Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 januari 2021
gepubliceerd op 03 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 maart 2014 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers

bron
vlaamse overheid
numac
2021020221
pub.
03/02/2021
prom.
08/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020221

VLAAMSE OVERHEID


8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 maart 2014 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014, en § 2; - het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 15, eerste lid, 2°.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 augustus 2020 en op 2 september 2020. - De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 9 november 2020. - De Raad van State heeft advies nr. 68.412/1 gegeven op 23 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - In de beleidsnota Omgeving 2019-2024 staat dat de bestaande steun-maatregelen en subsidies geëvalueerd zouden worden en verder in lijn zouden worden gebracht met de omgevingsprioriteiten. Met die kritische evaluatie wordt uitvoering gegeven aan de rationalisering op het vlak van subsidies die in het regeerakkoord vooropgesteld wordt.

Voor wat betreft de subsidie waarvan de aanvraagprocedure geregeld is in artikel 8 van het besluit van 28 maart 2014 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieu-gerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers, was de conclusie dat deze subsidie die kritische evaluatie niet doorstaat. Het is dan ook niet meer te verantwoorden om deze subsidie voort te zetten. Om de overgang voor de reeds participerende lokale besturen geleidelijk te laten verlopen, loopt de subsidie voor de werkingsjaren 2020 en 2021 verder, maar er wordt geen nieuwe intekenperiode ingesteld.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 8, 1°, van het besluit van 28 maart 2014 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers wordt de zinsnede "voor een periode van zes jaar" vervangen door de zinsnede "voor een periode van acht jaar" en wordt de zinsnede "periode 2014-2019" vervangen door de zinsnede "periode 2014-2021".

Art. 2.In artikel 13 wordt na de datum 31 december 2023 de volgende zinsnede toegevoegd: ", met uitzondering van de volgende bepalingen die buiten werking treden op 31 december 2021: 1° artikel 6 wat de gemeenten betreft; 2° artikel 7, eerste lid, en artikel 8."

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2019.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 januari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^