Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2002
gepubliceerd op 29 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035336
pub.
29/03/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en met 58;

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 27quater, ingevoegd bij het decreet van 29 april 1997 en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2001;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 4 februari 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De subsidie voor de uitzendingen door de verenigingen, erkend om radioprogramma's te verzorgen op de VRT, voor het begrotingsjaar 2002 bedraagt in totaal 50.624 euro (vijftigduizend zeshonderd vierentwintig euro).

Deze subsidie wordt aangerekend op de organisatieafdeling 72, programma 72.3, B.A. 33.03 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002.

Art. 2.De subsidie wordt als volgt verdeeld : 1° Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 1.167 euro; 2° Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 1.167 euro; 3° Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België 700 euro; 4° v.z.w. Vlaams Economisch Verbond (VEV) 934 euro; 5° v.z.w. Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) 700 euro; 6° v.z.w. Agrarische Televisie- en Radio-Omroep 700 euro; 7° v.z.w. Bond voor Grote en Jonge Gezinnen 1.400 euro; 8° v.z.w. Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO) 16.917 euro; 9° v.z.w. Humanistische Vrijzinnige Radio 14.875 euro; 10° v.z.w. Pro-Erts 7.864 euro; 11° v.z.w. Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen 2.100 euro; 12° Orthodoxe Kerk in België 2.100 euro.

Art. 3.De bedragen, vermeld in artikel 2, worden in twee schijven uitbetaald: 1° een eerste gedeelte van 50 % wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit;2° een tweede gedeelte van 50 % wordt uitbetaald op 1 juli 2002.

Art. 4.De verenigingen moeten een financiële verantwoording van de toegekende subsidies insturen waaruit blijkt dat de subsidies effectief worden gebruikt voor het verzorgen van de radioprogramma's.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2002 De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^