzwijgende gunstige advies (1), van de Vlaamse Milieumaatschappij; » vervangen door de woorden « (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies d.d. ........................./stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ....................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [het agentschap RO-Vlaanderen of de afdeling van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid] in geval van een beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ....................../stilzwijgende advies (1), van [de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................. /stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Vlaamse Landmaatschappij; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van het Vlaamse Energieagentschap; » 2° in bijlage 9A wordt tussen de woorden "- (1) Schrappen wat niet past" en de titel "BESLUIT", een zin toegevoegd die luidt als volgt : "Vervang wat tussen vierkante haakjes staat door de naam van de instantie die het advies verleend heeft"; 3° in bijlage 9B, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, worden de woorden : « (1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), d.d. ...... /het stilzwijgende gunstige advies (1) van het Bestuur Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur; (1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), d.d. ....... /het stilzwijgende gunstige advies van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur; (1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), d.d. ......... /het stilzwijgende gunstige advies van het Bestuur Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; (1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), d.d. .........../het stilzwijgende gunstige advies van het Bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Administratie voor Economie van het Departement van Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden; (1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), d.d. ............/het stilzwijgende gunstige advies van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; (1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), d.d. ............./het stilzwijgende gunstige advies van de Vlaamse Milieumaatschappij »; vervangen door de woorden : « (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies d.d. ........................./stilzwijgende gunstige advies (1) van [de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ....................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [het agentschap RO-Vlaanderen of de afdeling van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid] in geval van een beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. ....................../stilzwijgende advies (1), van [de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................. /stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor de land en bodembescherming, de ondergrond en de natuurlijke rijkdommen]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Vlaamse Landmaatschappij; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging]; (1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, d.d. .................../stilzwijgende gunstige advies (1), van het Vlaamse Energieagentschap; »; 4° in bijlage 9B wordt tussen de woorden "- (1) Schrappen wat niet past" en de titel "BESLUIT", een zin toegevoegd die luidt als volgt : "Vervang wat tussen vierkante haakjes staat door de naam van de instantie die het advies verleend heeft". HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32 septies en 32 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 65.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "het Bestuur Milieu-investeringen van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de Vlaamse Milieumaatschappij";2° in § 2 worden de woorden "het in § 1 vermelde Bestuur Milieu-investeringen" vervangen door de woorden "de in § 1 vermelde Maatschappij";3° in § 2 worden de woorden "Dit Bestuur" vervangen door de woorden "Deze Maatschappij";4° in § 4 en § 5 worden de woorden "het Bestuur Milieu-investeringen" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij";5° in § 7 worden de woorden "het in § 1 vermelde Bestuur Milieu-inversteringen" vervangen door de woorden "de in § 1 vermelde Vlaamse Milieumaatschappij". HOOFDSTUK XIII. -Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in artikel 19 bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Art. 66.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in artikel 19bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Bestuur Milieu-investeringen van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen";2° er wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : « In dit besluit wordt verstaan onder de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen : de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen : de afdeling milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries.»

Art. 67.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "De bestuursdirecteur en de ambtenaren van het Bestuur Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen en zijn daartoe aangestelden";2° in § 2 worden de woorden "de directeur-generaal van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "het hoofd van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie";3° in § 2 worden de woorden "de bestuursdirecteur" vervangen door de woorden "het hoofd". HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 betreffende de uitoefening van de door het Boswetboek van 19 december 1854 en door het Bosdecreet van 13 juni 1990 aan het Bosbeheer opgedragen bevoegdheden

Art. 68.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 betreffende de uitoefening van de door het Boswetboek van 19 december 1854 en door het Bosdecreet van 13 juni 1990 aan het Bosbeheer opgedragen bevoegdheden wordt het woord "Bosbeheer" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 69.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 70.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "Bosbeheer" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK XV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 1991 tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Regering die overtredingen van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opsporen en vaststellen

Art. 71.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 1991 tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Regering die overtredingen van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opsporen en vaststellen worden de woorden "de dienst Natuurbescherming en de dienst Natuurontwikkeling van het Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 1991 betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen

Art. 72.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 1991 betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen worden de woorden "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 73.In artikel 1, 2 en 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij". HOOFDSTUK XVII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

Art. 74.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° Agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos ».

Art. 75.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.Het Agentschap stelt het model van de vergunning vast en bepaalt de nadere regels voor betaling van de prijs van de vergunning. »

Art. 76.In artikel 14 en 29 van hetzelfde besluit worden de woorden "de bevoegde dienst" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 77.In artikel 18 en 19, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten, worden de woorden "de bevoegde dienst" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 78.In artikel 42 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "of namens de minister tot wiens bevoegdheid de riviervisserij behoort," vervangen door de woorden "het Agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "Het Agentschap". HOOFDSTUK XVIII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank

Art. 79.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij" worden vervangen door de woorden "de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij";2° de woorden "De Administratie Milieu, Natuur en van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, hierna genoemd "AMINAL"" worden vervangen door de woorden "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, hierna het Departement te noemen";3° de woorden "Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, hierna genoemd "IBW";Het Instituut voor Natuurbehoud, hierna genoemd "IN"" worden vervangen door de woorden "het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, afgekort INBO"; 4° voor de woorden "Alle hierboven vermelde partijen" worden de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos, afgekort ANB." ingevoegd.

Art. 80.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "Departementele Informatica-cel van het departement LIN" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor de managementondersteuning : de afdeling Managementondersteunende Diensten van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries";2° in § 1, derde lid, wordt het woord "AMINAL" vervangen door de woorden "het Departement". HOOFDSTUK XIX. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer

Art. 81.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer worden worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "kunnen een aanvraag indienen" en de woorden "om erkend te worden" de woorden "bij het Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het agentschap te noemen," ingevoegd;2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « Over de erkenning van de verenigingen beslist het hoofd van het Agentschap.» 3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 82.In artikel 2, 11°, en 3, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie".

Art. 83.In artikel 3, 4 en 5 van hetzelfde besluit wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 84.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De Vlaamse minister kan, op voorstel van het bestuur," vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap kan".

Art. 85.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Vlaamse minister" vervangen door de woorden "het hoofd van het Agentschap".

Art. 86.In artikel 8 worden de woorden "De Vlaamse minister" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap".

Art. 87.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996, worden de woorden "De Vlaamse minister" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap" en wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap". HOOFDSTUK XX. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde

Art. 88.Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 3.§ 1. De samenstelling van de centrale examencommissie wordt bepaald door de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud. § 2. Volgens de instructies van de centrale examencommissie wordt het praktische gedeelte van het examen per provincie beoordeeld door een provinciale commissie waarvan de samenstelling bepaald wordt door de centrale examencommissie. »

Art. 89.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst Waters en Bossen" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK XXI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten

Art. 90.In artikel 3 en 13, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 91.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "de betrokken houtvesterij" vervangen door de woorden "het gebied in kwestie".

Art. 92.In artikel 6, 10, 12, tweede lid, en in artikel 19, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Bosbeheer" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 93.In artikel 9, eerste lid, artikel 11, 15, 16, 2°, en in artikel 19, zesde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "houtvester" telkens vervangen door de woorden "aangewezen ambtenaar".

Art. 94.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3° worden de woorden "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" vervangen door de woorden "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek";2° punt 4° wordt opgeheven. HOOFDSTUK XXII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen

Art. 95.In artikel 8, § 1, en 15, § 1 en § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten7, worden het woord "Bosbeheer" telkens vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 96.In artikel 10bis en 12bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten7, wordt het woord "Bosbeheer" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 97.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "boswachter" vervangen door het woord "aangestelde".

Art. 98.In artikel 9 en 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "houtvester" vervangen door de woorden "aangewezen ambtenaar".

Art. 99.In artikel 16, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten7, wordt het woord "Bosbeheer" vervangen door de woorden "Agentschap voor Natuur en Bos". HOOFDSTUK XXIII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse

Art. 100.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "leefmilieu" wordt vervangen door de woorden "het leefmilieu en het waterbeleid"; 2° de woorden "het bestuur Algemeen Milieubeleid (BAM) van AMINAL" worden vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor erkenningen : de afdeling milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;". HOOFDSTUK XXIV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild

Art. 101.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 november 1996 en 14 april 2000, worden de woorden "Bestuur : de afdeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die bevoegd is voor de jacht in het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "Agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 102.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "het hoofd van het Agentschap".

Art. 103.In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "bestuur" wordt telkens vervangen door het woord "Agentschap"; 2° de zin "De aanwijzing van de jagers gebeurt op voorstel van de Vlaamse Hoge Jachtraad." wordt geschrapt.

Art. 104.In artikel 4, zesde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "Het hoofd van het Agentschap".

Art. 105.In artikel 5, vierde lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten2, wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 106.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 november 1996 en 14 april 2000, worden de woorden "de minister" telkens vervangen door de woorden "het hoofd van het Agentschap".

Art. 107.In artikel 9bis, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten2, wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 108.In artikel 10, § 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten2,wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 109.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 10bis.Het hoofd van het Agentschap kan de bijlagen 1, 2 en 3 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten2, vaststellen, vervangen of wijzigen. » HOOFDSTUK XXV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

Art. 110.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden "het economisch beleid" vervangen door de woorden "de natuurlijke rijkdommen";2° punt 3°, 4 ° en 5° worden vervangen door wat volgt : « 3° het hoofd : het personeelslid dat door de Vlaamse Regering belast is met de leiding van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie;4° de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen : de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;5° het Departement : het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.»

Art. 111.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie Economie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 112.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden" geschrapt.

Art. 113.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.§ 1. Het hoofd is belast met het dagelijks bestuur en de organisatie van het Fonds. Hij voert de titel van secretaris-generaal van het Fonds. § 2. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door het hoofd van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, behalve voor de bevoegdheden, vermeld in § 3. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van het hoofd van de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen wordt hij vervangen door een ambtenaar van rang 13 of hoger van die afdeling. § 3. De secretaris-generaal van het Fonds kan de bevoegdheden die hem met toepassing van dit besluit worden toegekend, subdelegeren aan de ambtenaren van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen of, als de noden van het Fonds dat vereisen, aan andere ambtenaren van het Departement. »

Art. 114.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden" geschrapt en worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd".

Art. 115.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT); ».

Art. 116.In artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "het Departement" en worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen".

Art. 117.In artikel 13bis, tweede lid, en artikel 25bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 118.In artikel 14, § 1, eerste en tweede lid, en § 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 119.In artikel 15, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen".

Art. 120.In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 121.In artikel 16bis, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd".

Art. 122.In artikel 18, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd".

Art. 123.In artikel 18bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen";2° in § 4 en § 6 worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd".

Art. 124.Artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd".

Art. 125.In artikel 21, § 1, en § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 126.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten9, worden de woorden "het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw" vervangen door de woorden "de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie". HOOFDSTUK XXVI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen

Art. 127.In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen worden de woorden "het bestuur : de afdeling Bos en Groen van de administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "het Agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 128.In artikel 1, § 2, 3°, artikel 2, § 3, en § 4, artikel 5 en 6 van hetzelfde besluit wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 129.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 en 30 januari 2004, wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 130.In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten3, wordt het woord "bestuur" telkens vervangen door het woord "Agentschap".

Art. 131.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap";2° in punt 2° worden de woorden "uit een lijst van vijf kandidaten, voorgesteld door de Vlaamse Hoge Jachtraad" geschrapt.

Art. 132.Aan artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het hoofd van het Agentschap kan de bijlage, vermeld in het derde lid, vaststellen, vervangen of wijzigen. »

Art. 133.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten7, wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "Agentschap". HOOFDSTUK XXVII. -Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995 tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling

Art. 134.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995 tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 november 1996 en 15 juli 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 7 worden de woorden "Instituut voor Natuurbehoud" vervangen door de woorden "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek";2° in § 8 worden de woorden "het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" vervangen door de woorden "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek".

Art. 135.In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Instituut voor Natuurbehoud en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" vervangen door de woorden "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek".

Art. 136.In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Instituut voor Natuurbehoud (IN), door de administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, afdeling Natuurbehoud en afdeling Bos en Groen, door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW)" vervangen door de woorden "het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, en het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 137.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, afdeling Natuurbehoud" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 138.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "De afdeling Natuurbehoud van de administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "Het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 139.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "Instituut voor Natuurbehoud en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" vervangen door de woorden "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek";2° in het tweede lid, worden de woorden "de dienst Natuurbescherming, bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 140.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Instituut voor Natuurbehoud en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" vervangen door de woorden "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek". HOOFDSTUK XXVIII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM)

Art. 141.In artikel 1.1.2 van het besluit van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder de titel "Definities algemeen" worden de volgende definities geschrapt : « - "afdeling Milieuvergunningen" : de afdeling Milieuvergunningen van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (afgekort als AMINAL) - "afdeling Milieu-inspectie" : de afdeling Milieu-inspectie van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (afgekort als AMINAL) - "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid" : de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (afgekort als AMINAL) »;2° onder de titel "definities algemeen" worden de volgende definities toegevoegd : « - "de afdeling, bevoegd voor geluidshinder" : de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; - "de afdeling, bevoegd voor het internationaal milieubeleid" : de afdeling Internationaal Milieubeleid van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;"; 3° onder de titel "Definities bedrijfsinterne milieuzorg" worden de woorden "de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie";4° onder de titel "Definities geluid" worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van AMINAL" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor geluidshinder";5° onder de titel "Definities gevaarlijke producten (productie en opslag)" wordt het woord "Milieuvergunningen" vervangen door de woorden ", bevoegd voor erkenningen";6° onder de titel "Definities emissies broeikasgassen" worden de woorden "AMINABEL" : de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" geschrapt;7° onder de titel "Definities emissies broeikasgassen" wordt onder de definitie van "geldige emissierechten", in punt 4° het woord "AMINABEL" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging" ».

Art. 142.In artikel 1.2.2.2, § 2 van hetzelfde besluit, wordt het woord "Milieuvergunningen" vervangen door de woorden ", bevoegd voor milieuvergunningen".

Art. 143.In artikel 1.3.2.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 23 april 2004, worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid" telkens vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor erkenningen".

Art. 144.In artikel 1.3.3.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten9, worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid" telkens vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor erkenningen".

Art. 145.In artikel 1.3.4.2, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet sluiten9, worden de woorden "afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van AMINAL" vervangen door de woorden "afdeling, bevoegd voor erkenningen".

Art. 146.In artikel 2.2.4.6.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden "Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van AMINAL" vervangen door de woorden ", bevoegd voor de geluidshinder";2° in punt 1° worden de woorden "Algemeen Milieu- en Natuurbeleid" vervangen door de woorden ", bevoegd voor de geluidshinder".

Art. 147.In artikel 2.4.1.1, § 1, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Afdeling Water van AMINAL" vervangen door de woorden "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater".

Art. 148.In artikel 2.4.3.5, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 149.In artikel 2.5.3.2, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type