Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 november 2008
gepubliceerd op 14 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

bron
vlaamse overheid
numac
2008204757
pub.
14/01/2009
prom.
07/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten;

Gelet op verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 augustus 2008;

Gelet op advies nr. 45286/3 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : "2° de ouders op de hoogte te brengen van de verstrekking van gesubsidieerde zuivelproducten en van de aan de leerlingen voor die gesubsidieerde producten aangerekende prijzen.Daarenboven wordt een poster, in overeenstemming met artikel 16 van verordening (EG) nr. 657/2008, op een duidelijk zichtbare en leesbare plaats aan de hoofdingang van de school opgehangen;"; 2° in punt 9° worden de woorden "artikel 6, 1°, tot en met 3°" vervangen door de woorden "artikel 6, 1°, tot en met 4°".

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "ten minste zes maanden" vervangen door de woorden "ten minste twaalf maanden".

Art. 3.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 14.In geval van het niet-respecteren van de verbintenissen van de leverancier of van de onderwijsinstelling wordt de ten onrechte uitbetaalde steun teruggevorderd, vermeerderd met de wettelijke interesten. In geval van fraude zal, in overeenstemming met artikel 15, 10°, van verordening (EG) nr. 657/2008, boven op de terugbetaling van de onterecht ontvangen steun een bedrag gevorderd worden dat gelijk is aan het verschil tussen het initieel uitbetaalde bedrag en het bedrag waarop de aanvrager recht had."

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2008.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 november 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^