Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2019
gepubliceerd op 01 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2019011346
pub.
01/04/2019
prom.
08/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011346

VLAAMSE OVERHEID


8 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1978 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud van de beschutte werkplaatsen sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 19/4, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1978 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud van de beschutte werkplaatsen sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 10 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 om de criteria voor de toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget te verruimen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1978 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud van de beschutte werkplaatsen sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 en 15 december 2017, wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt: "13° multifunctioneel centrum: een multifunctioneel centrum als vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk III. Criteria voor de toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.Het team Jeugdhulpregie kan alleen een persoonlijke-assistentiebudget toekennen aan minderjarigen en meerderjarigen die een voortzetting van de jeugdhulpverlening hebben gevraagd als vermeld in artikel 18, § 3, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, en die behoren tot een van de volgende doelgroepen: 1° ze hebben een prioriteit toegekend gekregen door de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie conform artikel 38 en 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp;2° ze wachten al langer dan twee jaar op een persoonlijke-assistentiebudget;3° ze wachten op een persoonlijke-assistentiebudget en verblijven in een multifunctioneel centrum. Het persoonlijke-assistentiebudget voor de doelgroepen, vermeld in het eerste lid, 2° en 3°, wordt toegekend in chronologische volgorde.

In het eerste lid, 3°, wordt verstaan onder verblijf: een verblijf met overnachting, met inbegrip van opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en avonduren, dat wordt ingezet op beslissing van de intersectorale toegangspoort".

Art. 4.Aan artikel 10, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1978 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud van de beschutte werkplaatsen sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt: "De combinatie van het PAB met een typemodule binnen de pleegzorg als vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg is mogelijk, evenwel zonder dat de activiteiten van de assistent overlappen met de bijstand verleend binnen de pleegzorg.".

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^