Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 januari 2016
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035117
pub.
05/02/2016
prom.
08/01/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035117

VLAAMSE OVERHEID


8 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 67/1 tot en met 67/3, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Rekendecreet: het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;2° Adviescommissie: de adviescommissie, als vermeld in artikel 2, punt 10° van het Rekendecreet;3° De bevoegde minister: de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen.

Art. 2.De Adviescommissie wordt samengesteld als volgt: 1° een voorzitter die de bevoegde minister aanwijst onder de leden van de adviescommissie;2° twee leden die worden aangewezen onder de ambtenaren van het Departement Financiën en Begroting, respectievelijk de afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties en de afdeling Financiële Diensten en Rapportering;3° een lid op voordracht van het Instituut voor Nationale Rekeningen-INR;4° een lid op voordracht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen - CBN;5° drie leden, één lid met respectievelijk boekhoudkundige of financiële expertise op het vlak van de Vlaamse ministeries en twee leden met respectievelijk boekhoudkundige of financiële expertise op het vlak van Vlaamse rechtspersonen, op voordracht van het Strategisch Overleg Financiën - SOFI;6° een lid op voordracht van het Rekenhof;7° een lid op voordracht van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren - IBR;8° een lid, dat wordt aangewezen onder de inspecteurs van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse Regering op voordracht van de Inspectie van Financiën. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen door de organisaties of instellingen, vermeld in het eerste lid.

De commissie kan het advies van experten vragen, die op verzoek van de voorzitter kunnen deelnemen aan de vergaderingen.

Art. 3.Het secretariaat van de Vlaamse adviescommissie zal worden waargenomen door het Departement Financiën en Begroting.

De bevoegde minister duidt, in uitvoering van het eerste lid, onder de ambtenaren van het Departement Financiën en Begroting een secretaris aan. De secretaris heeft geen stemrecht.

Art. 4.De bevoegde minister benoemt de leden van de Vlaamse adviescommissie voor een hernieuwbare periode van zes jaar, op voorstel van de organisaties en instellingen, vermeld in artikel 2.

Als een lid in de loop van het mandaat wordt vervangen, beëindigt het nieuwe lid het mandaat van de persoon die hij vervangt.

Het mandaat van de leden wordt beëindigd als ze de hoedanigheid verliezen krachtens welke ze werden voorgesteld.

De leden blijven in de commissie zetelen tot op het ogenblik dat ze vervangen worden.

Art. 5.De Vlaamse adviescommissie stelt haar huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de bevoegde minister.

Art. 6.Tenzij de bevoegde minister in zijn aanvraag uitdrukkelijk in een langere termijn heeft voorzien, worden de adviezen, vermeld in artikel 67/1 van het Rekendecreet, verstrekt binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de aanvraag.

De adviezen worden binnen een termijn van tien werkdagen na de totstandkoming van het advies gepubliceerd.

Art. 7.§ 1. Het presentiegeld voor de leden en experten, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, 6° en 7°, en vierde lid, bedraagt 100 euro per zitting per expert of lid, en mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 1000 euro per expert of lid, verplaatsingskosten niet inbegrepen.

Voormelde brutobedragen worden gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex, berekend overeenkomstig artikel 2 tot en met 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen.

Het presentiegeld voor het lid, vermeld in artikel 2, 6°, komt toe aan het Rekenhof en niet aan het lid zelf.

De verplaatsingskosten worden terugbetaald overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de personeelsleden van de Vlaamse overheid. § 2. Voor het overheidspersoneel is het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen van toepassing.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 januari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^