Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 september 2012
gepubliceerd op 24 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen voor het gewoon secundair onderwijs en voor de leermeester godsdienst en de godsdienstleraar

bron
vlaamse overheid
numac
2012205624
pub.
24/10/2012
prom.
07/09/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen voor het gewoon secundair onderwijs en voor de leermeester godsdienst en de godsdienstleraar


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 9 juli 2010, en artikel X.42, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 april 2012;

Gelet op protocol nr. 767 van 8 juni 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 535 van 8 juni 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 51.666/1van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

Artikel 1.Aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1991, 31 augustus 1999, 28 november 2003, 9 november 2007 en 24 oktober 2008 wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 5. Voor de toepassing van dit besluit moet de onderwijscyclus voor de normaalleergangen, de pedagogische leergangen, het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie en de pedagogische getuigschriften uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, ten minste 450 lestijden hebben omvat. In afwijking van artikel 6, § 2, geldt dit vanaf 1 september 1989 ook wanneer ze voor de toepassing van dit besluit beschouwd worden als een basisdiploma.".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003, en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 september 2005, 9 november 2007 en 17 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 56bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "56bis.een certificaat of diploma, uitgereikt na het volgen van een modulaire opleiding in het secundair volwassenenonderwijs, die ingevoerd is vanaf 1 september 2011 en niet gerangschikt is als bso2, bso3, bso4, tso2 of tso3;"; 2° aan de bestaande tekst, die paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 2.Voor de toepassing van dit besluit moet de onderwijscyclus voor de basisdiploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie of door een centrum voor volwassenenonderwijs, ten minste 900 lestijden hebben omvat.".

Art. 3.artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 8ter en punt 25 wordt het getal "56" vervangen door de zinsnede "56bis;"; 2° in punt 23 wordt na de zinsnede "certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se)" de zinsnede ", uitgereikt in het technisch secundair onderwijs;" toegevoegd; 3° aan punt 24 wordt een streepje toegevoegd, dat luidt als volgt : "- certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), uitgereikt in het kunstsecundair onderwijs;".

Art. 4.Artikel 19, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 21bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 21bis.De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, vermeld in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, treden in werking op 1 september 2012."

Art. 6.Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.Bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars.

Art. 8.Aan artikel 3bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 en gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 3. Voor de toepassing van dit besluit moet de onderwijscyclus voor de normaalleergangen, de pedagogische leergangen, het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie en de pedagogische getuigschriften, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, ten minste 450 lestijden hebben omvat."

Art. 9.In artikel 4, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt tussen de woorden "met toepassing" en de zinsnede "van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de wet van 19 maart 1971" de zinsnede ", tot 31 augustus 2011," ingevoegd; 2° er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : "6° met ingang van 1 september 2011, met toepassing van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap en het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.".

Art. 10.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 november 2003, 1 september 2006, 9 november 2007, 17 september 2010 en 9 november 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 5°, wordt een punt 56bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "56bis.een certificaat of diploma, uitgereikt na het volgen van een modulaire opleiding in het secundair volwassenenonderwijs, die ingevoerd is vanaf 1 september 2011 en niet gerangschikt is als bso2, bso3, bso4, tso2 of tso3;"; 2° aan § 1, 5°, wordt een punt 70 toegevoegd, dat luidt als volgt : "70.het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se). "; 3° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 3.Voor de toepassing van dit besluit moet de onderwijscyclus voor de basisdiploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie of door een centrum voor volwassenenonderwijs ten minste 900 lestijden hebben omvat.".

Art. 11.Artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 12.Artikel 16bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 16bis.De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen, vermeld in bijlage I bij dit besluit, treden in werking op 1 september 2012."

Art. 13.Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010, wordt vervangen door de bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Artikel 2, 1°, artikel 3, 1°, artikel 10, 1°, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 15.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^